Sökning: "yngre barn"

Visar resultat 1 - 5 av 790 uppsatser innehållade orden yngre barn.

 1. 1. Ett barnrättsbaserat synsätt som grund för svensk rätt

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Charlotta Brodin; [2021-02-12]
  Nyckelord :Barnrättsbaserat synsätt; Barnrättsperspektiv; Rekonstruktionsbehov; Individ; Kompetens; Skyddsbehov; Generaliseringar; Barnkonventionen; Processbehörighet; 36§LVU;

  Sammanfattning : I uppsatsen utvecklas och tillgängliggörs ett tillvägagångssätt för hur ett barnrättsbaserat synsätt kan ges genomslag i rättsreglerna om barnets processbehörighet och möjlighet att komma till tals i 36 § LVU. Resultatet synliggör också hur motsvarande analyser i studier av andra rättsregler kan göras på sikt vilket kan bli en viktig del i implementeringen av ett barnrättsbaserat synsätt i hela den svenska rätten. LÄS MER

 2. 2. Lämning i förskolan : Anknytningsteoretiska perspektiv på pedagogers bemötande gentemot barnen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Elin Kängström; Linnéa Josefsson; [2021]
  Nyckelord :lämning; anknytning; förskola; yngre barn;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Studien behandlar ämnet anknytning utifrån ett förskoleperspektiv med fokus på pedagogers bemötande gentemot barnen i samband med lämningen på förskolan. Det som studeras är vad i pedagogernas bemötande som kan gynna en trygg anknytningsrelation mellan pedagog och barn. LÄS MER

 3. 3. Skolgårdsgestaltningen påverkar användningen : gröna kvaliteter stärker ungdomars rätt till lek och vila

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Rut Lindeberg; [2021]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; ungdomar; skolgårdsgestaltning; barnkonventionen; gröna kvaliteter;

  Sammanfattning : Kring ungdomars skolgårdar finns en osäkerhet, målgruppen räknas som barn samtidigt som de närmar sig vuxen ålder. FNs Barnkonvention blev 2020 svensk lag vilket ger ungdomar rätt till lek och vila, under pauser från skolarbetet. Skollagen ger dock inget uttalat stöd för en skolgård utan fokuserar på målstyrda kunskapskrav. LÄS MER

 4. 4. ”Det går mycket lättare om de vill komma av sig själva” : En kvalitativ studie om förskollärares förståelse och bemötande av yngre barns motstånd vid övergångar i förskolan

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning

  Författare :Lovisa Renquist; Caroline Romhagen; [2021]
  Nyckelord :Bemötande; förskollärare; makt; motstånd; rutiner; yngre barn; övergångar;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare förstår och förhåller sig till yngre barns motstånd i övergångar mellan aktiviteter och rutiner som är initierade av förskollärare. Frågeställningarna i studien fokuserar på förskollärares beskrivningar av barns motstånd kring övergångar mellan aktiviteter och hur de beskriver att de bemöter motstånden samt vilken makt som framträder i förskollärarnas beskrivningar. LÄS MER

 5. 5. När barnen får säga sitt : En metodutveckling för insamling och tillvaratagende av unga barns åsikter om fysisk planering

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Arvidsson Matilda; Strandh Ellen; [2021]
  Nyckelord :Barns perspektiv; Barnkonventionen; Unga barn; Barn; Fysisk planering; Planeringsprocess; Dialog; Metodutveckling; Metod;

  Sammanfattning : Inom den fysiska planeringen talas det ofta om barnens perspektiv, men samtidigt har barn och deras åsikter en historia av att bli förbisedda trots att utformningen av den fysiska miljön har en stor betydelse för barns livskvalitet. Det finns en tro om att barn saknar kompetensen som krävs för att uttrycka sina åsikter om fysiska miljöer. LÄS MER