Sökning: "kallar"

Visar resultat 1 - 5 av 915 uppsatser innehållade ordet kallar.

 1. 1. Crosscap States in Integrable Spin Chains

  Master-uppsats, KTH/Fysik

  Författare :Christopher Ekman; [2022]
  Nyckelord :Theoretical Physics; Mathematical Physics; Integrability; Integrable Systems; Spin chains; Heisenberg model; Integrable Boundary States; Crosscap states; Teoretisk fysik; Matematisk fysik; Integrabilitet; Integrabla system; Spinnkedjor; Heisenbergmodellen; Integrabla gränstillstånd; Crosscaptillstånd;

  Sammanfattning : We consider integrable boundary states in the Heisenberg model. We begin by reviewing the algebraic Bethe Ansatz as well as integrable boundary states in spin chains. Then a new class of integrable states that was introduced last year by Caetano and Komatsu is described and expanded. We call these states the crosscap states. LÄS MER

 2. 2. Nollis Boländerna : en kartläggning av den ceremoniella externhandelsplatsen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Albin Larsson; [2022]
  Nyckelord :Learning from Las Vegas; The Strip; Nolli; Figur-mark-karta; ceremoniellt utrymme; externhandel; Boländerna;

  Sammanfattning : Syftet med denna kandidatuppsats är att nå en större förståelse kring Venturis, Scott Browns och Izenours kartläggning av Las Vegas, i boken Learning from Las Vegas, och vad deras kartläggningsmetod kan berätta om Uppsala-stadsdelen Boländerna. Uppsatsen utforskar specifikt kartan Nollis Las Vegas som teoretisk metod. LÄS MER

 3. 3. Designen leder vägen : En kvalitativ studie om att skapa positiv användarupplevelse och hög användarnytta vid uppgiftsorienterade informationssystem

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Mikael Jakobsson; Theodor Lindahl; [2022]
  Nyckelord :E-commerce; User experience; Usability; Attention; Digital navigation; Visual hierarchy; The Kano modell; E-handel; Användarupplevelse; Användbarhet; Uppmärksamhet; Digital navigering; Visuell hierarki; Kanos modell;

  Sammanfattning : Ett faktum som inte går obemärkt förbi är den ständigt ökade e-handeln. E-handelnökar på många plan världsvitt. Både antalet e-handelsbutiker som tillkommerdagligen och antalet konsumenter som använder e-handeln genom att köpaprodukter eller tjänster blir bara fler. LÄS MER

 4. 4. Avatarens nya köp – En studie om hur kön påverkar motivationer att köpa icke-funktionella varor i free-to-play spel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Markus Lindström; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : TV-spel som är gratis för spelare att spela men som kan innehålla saker som spelare kan betala för i spelet kan också kallas för “free-to-play” spel. Vissa av dessa free-to-play spel tillåter spelare att köpa saker som inte påverkar hur spelet fungerar. Detta kan vara saker som förändrade utseenden eller animationer som Marder, B. LÄS MER

 5. 5. Nätgemenskapens "vi" : En netnografisk studie om kulturen på svenska nätforum som diskuterar kriget mellan Ukraina och Ryssland

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Louise Sjöquist; [2022]
  Nyckelord :Kultur; Ryssland-Ukraina kriget; Nätforum; Netnografi; Symbolisk interaktionism;

  Sammanfattning : Föreliggande studie intresserar sig för hur kultur kan konstitueras i det socialt digitala rummet vi kallar internet. Studiens syfte har varit att kartlägga kulturen på svenska nätforum som innefattar diskussionen om kriget mellan Ukraina och Ryssland och studien har strävat att besvara följande frågeställning: Hur skapas en kulturell förståelse kring kriget mellan Ukraina och Ryssland via det sociala sammanhanget på svenska nätforum? Studien utgår från den netnografiska metodansatsen och studiens empiriska material har samlats in från två olika nätforum genom digitala deltagande observationer och en asynkron intervju. LÄS MER