Sökning: "kallar"

Visar resultat 1 - 5 av 859 uppsatser innehållade ordet kallar.

 1. 1. “Jag har alltid varit så kluven inför det här beslutet ”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Annika Fredén; Lisa Glans; [2021-06-21]
  Nyckelord :särskild undervisningsgrupp; skolsvårigheter; problematisk lärandesituation; inkludering; exkludering; uppfattningar; relationer; sårbarhet;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att bidra med utökad kunskap i arbetet med elever i behov av särskilt stödmed fokus på särskild undervisningsgrupp. Studien ämnade undersöka elevernas ochföräldrarnas tankar och uppfattningar kring att vara placerad/ ha ett barn placerat i särskildundervisningsgrupp och genom detta få en djupare förståelse för skolans uppdrag gentemotelever i behov av särskilt stöd. LÄS MER

 2. 2. Att realisera svårfångade ideal

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Fredrik Gollmer; [2021-02-18]
  Nyckelord :LSS; makt; maktdimension; maktlöshet; autism; autismspektrumtillstånd; AST; funktionshinder; funktionsnedsättning; intellektuell funktionsnedsättning; funktionshinder-politisk ambition; vosfär;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att skapa en djupare förståelse för den maktdimension och maktlöshet som förstås existera i viss verksamhet enligt LSS, för att med en sådan förståelse som utgångspunkt problematisera insatsens praktik. Studien tar avstamp i två hypoteser. LÄS MER

 3. 3. Human Recources Shared Service Center ur ett användarperspektiv : En kvalitativ studie avseende första linjens chefers erfarenheter av HR-Direkt.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Elin Erkers; Jenny Lundén; [2021]
  Nyckelord :HR-transformation; Shared Services; Shared Service Center; Human Resources Business Partner; public sector; line managers.; HR-transformation; Shared Services; Shared Service Center; Human Resouces Business Partner; offentlig sektor; första linjens chefer;

  Sammanfattning : Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka hur ett HR-Shared Service Center fungerar ur ett användarperspektiv inom offentlig sektor. Fokus ligger på att undersöka första linjens chefers erfarenheter av Region Dalarnas motsvarighet till ett Shared Service Center (SSC), benämnt HR-Direkt. LÄS MER

 4. 4. Quantum thermodynamics explorations with a Hubbard-Holstein dimer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Matematisk fysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Emil Adam Jonatan Östberg; [2021]
  Nyckelord :QTD Quantum Thermodynamics Hubbard-Holstein Hubbard Holstein dimer Lanczos Suzuki-Trotter ST Exact diagonalization ED Hysteresis Path dependence Battery Mott-insulator; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The goal of this project is to characterize the quantum thermodynamics of a Hubbard-Holstein dimer. We explore how the standard formalism of quantum thermodynamics behaves in the context many-body physics. LÄS MER

 5. 5. On the (1/2,1/2) Representation of the Lorentz Group and the Discrete CPT Symmetries

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Teoretisk partikelfysik

  Författare :Nikolaj Skog Pirinen; [2021]
  Nyckelord :The Lorentz Group; Group Theory; Quantum Field Theory; CPT; Symmetry; Spinors; Representation Theory; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : This thesis derives the explicit form of the elements of the (1/2,1/2) representation of the Lorentz group, by actually performing a direct product of the chiral (1/2,0)- and (0,1/2)-representations. The Lorentz transformations of fourvectors are thereafter recovered from this direct-product representation, allowing the derivation of a transformation matrix between the fourvector- and direct product basis. LÄS MER