Sökning: "mittuniversitetet litteraturstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 205 uppsatser innehållade orden mittuniversitetet litteraturstudie.

 1. 1. Implementeringen av IIoT och dess påverkan på industrisektornscybersäkerhet : En litteraturstudie på hur dataintrång efter implementering av IIoTpåverkar organisationer

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem (2023-)

  Författare :Alexander Söderberg; Gustav Backlund; [2023]
  Nyckelord :IIoT; Cybersecurity; Management; Industry 4.0; IIoT; Cybersäkerhet; Management; Industri 4.0;

  Sammanfattning : Denna studie tillhandahåller en undersökning av områdetIndustriella Sakernas Internet (IIoT) som implementeras hosföretag och hur IIoT kan påverka företags cybersäkerhet.Denna undersökning är avgränsad till tre olikanyckelområden, dessa är IIoT, cybersäkerhet samtmanagement. LÄS MER

 2. 2. Implementering av ett digitalt projektledningsverktyg inom en kommunal verksamhet : En studie om eventuell implementering av ett projektledningsverktyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för naturvetenskap, design och hållbar utveckling (2023-)

  Författare :Sara Nafaa Qacuson; [2023]
  Nyckelord :project management; efficiency; public sector; digital tool; Projektledning; effektivitet; offentliga sektor; digitalt verktyg;

  Sammanfattning : Etablering av projekt som arbetsform har ökat i samband med den snabba samhällsutvecklingen. Byggprojekt plågas ofta av förseningar och kostnadsöverskridande vilket leder till försämrat projektkvalité. Projektbaserade verksamheter styr och leder sina projekt genom specifik och anpassad projektstyrmodell. LÄS MER

 3. 3. Ett Högre syfte och attraktiv kvalitet i systematiskt kvalitetsarbete : En fallstudie av en kommunal verksamhet som mottagit en kvalitetsutmärkelse

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem (2023-)

  Författare :Gulli Saeidyfar; Johanna Apell; [2023]
  Nyckelord :Attractive quality; committed leadership; higher purpose; employee commitment; continuous improvement; leading change; Total Quality Management TQM ; Attraktiv kvalitet; engagerat ledarskap; högre syfte; medarbetarengagemang; ständiga förbättringar; förändringsledning; offensiv kvalitetsutveckling TQM ;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att medarbetarengagemang är viktigt för att nå framgång i kvalitets- och förbättringsarbete. Vikten av ett högre syfte lyfts som en stark drivkraft för att uppnå förändring och resultat. LÄS MER

 4. 4. Avfall i byggbranschen : En fallstudie av ett projekts arbete med avfallshantering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för naturvetenskap, design och hållbar utveckling (2023-)

  Författare :Elin Gustafson Nilsson; [2023]
  Nyckelord :Construction- and demolition waste; the construction sector; sustainable construction.; Bygg- och rivningsavfall; byggsektorn; hållbart byggande;

  Sammanfattning : The construction sector today accounts for a big part of the totalamount of waste in Sweden and we need to save the earth’srecourses. To save our resources when processing waste it is best tofollow the waste ladder. It’s very important for all of our sake thatwe handle the waste properly. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans copingstrategier i mötet med den döende patienten : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)

  Författare :Lina Johansson; Hanna Björnberg; [2023]
  Nyckelord :Copingstrategier; Palliativ vård; Sjuksköterska; Travelbee; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är vanligt att det uppstår svårhanterliga känslor och tankar hos sjuksköterskan vid palliativ vård, även om mötet med döende patienter kan ses som ett naturligt inslag i arbetet. För att hantera den emotionella belastningen använder sig sjuksköterskan av både medvetna och omedvetna copingstrategier. LÄS MER