Sökning: "Projektledning"

Visar resultat 1 - 5 av 433 uppsatser innehållade ordet Projektledning.

 1. 1. Erfarenhetsåterföring i byggbranschen : En kvalitativ undersökning av erfarenhetsåterföring mellan projekt i byggbranschen

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Rosinda Carlson; [2021]
  Nyckelord :Project management; The construction industry; Knowledge sharing; Projektledning; Byggbranschen; Erfarenhetsåterföring;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to generate an understanding of experience feedback in organizations in the construction industry and examine what motivates and inhibits this. The study was conducted as an inductive qualitative interview study. LÄS MER

 2. 2. Konsultupphandling för anbudsprojektering vid totalentreprenader

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Viktor Åström; [2021]
  Nyckelord :Design-build contract; Procurement; Tendering stage; Tendering design; Design management; Communication; Totalentreprenad; Upphandling; Anbudsskedet; Anbudsprojektering; Projekteringsledning; Kommunikation;

  Sammanfattning : Stora infrastrukturprojekt kännetecknas ofta av osäkerheter och att många arbetsmoment och tekniker både är komplexa och icke-rutinmässiga. Som svar på komplexiteten och osäkerheterna blir entreprenadformen totalentreprenad allt mer förekommande inom anläggnings- och infrastruktursektorn. LÄS MER

 3. 3. Motivation inom projekt vid påtvingade omständigheter

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Boris Jovasevic; [2021]
  Nyckelord :Motivation; Projektledning; Förändring; Covid-19;

  Sammanfattning : In connection with the global pandemic Covid-19, many organizations are being forced to leave their physical workplaces with respect of the new restrictions. What happens to individuals who are no longer allowed to visit their workplaces and meet their colleagues? How are employees motivated to work when it is conducted from one's home? This study aims to gain an understanding of what happens to the motivation within projects when the work is forced to be conducted at a distance, and what conditions does the project manager have to motivate his project groups? To answer these questions, ten project managers were interviewed, and the respondents' answers were then analyzed using a qualitative method to gain an understanding of how their experiences have been affected by the forced transition to digital work. LÄS MER

 4. 4. Predict future software defects through machine learning

  M1-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Björn Hickman; Victor Holmqvist; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The thesis aims to investigate the implications of software defect predictions through machine learning on project management. In addition, the study aims to examine what features of a code base that are useful for making such predictions. LÄS MER

 5. 5. Ett impopulärt uppdrag : Hur projektgrupper i offentlig sektor upplever yttre motstånd

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Weronika Ingman; [2021]
  Nyckelord :yttre motstånd; offentlig sektor; projekt; projektledning; motivation; riskhantering;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur yttre motstånd mot projekt hanteras i offentlig sektor, där åtta projektdeltagare genom en kvalitativ studie har intervjuats med semistrukturerade frågor för att svara på studiens grundläggande frågeställningar: hur hanterar projektgrupper yttre motstånd? och vilka strategier använder sig projektdeltagare av för att riskhantera yttre motstånd? Valet av respondenter skedde genom ett målinriktat urval av projektdeltagare, där samtliga har arbetat med aktuella projekt som mött yttre motstånd. Intervjuerna har sedan transkriberats och kodats genom tematisk analys vilket resulterade i fyra teman: En mejlkorg under lupp, Lämnad i sticket, Plikten framför allt och Rusta upp med en strategi. LÄS MER