Sökning: "meningsfullhet"

Visar resultat 1 - 5 av 1219 uppsatser innehållade ordet meningsfullhet.

 1. 1. Erfarenheter av dagliga aktiviteter under tillfrisknande från beroendesjukdom : En systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Emmy Karlin; [2024]
  Nyckelord :Recovery; daily occupations; occupational therapy; qualitative; substance use disorder; addiction; Tillfrisknande; dagliga aktiviteter; arbetsterapi; kvalitativ; substansbrukssyndrom; beroendesjukdom;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med denna studie var att syntetisera vuxna personers erfarenheter av dagliga aktiviteter under tillfrisknande från beroendesjukdom. Metoden var en systematisk litteraturöversikt av kvalitativa forskningsstudier, där sökning i CINAHL, PubMed, Scopus samt Web of Science resulterade i 11 artiklar som granskades och därefter analyserades genom tematisk analys. LÄS MER

 2. 2. Kom igen nu Britt-Marie, va kreativ för f-n : En studie om hur projektdeltagare motiveras i en kreativ bransch

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Karin Lindh; [2024]
  Nyckelord :project management; motivation; meaningfulness; timeframes; feedback; projektledning; motivation; meningsfullhet; tidsramar; återkoppling;

  Sammanfattning : Den här studien syftade till att utforska hur projektdeltagare som arbetar inom kommunikationsbyråer upplever att de blir motiverade. Genom en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer genomfördes sammanlagt nio intervjuer med projektdeltagare med varierande erfarenheter och ålder från olika och i vissa fall samma kommunikationsbyråer. LÄS MER

 3. 3. Förändringar vid införande av cybersäkerhetsdirektiv hos kommuner : En kvalitativ kartläggning över vilka förändringar som kan uppstå i svenska kommuner till följd av EU-direktiv för cybersäkerhet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Sandra Ström; Matilda Plyhr; [2024]
  Nyckelord :NIS directive; NIS 2 directive; Municipality; Cyber security; Information security; IT security; EU directive; Change; NIS-direktivet; NIS 2-direktivet; Kommun; Cybersäkerhet; Informationssäkerhet; IT-säkerhet; EU-direktiv; Förändring;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate changes in municipalities that occur when the NIS and NIS 2 directives are introduced. The changes refer to internal and external changes that municipalities experience. Furthermore, an increased threat of cyber attacks as well as a lack of cyber security is the basis for conducting the survey. LÄS MER

 4. 4. Varför fortsätter jag? : En kvalitativ studie med salutogen ansats om varför lärare stannar i professionen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Gustav Svensson; Edvin Ramos Lundin; [2024]
  Nyckelord :Salutogenic theory; Sense of Coherence; teachers; teacher attrition; teacher retention.; Salutogen teori; Känsla av Sammanhang; lärare; läraravgångar; behålla lärare.;

  Sammanfattning : Studien ämnar undersöka hur lärare beskriver sin arbetssituation och vad som motiverar dem att stanna i professionen. Studien syftar också till att undersöka hur lärarna själva beskriver eventuella problem i sitt arbete och hur de hanterar dessa problem. LÄS MER

 5. 5. Hög närvaroprocent på idrottslektioner i skolan, men deltar eleverna i undervisningen? : En kvantitativ undersökning som undersöker elevers delaktighet i praktisk undervisning på idrottslektioner

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Simon Gudmundsson; Nicolaus Elfström; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och Frågeställningar Syftet med denna studie var att ta reda på hur stor andel av eleverna som går på idrottslektioner fast de inte är praktiskt involverade och deltar i undervisningen. Vi ville också undersöka varför dessa elever avstår från att delta i undervisningen och om vissa delmoment påvisar större avvikelser inom idrott och hälsa. LÄS MER