Sökning: "meningsfullhet"

Visar resultat 1 - 5 av 251 uppsatser innehållade ordet meningsfullhet.

 1. 1. Att leva med ALS - en sjukdom som leder till döden : -En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Siri Andersson; Jennifer Olea; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en obotlig och dödlig sjukdom där det är vanligt att många dör inom 2-5 år efter diagnos. När motoriska nervcellerna bryts ner och dör försvagas muskulaturen och en vanlig dödsorsak är andningssvikt. Syftet med denna studie var att beskriva personers upplevelser av att leva med ALS. LÄS MER

 2. 2. Musikens skriftspråk : Pedagogiska paralleller mellan läsning och notläsning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Timmy Svensson Roswald; [2018]
  Nyckelord :notläsning; läsning; a vista; läs- och skrivinlärning; litteracitet; musiklärare;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen försöker jag ta reda på hur instrumentallärare arbetar med att lära ut notläsning. Mitt syfte är att utifrån den informationen dra paralleller till grundskolans läs- och skrivinlärning, och de metoder som används inom denna. LÄS MER

 3. 3. Hä e´bare te å härme´ : En studie i förutsättningar för melodisk instudering och memorering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Ronja Grafström; [2018]
  Nyckelord :Music; by-ear learning; imitation; text; motivation; methods; hermeneutics; Musik; gehör; imitation; text; motivation; instuderingmetoder; hermeneutik;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker min förmåga att insamla, imitera och memorera ett klingande material genom att lyssna på olika visor genom åtta olika arbetsmetoder för gehörsinlärning. Visorna tillhör genren folkmusik och varierar i sin melodiska utformning för att utreda om min inlärningsprocess påverkas av specifika musikaliska strukturer. LÄS MER

 4. 4. Kompetent men inte erkänd: En kvalitativ studie av utrikesfödda akademikers upplevelser på arbetsmarknaden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jennifer Evald; Hulthén Fridolina; [2018]
  Nyckelord :karriär; karriäridentitet; karriärkonstruktion; kompletteringsutbildning; utrikesfödda akademiker;

  Sammanfattning : Utrikesfödda utgör 63 procent av arbetslösa akademiker i Sverige. Medan arbetslösheten sjunker för inrikesfödda ökar den för utrikesfödda. För att tillvarata kompetens hos utrikesfödda anordnar Arbetsförmedlingen kompletteringsutbildningar. LÄS MER

 5. 5. Meningsfull fritid ur elevers perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Marcus Franzén; Carina Johansson; [2018]
  Nyckelord :elevers perspektiv; fritidshem; KASAM; lågstadiet; mellanstadiet; meningsfull fritid;

  Sammanfattning : I övergången från låg- till mellanstadiet tappar många fritidshem ett stort antal av sina elever. Syftet med vår studie har varit att undersöka hur elever i låg- och mellanstadiet uttrycker sig om fritidshemmet och meningsfull fritid. Ambitionen har varit att lyfta elevers perspektiv med fokus på årskurs 3 och 4. LÄS MER