Varför fortsätter jag? : En kvalitativ studie med salutogen ansats om varför lärare stannar i professionen.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

Sammanfattning: Studien ämnar undersöka hur lärare beskriver sin arbetssituation och vad som motiverar dem att stanna i professionen. Studien syftar också till att undersöka hur lärarna själva beskriver eventuella problem i sitt arbete och hur de hanterar dessa problem. Detta görs med stöd av en salutogen ansats och följande frågeställningar: - Vad skapar meningsfullhet för lärare?  - Vad skapar hanterbarhet för lärare? - Hur beskriver lärare begriplighet kopplat till läraryrket?  Studien har en kvalitativ ansats och genomfördes med semistrukturerade intervjuer, dessa genomfördes med sex stycken lärare. Datan analyserades därefter med en tematisk textanalys. Det teoretiska ramverket för studien var den salutogena teorin av Aaron Antonovsky. De viktigaste resultaten i studien är att respondenterna uttrycker att elevmötet är centralt för den inre motivationen, denna motivation leder till att respondenterna vill utveckla en förståelse för elevernas och den egna situationen. Förståelsen för eleverna och den egna situationen leder till att respondenterna skapar strategier för att hantera olika scenarion och stress inom skolmiljön. Våra slutsatser är att det är lärarnas motivation, både inre- och yttre motivation, denna motivation styr hur mycket energi de orkar lägga ner på att förstå sig på sin arbetssituation och sina elever. Förståelsen för den egna arbetssituationen och sina elever leder till att lärarna med tiden utvecklar verktyg för att hantera sin vardag som lärare och väljer därför att fortsätta som lärare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)