Sökning: "LÄRANDE"

Visar resultat 1 - 5 av 22235 uppsatser innehållade ordet LÄRANDE.

 1. 1. Flerspråkig undervisning av nyanlända elever – transspråkande i en språkintroduktionskontext

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Patricia Persson; [2021-09-02]
  Nyckelord :flerspråkiga resurser; transspråkande; translanguaging; nyanlända elever; svenska som andraspråk; Språkintroduktionsprogrammet;

  Sammanfattning : Föreliggande studie undersöker transspråkande i undervisningen av flerspråkiga nyanlända elever på en gymnasieskolas Språkintroduktionsprogram med hjälp av följande frågor: Hur uppmuntras och används transspråkande av lärarna i undervisningen? På vilka sätt beskriver modersmålslärarna att flerspråkiga nyanlända elevers möjligheter till lärande påverkas av en undervisningspraktik som tillåter och uppmuntrar transspråkande? Forskning har visat att stöttning på modersmålet är en viktig faktor för nyanlända elevers skolframgång, samt har en positiv inverkan för andraspråkets utveckling. Modersmålslärarna blir därför betydelsefulla i undervisning som riktar sig till flerspråkiga nyanlända elever. LÄS MER

 2. 2. Die Wahl eines DaF-Lehrbuchs in Schweden. Eine Literaturstudie zu möglichen Auswahlkriterien

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Göteborgs universitet / Lärarutbildningsnämnden

  Författare :Charlotta Sakko; [2021-08-30]
  Nyckelord :Tyska; lärande; German; teaching;

  Sammanfattning : Das Lehrbuch macht einen großen Teil des Deutsch als Fremdsprachenunterrichts aus und trägt beträchtlich zum Input von Deutsch bei, den die Lernenden im Unterricht bekommen. In dieser Literaturübersicht wird untersucht, welche Kriterien ein Lehrbuch erfüllen soll, um die Ziele des Kursplans und des Unterrichts zu erfüllen. LÄS MER

 3. 3. Gendergleichberechtigung im DaF-Unterricht. Bildung für nachhaltige Gleichberechtigung

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Göteborgs universitet / Lärarutbildningsnämnden

  Författare :Camilla Ekman; [2021-08-30]
  Nyckelord :Tyska; lärande; German; teaching;

  Sammanfattning : Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es zu untersuchen, wie die Gendergleichberechtigungsfrage normkritisch im Deutsch als Fremdsprachenunterricht in Schweden etabliert werden kann und ob die Schuldokumente eine Unterstützung dafür sein können. Die Arbeit soll auch einen Überblick über die Relevanz einer gendernormkritischen Perspektive im Unterricht geben. LÄS MER

 4. 4. FÖRSKOLLÄRARSTUDENTERS RESONEMANG OM OMSORG En kritisk diskursanalys av studenters tal om omsorg

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Christer Rödin; [2021-08-27]
  Nyckelord :omsorg; diskurs; förskollärarstudent; förskola; EduCare;

  Sammanfattning : Syfte:Det övergripande syftet i studien är att vinna kunskap om hur förskollärarstudenter resonerar om begreppet omsorg i relation till sin utbildning. Mer specifikt åsyftar studien att besvara följande frågor: Hur definierar studenterna begreppet omsorg? Vilka diskurser framträder i talet om omsorg på förskollärarprogrammet? Hur reflekterar studenterna om sina kunskaper om omsorgens roll för det förskolepedagogiska fältet?Teori:Studiens teoretiska ramverk består av Fairclough kritiska diskursanalys (1992,2010) och används även som analysmetod. LÄS MER

 5. 5. Att våga utmanas för att utvecklas - tolkningar, förväntningar och tillit i rektors pedagogiska ledarskap över undervisningen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Jonatan Bengtsson; Pontus Paulin Hugo; [2021-08-27]
  Nyckelord :Rektors pedagogiska ledarskap; rektor; rektorsrollen; pedagogiskt ledarskap; transformativt ledarskap; lärares autonomi; tolkning; förväntning; tillit; tillitsfulla relationer; skolpolicy; policyimplementering;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte var att undersöka rektorer och lärares tolkningar respektive lärares förväntningar på rektors pedagogiska ledarskap, samt tillit som en förutsättning för ledarskapets innehåll och karaktär. Diskrepansen mellan rektors formella befogenheter och vilken legitimitet rektor får från lärarlaget har därmed undersökts, liksom hur fokuset på rektors pedagogiska ledarskap och utvecklingen av undervisningen väcker frågor om gränsdragningen mellan rektor och lärare som två skilda professioner. LÄS MER