Sökning: "LÄRANDE"

Visar resultat 1 - 5 av 22658 uppsatser innehållade ordet LÄRANDE.

 1. 1. Depression, ångest och stress i relation till fysioterapeutstudenters studiemotivation : En enkätstudie med tvärsnittsdesign

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Isac Jönsson; Paulina Viklund Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Depression; Motivation; Stress; Studenter; Ångest;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett ökande folkhälsoproblem och depression har i internationella studier visat påverka upp till en tredjedel av universitetsstudenter, med en hög förekomst av depression, ångest och stress. Bland svenska studenter har det visat sig att förekomma i mindre utsträckning. LÄS MER

 2. 2. Fysikundervisning på lekplatsen : Möjligheter och utmaningar med lekplatsfysik i de tidiga skolåren

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Johanna Granholm; [2022]
  Nyckelord :investigating education; outdoor education; physics; playground physics; undersökande arbetssätt; utomhusundervisning; fysik; lekplatsfysik;

  Sammanfattning : Scientific concepts can be abstract for students in the younger school years. By using the playground that is a part of students’ everyday life you can investigate physical phenomena in a way that are close to the students. LÄS MER

 3. 3. Personers upplevelse av att leva med Locked-in syndrom : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Jenny Andersson; Jeanethe Kvickström; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Flerspråkighet i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärares arbetssätt samt upplevelser av hinder och möjligheter i arbetet med flerspråkighet

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Stephanie Petersson; Emma Nystedt; [2022]
  Nyckelord :Flerspråkighet; förskola; förskollärare; modersmål; möjlighet; hinder; TAKK – tecken som alternativ och kompletterande kommunikation; digitala verktyg; transspråkande.;

  Sammanfattning : I denna studie har förskollärares arbetssätt samt upplevelser av hinder och möjligheter i arbetet med flerspråkighet undersökts. Studiens empiri bygger på semistrukturerade intervjuer med sex stycken förskollärare från olika förskolor. LÄS MER

 5. 5. Risker vid uppvärmning av patienter vid magnetkameraundersökningar : En allmän litterturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Helena Karlsson; Agneta Ylivainio; [2022]
  Nyckelord :implantat; MR; SAR; specifik absorption hastighet; säkerhet; uppvärmning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Värmepåverkan vid magnetkameraundersökningar är ett känt fenomen som påverkar patienterna och temperaturmätningar kan vara missvisande. Antalet undersökningar ökar, fler patienter med och utan implantat kommer för diagnostisering, detta kräver att personalen har bra rutiner och kunskap för att förhindra brännskador. LÄS MER