Sökning: "drill"

Visar resultat 1 - 5 av 196 uppsatser innehållade ordet drill.

 1. 1. Characterization of Fe-rich skarns and fluorapatite-bearing magnetite occurrences at the Zinkgruvan Zn-Pb-Ag and Cu deposit, Bergslagen, Sweden

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Filip Ivarsson; [2019]
  Nyckelord :Zinkgruvan; Bergslagen; Magnetite; REE; Broken Hill-type; Skarn; SEDEX;

  Sammanfattning : Zinkgruvan is a stratiform Zn-Pb-Ag and Cu sulphide deposit hosted by Paleoproterozoic strata in southern Bergslagen, Sweden. The deposit underwent medium-high grade regional metamorphism during the Svecokarelian orogeny, including partial melting of the host succession. LÄS MER

 2. 2. Petrophysic of the Host-rock to the Ore in the Lovisa Mine, Bergslagen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Oscar Gilljam Päärt; [2019]
  Nyckelord :Petrophysics; density; magnetic volume susceptibility; natural remanent magnetization; Bergslagen; lithology; Petrofysik; densitet; magnetisk susceptibilitet; naturlig magnetisk remanens; Bergslagen; lithologi;

  Sammanfattning : The Bergslagen region has three base-metal mines operating today, and one of them is the Lovisa mine, which host a Zn-Pb-Ag deposit. The Lovisa mine is located in the Guldsmedshyttan area north of Lindesberg. LÄS MER

 3. 3. Snickarglädje. Tillverkningen under 1800-talet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Ossian Ovik; [2018-06-20]
  Nyckelord :gingerbread work; gabel decoration; Löfvenskiöld; Charles Emil; 19th century; building investigation; snickarglädje; gaveldekorationer; 1800-talet; byggnadsundersökning;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bygghantverk, 22,5 hp, 2018.... LÄS MER

 4. 4. Humanexponering för PFOS via konsumtion av egenfångad fisk från vattendrag runt Stockholm

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Torbjörn Lennqvist; [2018]
  Nyckelord :PFOS; PFOA; egenfångad fisk; perfluorerade ämnen; polyfluorerade ämnen; högfluorerade ämnen; sötvattenfisk; exponeringsmodell; abborre; Perca fluviatilis;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Per- och polyfluorerade alkylsubstanser, PFAS, är ett samlingsnamn för en stor grupp mycket stabila substanser. Vissa PFAS är klassade som persistenta, bioackumulerbara och toxiska (PBT-ämnen) och har en negativ hälsoeffekt på människor och djur. LÄS MER

 5. 5. Characterizing magnetic susceptibility and remanent magnetization of magnetite and hematite rich drill-core samples at Blötberget

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Geofysik

  Författare :Andreas Bjork; [2018]
  Nyckelord :Verwey; Morin; Curie; Néel; magnetite; hematite; alteration; iron-ore; quality control; kappabridge; hysteresis; susceptibility; anisotropy; Verwey; Morin; Curie; Néel; magnetit; hematit; oxidation; järnmalm; kvalitetskontroll; kappabridge; hysteresis; susceptibilitet; anisotropi;

  Sammanfattning : Laboratory magnetic measurements are used to develop a methodology to characterize the Kiruna-type Rare Earth Elements (REE) bearing apatite iron-oxide deposits at Blötberget in central Sweden. This high-grade ore deposit is known to have sharp boundaries between lens shaped main ore bodies of magnetite-rich ore, and a complex hematite-rich ore associated with pegmatites and skarn formation. LÄS MER