Sökning: "kommunikation teori"

Visar resultat 1 - 5 av 2697 uppsatser innehållade orden kommunikation teori.

 1. 1. Allmän kunskap om det allmänt veterliga – en paradox?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emilia Alfredsson; [2024-03-22]
  Nyckelord :Notoriska omständigheter; 35 kap. 2 § första stycket rättegångsbalken; Rättssäkerhet; Socialkonstruktivism; Materiell processledning; Processrätt;

  Sammanfattning : Av 35 kap. 2 § första stycket rättegångsbalken framgår att det inte krävs bevis för omständigheter som är allmänt veterliga. Med allmänt veterliga omständigheter åsyftas notorisk kunskap, det vill säga fakta och erfarenhetssatser som är allmänt kända. LÄS MER

 2. 2. "DE VILLE JU VÄCKA KÄNSLOR, JA, OCH DET FUNKADE”. En kvalitativ studie om visuell storytelling ur ett mottagarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Pol Almirall Sola; Tindra Örnroth; [2024-03-11]
  Nyckelord :Storytelling; visuell kommunikation; visuell storytelling; narrativ teori; scheman; dynamisk uppmärksamhetsteori; teorin för visuellt framträdande faktorer; reklamfilm;

  Sammanfattning : In a constantly and rapidly developing world where the environment, human rights and inclusivity has become more important topics on the agenda than ever before, companies have had to adapt their marketing strategies to fit society's new expectations and standards. This has led to a shift in focus – from directly selling a product to now selling a brand. LÄS MER

 3. 3. Matematik på samlingen ”En Elefant balanserade” - Hur kan vi förbättra barns förståelse kring matematik i förskolan?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Ida Lassus; [2024-02-29]
  Nyckelord :Matematik; Variationsteori; Förskola; Aktionsforskning;

  Sammanfattning : Förskolan ska arbete utifrån alla barns lika rättigheter till en likvärdig utbildning och se till att de får lära sig matematik på sin nivå. Därav undersöks i denna studie hur arbetet med matematik kan förbättras på samlingen, genom att fokusera på en enskild aktivet, sången Fem elefanter balanserade. LÄS MER

 4. 4. Drama som metod för lärande Utveckling av arbetsmetod genom drama på förskolan Namn: Moa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Moa Johansson; Anna Unnebo; [2024-02-29]
  Nyckelord :Förskola; utbildning; drama; självkänsla; estetiska lärprocesser; utveckling; aktionsforskning; sociokulturell teori;

  Sammanfattning : I den här studien har vi använt oss av frågor som innehåller begrepp som hör till den sociokulturella teorin för att ta reda på om det är möjligt att använda arbetsmetoder som innehåller drama på förskolan; hur kan pedagogerna stötta barnets proximala utvecklingszon och vilka medierande redskap behöver pedagogerna för att göra det möjligt? Metoden vi använde för att få svar på våra frågor utgick från aktionsforskning, där vi använde oss av semistrukturerade intervjuer innan och efter aktionen, observationer med reflekterande samtal, samt en workshop som vi själva utformade. Vi valde att utföra den här studien på en förskola där fyra pedagoger var aktiva i utvecklingsarbetet. LÄS MER

 5. 5. ”Kan barn få allting”? Aktionsforskning med barns reella inflytande, delaktighet samt demokrati i fokus - En djupdykning i policytexter för arbetslagets medvetenhet och ökade måluppfyllelse

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Maria Kuczerski; [2024-02-29]
  Nyckelord :Aktionsforskning; Förskola; Reellt inflytande; Delaktighet; Demokrati; Inflytande; Bernstein; Makt; Kontroll; Medvetenhet; Deltagande observation; Pedagogisk diskurs.;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att utforska läroplanen och utvalda policytexter som formuleras på politisk nivå och granska vad som explicit praktiseras i utbildningen. Studien har varit ett utvecklingsarbete som använt aktionsforskning som ansats. LÄS MER