Sökning: "lilla"

Visar resultat 1 - 5 av 995 uppsatser innehållade ordet lilla.

 1. 1. ChatGPT som ”teolog” En undersökning i teologisk representation hos AI-boten ChatGPT-3.5

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Emil Svensson; [2024-02-20]
  Nyckelord :AI; Artificiell intelligens; ChatGPT; Teologisk representation; Teologi;

  Sammanfattning : The aim of this study is to evaluate theological representation by the AI-chatbot, ChatGPT-3.5. The investigation highlights the representation of four Christian theological traditions: Catholicism, Eastern Orthodoxy, Lutheranism and Calvinism. LÄS MER

 2. 2. Språkattityder i läromedel för gymnasieskolan : En analys av läromedel i svenska och historia ur ett transspråkande perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Alicia Broman Tengvall; [2024]
  Nyckelord :Transspråkande; språkattityder; läromedel; gymnasieskolan; monospråkighet; flerspråkighet; undervisning;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar mono- fler- och transspråkande attityder i läromedel för gymnasieskolan. De läromedel som ligger till grund till analysen är läroböckerna Människans texter språket (Sjöstedt, Bengt & Jeppsson, Tomas 2011) vilken används i svenskämnet samt Historia 1b: Den lilla människan och de stora sammanhangen (Långström, Sture et. LÄS MER

 3. 3. Barnets bästa som ett självständigt rekvisit : Ett stärkt barnrättsperspektiv vid upphörande av tvångsvård som beretts i familjehem med stöd av 2 § LVU?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Malin Öberg; [2024]
  Nyckelord :Barnets bästa; självständigt rekvisit; barnrättsperspektiv; kontinuitet; kontinuitetsprincipen; LVU; tvångsvård; miljöfall; upphörande; 2 § LVU; 21 § LVU; familjehem; flyttningsförbud; vårdnadsöverflyttning; Barnkonventionen; Europakonventionen;

  Sammanfattning : Lagen om särskilda bestämmelser av vård av unga, LVU, är den lag i svensk rättsordning vilken reglerar tvångsvård av barn och unga. Under de senaste decennierna har lagen kontinuerligt varit föremål för diskussion och omarbetning, inte sällan i syfte att låta lagen i större utsträckning genomsyras av ett barnrättsperspektiv. LÄS MER

 4. 4. A group of Swedish speakers’ performance on Swedish adaptations of the Bedside WAB-Rand CLQT : The performance of cognitively and linguistically nonimpaired adults on measures of language and cognition and its relationship to verbal fluency

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Sam Skogström; [2024]
  Nyckelord :CLQT; bedside WAB-R; aphasia; cognition; verbal fluency tests; CLQT; bedside WAB-R; afasi; kognition; ordflödestest;

  Sammanfattning : There are currently no Swedish norms for the bedside version of the Western Aphasia Battery (B-WAB-R) and the Cognitive Linguistic Quick Test (CLQT). It is unknown whether age, gender, and education influence performance in a Swedish context. LÄS MER

 5. 5. “Att ta ner det till det lilla” : ”En intervjustudie om förskollärares uppfattningar om hållbar utveckling i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Namka Gigovic; Viktoria Vigh; [2024]
  Nyckelord :hållbar utveckling; förskola; förskollärare; undervisning; fenomenografi; uppfatt ning; variation;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling inom förskoleverksamheten är ett forskningsområde där det behövs flera  forskningsstudier. Vår studie syftar till att undersöka förskollärares uppfattningar och tillämp ning av hållbar utveckling i förskolan. LÄS MER