Sökning: "maria"

Visar resultat 1 - 5 av 10530 uppsatser innehållade ordet maria.

 1. 1. Familjen som resurs på ungdomsmottagningen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Heidi Laaksonen; Maria Nistor; [2024-03-19]
  Nyckelord :Ungdomsmottagning; ungdomstiden; familj; psykisk ohälsa; organisatoriskt handlingsutrymme;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte var att utforska hur personalen på ungdomsmottagningen ser på familjen som resurs i arbetet med att stödja och behandla ungdomar med psykisk ohälsa, för att på så vis belysa familjens roll och funktion i sammanhanget. Frågeställningarna inkluderade att utforska personalens förhållningssätt, att samla erfarenheter av att använda familjen som resurs, samt tankar kring möjligheter och svårigheter med att se familjen som resurs på ungdomsmottagningen. LÄS MER

 2. 2. ”Kan barn få allting”? Aktionsforskning med barns reella inflytande, delaktighet samt demokrati i fokus - En djupdykning i policytexter för arbetslagets medvetenhet och ökade måluppfyllelse

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Maria Kuczerski; [2024-02-29]
  Nyckelord :Aktionsforskning; Förskola; Reellt inflytande; Delaktighet; Demokrati; Inflytande; Bernstein; Makt; Kontroll; Medvetenhet; Deltagande observation; Pedagogisk diskurs.;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att utforska läroplanen och utvalda policytexter som formuleras på politisk nivå och granska vad som explicit praktiseras i utbildningen. Studien har varit ett utvecklingsarbete som använt aktionsforskning som ansats. LÄS MER

 3. 3. Samverkan i förskolan. En kvalitativ intervjustudie kring förskollärares upplevelse av informell samver-kan med vårdnadshavare i förskolan..

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Ulrika Börjesson; Maria Ericsson; [2024-02-27]
  Nyckelord :Informell samverkan; förskollärare; vårdnadshavare; handlingsutrymme; profess-ion; delaktighet; inflytande; Bernsteins pedagogiska teori; klassifikation; inramning.;

  Sammanfattning : Samverkan med vårdnadshavare beskrivs som en viktig del av förskolans uppdrag. I läroplanen (Lpfö18, 2018) beskrivs hur förskolan ska ”samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen” (s. 17) och i skollagen (SFS 2010:800) anges att forum för samverkan ska erbjudas genom exempelvis föräldramöten och brukarråd. LÄS MER

 4. 4. Förskollärares uppfattning om barns språkliga strategier i lek - en kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Sandra Norgren; Amalia Lampa; Maria Therése Svensson; [2024-02-26]
  Nyckelord :Verbalt språk; förskollärare; uppfattning; hierarkier; status; lek och samspel.;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att beskriva förskollärares uppfattningar kring barns användning av språkliga strategier i lek. Läroplanen för förskolan (2018) lyfter fram att barnen ska utveckla förmåga att kunna samarbeta och lösa konflikter i leken, samt att ta ansvar för gemensamma regler. LÄS MER

 5. 5. En intervjustudie om förskollärares uppfattningar om specialpedagogiska insatser för barn med behov av särskilt stöd.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Maria Nascimento; Silvia Fernandez Rey; Veronica Martin; [2024-02-26]
  Nyckelord :Uppfattning; barnsyn; normbrytande funktionalitet; förskollärare; barn med behov av särskilt stöd; intervju;

  Sammanfattning : Förskollärare arbetar dagligen med barn som är i behov av särskilt stöd i förskolan. Vi har gjort en intervjustudie där vi valt att intervjua förskollärare eftersom det är den yrkesgrupp som spenderar mest tid tillsammans med barnen. LÄS MER