Sökning: "barnsyn"

Visar resultat 1 - 5 av 349 uppsatser innehållade ordet barnsyn.

 1. 1. Bortom önskelådor och fritidsråd En kvalitativ studie om arbetet med och tolkningen av barnkonventionen i fritidshemmet : Beyond polling boxes and leisurecouncilsA qualitative study based on the work on and interpretation of the children's convention in a leisure home

  Master-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Josefine Andersson; [2021]
  Nyckelord :barnkonventionen; fritidshem; fritidslärare; rättigheter; barndomssociologi; being; becoming;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa och analysera fritidshemspersonalens arbete med och synsättet på barns/elevers rättigheter i fritidshemmet samt bidra till att fylla detta förhållandevis outforskade fält med mer kunskap. Det empiriska underlaget, som består av tio kvalitativa intervjuer med verksamma fritidslärare, har analyserats och tematiserats utifrån ett barndomssociologiskt perspektiv för att undersöka det personalen ger uttryck för. LÄS MER

 2. 2. Lek i förskolan : En studie om förskollärares förhållningssätt till barns lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Ottilia Igelström; [2021]
  Nyckelord :play; play and learning; preschool teachers´ approach; lek; lek och lärande; förskollärares förhållningssätt;

  Sammanfattning : Genom hela förskollärarutbildningen har lekens betydelse för barns lärande varit tydlig och att vi som förskollärare har ett ansvar att se till att leken ligger till grund för allt som vi gör i förskolan. Syftet med denna studie är att belysa förskollärares förhållningssätt till barns lek i planeringen av verksamheten och på så sätt bidra med kunskap kring hur leken kan ta form i förskolans verksamhet. LÄS MER

 3. 3. BARNS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I FÖRSKOLAN: : Analys av kurslitteratur inom en förskollärarutbildning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Sara Lundin; Marielle Olsson; [2021]
  Nyckelord :Child participation; Child perspective Children’s perspektive; Influence; Qualitative text analysis; Teachers’ perspectives on the child Child view; Barns delaktighet; Barnperspektiv Barns perspektiv; Barnsyn; Inflytande; Kvalitativ textanalys;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie utgörs av en kvalitativ textanalys av utvald kurslitteratur inom en förskollärarutbildning. Analysen har tagit stöd i Biestas teori om demokratiska dimensioner inom utbildning (Biesta, 2011a). LÄS MER

 4. 4. Hinder för barnets delaktighet i beslut om sin egen välfärd : En studie om Socialstyrelsens framställning av problemet med att barn inte hörs i den utsträckning de har rätt till

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Vendela Carlfjord; [2021]
  Nyckelord :delaktighet; barnsyn; barnkonventionen;

  Sammanfattning : To contribute knowledge on obstacles to children’s participation in decisions concerning their welfare, this study examines four reports published by the Swedish National Board of Health and Welfare in two steps. First, using Bacchi's ‘What's the problem represented to be?’-approach, this paper concludes that the National Board of Health and Welfare describes obstacles to children's participation in decision-making processes within Socialstjänsten as a matter of (1) a lack of competence among social workers, (2) lacking adaptation to individual children, and (3) insufficient rules and regulations. LÄS MER

 5. 5. Jakten på barnkonventionen i förskolan : En kvalitativ studie om hur barnkonventionen synliggörs i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Johanna Jönsson; [2021]
  Nyckelord :Barnkonventionen; barns intresse; barns rättigheter; barnsyn; FN:s konvention för barnets rättighet; förskolans miljö;

  Sammanfattning : Jag har i förestående studie genom semistrukturerade observationer på två olika förskolor undersökt hur Barnkonventionen synliggörs i miljön. Sverige har för ett år sedan, 1 januari 2020, inkorporerat FN:s konvention för barnets rättigheter i svensk lag, men i mitt arbete i förskolan har jag inte upplevt någon större skillnad. LÄS MER