Sökning: "Aktörskap"

Visar resultat 1 - 5 av 114 uppsatser innehållade ordet Aktörskap.

 1. 1. I en liten spricka i strukturen… : En observationsstudie av förskolebarns aktörskap genom platsskapande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Carina Andersson; [2022]
  Nyckelord :agency; creating space; interpretive reproduction; peer cultures; preschool; time space; aktörskap; platsskapande; tolkande reproduktion; kamratkulturer; förskola;

  Sammanfattning : The preschool is often looked upon as an institution for the parents and guardians, with an aim to influence the children. If we change the perspective, from the adult to the child´s perspective, we might find that the preschool with its places and activities is created by the children who live their everyday lives there. LÄS MER

 2. 2. Agens som avtalsfrihet eller inflytande? : En normativ studie av John Tomasis teori free market fairness

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Deák; [2022]
  Nyckelord :agency; markets; social justice; workplace governance; labor market; economic liberty; John Tomasi; Elizabeth Anderson; agens; aktörskap; marknader; social rättvisa; arbetsplatsstyrning; arbetsmarknad; ekonomisk frihet; John Tomasi; Elizabeth Anderson;

  Sammanfattning : This paper presents a critique of John Tomasi’s free market fairness: a theory that seeks to combine a robust conception of social justice with a thick conception of economic liberty. The main difference, according to Tomasi, between free market fairness and justice as fairness is that the former emphasizes the value of citizens’ agency, whereas the latter emphasizes the equal status of citizens. LÄS MER

 3. 3. Barns möte med planerad undervisning : En barndomssociologisk studie ur ett åldersperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Emma Bäckström; [2022]
  Nyckelord :Barndomssociologi; barns aktörskap; lek; planerad undervisning; ålder;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa och komparativa studie bygger på planerad undervisning i förskolan och hur barn i olika åldrar möter denna undervisning. Jag har utgått från ett åldersperspektiv för att ta reda på hur barns möte med den planerade undervisningen tar sig uttryck och har observerat vad det finns för likheter och skillnader mellan äldre och yngre barn vid dessa tillfällen. LÄS MER

 4. 4. Sagor för framtidens kompetenta samhällsmedlemmar : En kvalitativ studie om litteratur som läromedel i förskolan och dess inverkan på barns aktörskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Martina Löf; Hanna Strömbäck; [2022]
  Nyckelord :Barnlitteratur; Aktörskap; Läromedel; Fostran; Känslor; Moral; Förskola;

  Sammanfattning : Studien undersöker ”Tio små kompisböcker” som läromedel och bokseriens budskap för vad som anses viktigt för barn att lära sig samt hur det kan påverka barns aktörskap. Studien består även av intervjuer med förskollärare om hur och i vilket syfte de arbetar med bokserien i förskolans undervisning. LÄS MER

 5. 5. Tillblivelsen av undervisning för hållbar utveckling inom förskollärarutbildningarna : En diskursanalys av förskollärarprogrammens kursplaner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Charlotte Ekwall; [2022]
  Nyckelord :Early childhood education; education for sustainable development; early childhood teacher education; agency; discourse analysis; Förskola; undervisning för hållbar utveckling; förskollärarutbildning; aktörskap; diskursanalys;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling (HU) har under senare årtionden fått en alltmer given plats inom förskolan. Både på policynivå och inom forskning betonas barns kritiska tänkande och aktörskap inom ramen för utbildning om HU samt att HU består av tre sammanlänkade dimensioner: den miljömässiga, sociala och ekonomiska dimensionen. LÄS MER