Sökning: "olycka"

Visar resultat 1 - 5 av 206 uppsatser innehållade ordet olycka.

 1. 1. Termisk rusning i litiumjonbatterier : En studie kring brand i litiumjonbatterier med fokus på räddningstjänstens insatser med vattenkylning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Martin Scott; Albin Henning; [2021]
  Nyckelord :E-fordon; elbilar; räddningstjänst; kylning; släckning; litiumjonbatterier;

  Sammanfattning : Litiumjonbatterier är en kraftigt ökande energibärare som finns i allt från mobiltelefoner till datorer och elbilar. Användandet av dessa batterier är en nödvändighet i dagens energimarknad, och andelen elbilar ökar lavinartat år efter år. LÄS MER

 2. 2. Utom arbetsgivarens kontroll – en studie av arbetsmiljöansvaret och arbetsskadeförsäkringen då arbetstagaren arbetar hemifrån.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Veronica Westergård; [2021]
  Nyckelord :arbetsrätt; skadeståndsrätt; hemarbete; distansarbete; arbetsmiljö; arbetsmiljöansvar; arbetsplatsens utformning; arbetsskadeolycka; arbetsskadeförsäkring labour law; tort law; homework; telework; telecommuting; remote wor; employer’s responsibility for occupational safety and health; safety and health at workplace; work environment; formation of the workplace; workrelated injuries; occupational damage; occupational injury insurance; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Att arbeta hemifrån har de senaste åren blivit allt vanligare. Inför framtiden spås att den fysiska, ordinarie arbetsplatsen kommer att bli än mindre viktig och att fler kommer att vilja arbeta på distans helt eller delvis. LÄS MER

 3. 3. FIRE SAFETY AND EVACUATION SECURITY IN WIND TURBINES

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Oskar Nyström; [2021]
  Nyckelord :Brand; vindkraft; säkerhet; utrymning; höghöjdsarbete;

  Sammanfattning : I denna rapport sammanställs information om brandsäkerhet och utrymningssäkerhet i vindkraftverk för att dra slutsatser om hur säkerheten skulle kunna förbättras. Orsaken till att detta anses vara ett intressant område för studier är att det är en bransch som snabbt växer och som är extraordinärt ur en utrymningssynpunkt på grund av höjden på dagens kraftverk. LÄS MER

 4. 4. Säkerhetsarbete på svenska byggarbetsplatser med utstationerad arbetskraft

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Julia Franzén; Johanna Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; säkerhetsarbete; kommunikation; kulturella skillnader och utstationerad arbetskraft.;

  Sammanfattning : Trots ett stort fokus på säkerheten inom Sveriges byggföretag, är det tre gånger så stor risk att råka ut för en allvarlig olycka på en byggarbetsplats jämfört med andra branscher. Att hyra in utstationerad arbetskraft är idag vanligt i byggbranschen och visar inte någon tendens till att avta. LÄS MER

 5. 5. Rapportering av olyckor, tillbud och riskobservationer på byggarbetsplatsen-En fallstudie hos ett bygg- och projektutvecklingsföretag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Adrian Renmark; Jakob Andersson; [2021]
  Nyckelord :Reporting; working environment; accidents; incidents; risk observations; Rapportering; arbetsmiljö; olyckor; tillbud; riskobservationer;

  Sammanfattning : Byggbranschen är en av de mest skadedrabbade branscherna idag i Sverige. I byggbranschenär det tre gånger så stor risk att utsättas för en allvarlig olycka jämfört med andraarbetsbranscher. Dödsfall på en byggarbetsplats är alltför vanligt idag och något som behövsändras. LÄS MER