Sökning: "Historia"

Visar resultat 1 - 5 av 5361 uppsatser innehållade ordet Historia.

 1. 1. Hur lärare kan motivera elever för att lära historia

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Mhmoud Mhmoud; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Det fanns väldigt lite studier som handlade om motivation och hur lärare motiverar elever att lära sig historia. Jag genomförde därför min studie genom att intervjua historielärare, för att få insikt i vilka pedagogiska metoder de använder för att motivera sina elever. LÄS MER

 2. 2. Många bäckar små : hur arkeologi och historiska källor kan användas i dagens vattenlagstiftning och rättsprocesser

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Eva Eliasson; [2023]
  Nyckelord :Arkeologi; expertkunskap i rättegång; fornlämningar; historiska källor; juridisk arkeologi; kvarnar; privilegiebrev; Tidöavtalet; urminnes hävd; vattendrivna industrier; vattenlagstiftning;

  Sammanfattning : Many small brooks - how archaeology and historical sources can be used in today's water legislation and legal processes This thesis analyses how archaeology and archaeologists can be involved in legal processes in different ways. It covers various examples of how historical and archaeological material can contribute as evidence; moreover, the process when the expertise of an archaeologist is required. LÄS MER

 3. 3. ”Jag startade inte företag för att bli rik.” : En diskursanalytisk studie om synen på kvinnligt och manligt företagande i den offentliga debatten under perioden 1990–2020.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer

  Författare :Olivia Gustafsson; [2023]
  Nyckelord :Entreprenörskap; kvinnligt och manligt företagande; dagstidningar; genusperspektiv;

  Sammanfattning : Ett viktigt mål för Sveriges näringsliv är att det ska finnas samma möjligheter för kvinnor som män att driva företag, men trots detta finns det tydliga exempel på att kvinnor diskrimineras både på arbetsmarknaden och som företagare. Tidigare forskning konstaterar att företagande har en stark manlig identitet och att det kvinnliga företagandet ifrågasätts än idag. LÄS MER

 4. 4. Andra världskriget i läroböcker: Hur olika länder minns och berättar historia

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Erik Ekeroth; Fabian Rekstad; [2023]
  Nyckelord :Belarus; Foundation; Narratives; National identity; Nation building; Resistance; Russia; Suffering; Ukraine; World War II; Andra världskriget; Belarus; Enande; Lidande; Motstånd; Narrativ; Nationell identitet; Nationsbyggande; Ryssland; Ukraina;

  Sammanfattning : According to Skolverket the aim of history as a subject is to teach the students about different narratives in history. The purpose of this overview is to analyze and compare what earlier research tells us about how World War II is portrayed in textbooks in Russia, Belarus and Ukraine. LÄS MER

 5. 5. Båtförmåner och skatterättsliga principer

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Max Johannesson; [2022-02-25]
  Nyckelord :Båtförmåner; Proportionalitetsprincipen; Förutsebarhet; Neutralitetsprincipen; Likabehandlingsprincipen; Legalitetsprincipen;

  Sammanfattning : I HFD 2011 ref. 55 1 och II etablerades att skatterättsliga båtförmåner skulle beskattas för den skattskyldiges rätt att disponera över båten. Dispositionsrätten betraktades därför som den skattepliktiga förmånen. LÄS MER