Sökning: "historiemedvetande"

Visar resultat 1 - 5 av 397 uppsatser innehållade ordet historiemedvetande.

 1. 1. Filmanvändning inom historieundervisning i gymnasiet: upplevelser från båda sidor av klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Joan Cornejo Svensson; [2022]
  Nyckelord :Historia; Avsikter; Filmanvändning; Historiebruk; Historiemedvetande; Historieundervisning; Övergripande mål; Historiekultur; Film; Gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Den här studien analyserar historielärares avsikter med att använda film i sin undervisning i gymnasieskolan. Syftet är att undersöka lärarnas deklarerade avsikter och jämföra dem med historieämnets övergripande mål samt elevernas respons till filmanvändning i klassrummet. LÄS MER

 2. 2. Interkulturella interaktioner : ”Vi” och ”de andra” i historieundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Wenche Gröndahl; Annie Larsson; [2022]
  Nyckelord :historia; interkulturell pedagogik; interkulturalitet; mångkulturalitet; historiemedvetande; postkolonialism; normalitet; ”vi” och ”de andra”;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att beskriva och kritiskt analysera historielärares tal om sin undervisning i relation till läroplanens mål om historiemedvetenhet, kulturmöten och mångfald för historia i årkurs 6. Genom att fördjupa oss i lärarnas utsagor har det varit möjligt att definiera ett antal diskurser i historielärares tal om sin undervisning i årskurs 4–6. LÄS MER

 3. 3. Gymnasieelevers upplevelser av historiebruk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Tobias Hansson; Jarl Vikner; [2022]
  Nyckelord :historiebruk; historiemedvetande; gymnasieelever; upplevelser;

  Sammanfattning : Detta arbete syftar till att undersöka hur gymnasieelever upplever historiebruk, samt hur dessa upplevelser relateras till vad styrdokumenten säger om historiebruk. I detta arbete kommer vi att definiera historiebruk och andra relevanta begrepp till vårt arbete och sedan belysa hur begreppet pratas om i forskning och i skolkontext. LÄS MER

 4. 4. När dåtiden knackar på dörren : En kvalitativ intervjustudie om hur lärare använder och definierar begreppet historiemedvetande i mellanstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Beatrice Lindström; [2022]
  Nyckelord :historical consciousness; history didactics; history; teaching; middle school; grade 4–6; historiemedvetande; historiedidaktik; historia; undervisning; mellanstadiet; årkurs 4–6;

  Sammanfattning : Begreppet historiemedvetande återfinns i den inledande syftestexten för ämnet historia i grundskolan. Begreppet beskrivs vara inflätat i elevens förståelse för hur det förflutna samspelar med det nutida och ska ge eleven perspektiv på framtiden. LÄS MER

 5. 5. Gymnasielever samtalar om skönhetsideal och mode genom historien : En kvalitativ studie av uttryck för historiemedvetande ur ett genusperspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Jacqueline Kostin; [2022]
  Nyckelord :Historiemedvetande; genus; skönhetsideal och mode; gymnasielever;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar att synliggöra och problematisera gymnasieelevers föreställningar om skönhetsideal och mode genom olika tider. För att därigenom se om och hur eleverna använder ett genusperspektiv i sina uttryck för historiemedvetande. LÄS MER