Sökning: "historiemedvetande"

Visar resultat 1 - 5 av 357 uppsatser innehållade ordet historiemedvetande.

 1. 1. En historia full av liv : narrativ historieundervisning för mellanstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :David Svensson; Elin Löfgren; [2020]
  Nyckelord :Narrativ; narration; narrativitet; historiemedvetande; historiedidaktik;

  Sammanfattning : Detta arbete syftar till att undersöka verksamma historielärares uppfattning om narrativ historieundervisning. Den didaktiska pendeln har svängt i takt med de trender som färgat undervisningen och den narrativa traditionen har kommit och gått. LÄS MER

 2. 2. Interkulturell kompetens genom läroböcker i historia : En undersökning av historieläroböcker för dagens mångkulturella gymnasieskola. Med utgångspunkt från interkulturell kompetens analyseras läroböckers innehåll avgränsat till den svenska folkhems- och välfärdssamhälleshistorien.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Historia

  Författare :Simon Olsson; [2020]
  Nyckelord :Historiebruk; historiekultur; historielärobok; historiemedvetande; interkulturell kompetens; kulturarv; läroboksanalys; mångkultur; narrativ; påbjuden identifikation;

  Sammanfattning : Det mångkulturella samhällets ökade behov av interkulturell kompetens ställer krav på att eleverna ges möjlighet att utveckla denna kompetens i skolan och historieämnet är en viktig del i denna process. Tidigare forskning visar emellertid att bland annat historieläroböcker utgivna i enlighet med tidigare läroplaner har haft en tendens att exkludera vissa elever för att läroböckerna orienterats kring Sverige och svenskarna i narrativ som påverkats av den svenska historiekulturen. LÄS MER

 3. 3. Att utveckla elevers historiemedvetande om tid i grundskolans årskurser F-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Elin Winberg; Kajsa Gundmark; [2020]
  Nyckelord :grundskola; historia; historiedidaktik; historiemedvetande; historieundervisning; tidsuppfattning;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbetet har varit att få kunskap om unga elevers historiemedvetande och tidsuppfattning, då vi genom denna kunskap kan anpassa undervisningen efter hur eleverna utvecklar sitt historiemedvetande på bästa sätt. Genom att undersöka och sammanställa olika vetenskapliga källor har vi i denna kunskapsöversikt strävat efter att få svar på två frågor: Vad säger tidigare forskning om historiemedvetande hos elever i årskurs F-3 när det gäller tid? samt Hur kan man använda kunskapen om elevers historiemedvetande i sin undervisning? Detta har genomförts genom att undersöka redan existerande forskning utifrån frågeställningarna. LÄS MER

 4. 4. Historieläromedels vetenskapliga grund : Framställningen av drottning Kristina mellan två historiedidaktiska traditioner

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  Författare :Martin Wejde; [2020]
  Nyckelord :Drottning Kristina; empirism; historiedidaktik; historiefilosofi; historiemedvetande; historiskt tänkande; läromedel; vetenskaplig grund.;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att urskilja hur en vetenskaplig grund kan synas och tolkas i framställningen av drottning Kristina i historieläromedel. Den vetenskapliga grunden representeras i undersökningen av två historiedidaktiska traditioner: en empirisk tradition, samt en historiefilosofisk tradition. LÄS MER

 5. 5. En litteraturstudie om skönlitteraturanvändningen i historieundervisningen och hur det påverkar ett historiemedvetande.

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Akyüz Serpil; [2020]
  Nyckelord :Historiemedvetande; Historieundervisning; Skönlitteratur;

  Sammanfattning : Varierandeundervisningsmetoder i historieundervisningen är avgörande för elevers utveckling av historiemedvetande. Denna litteraturstudie harhaft ett syfte i attundersöka vad forskning visar om användning av skönlitteratur i ämnet historia. LÄS MER