Sökning: "Historiedidaktik"

Visar resultat 1 - 5 av 181 uppsatser innehållade ordet Historiedidaktik.

 1. 1. ”Hur blir man medborgare, om man ingenting vet om livet runt omkring? Först när man själv har hamnat i fällan, får man omsider kunskap.” : En komparativ och kvalitativ textanalys om Gulags framställning i skolböcker 1970-2010

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Historia

  Författare :Vendela Söderberg; [2021]
  Nyckelord :Historiemedvetande; historiedidaktik; historiebruk; läroböcker; styrdokument; intentionalism; funktionalism;

  Sammanfattning : ”Min farfar pratade inte om det han var med om i Stalins Gulagläger om man inte pressade honom.” Detta skriver historikern Anton Weiss-Wendt om sin farfar, Helmut Weiss, som förlorade 20 år av sitt liv i Gulag.  Den här historien och fler därtill, kände världen inte till. LÄS MER

 2. 2. Lärarstudenters användning av historisk empati som verktyg för demokratifostran

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Judit Turesson Kathy; Charlotta Björkman; [2021]
  Nyckelord :Historisk empati; Demokratifostran; Historiedidaktik; Historisk kontextualisering; Historiskt perspektivtagande; Affektiva kopplingar till historien; Lärarstudenter;

  Sammanfattning : Skolinspektionen har i en rapport påvisat att lärare inte i tillräcklig utsträckning undervisar i linje med skolans demokratiseringsuppdrag. Rapporten framhåller behovet av att lärare besitter den kunskap och kompetens som krävs för att bedriva sådan undervisning. LÄS MER

 3. 3. Historiemedvetande - medvetet eller omedvetet : Begreppsförståelse och arbetssätt på lågstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Caroline Owe; Priscilla Marin-Scheiber; [2021]
  Nyckelord :Historiemedvetande; historieundervisning; historiedidaktik; grund-skola; läroplan;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöker vi hur begreppet historiemedvetande tolkas och används av lärare på lågstadiet, oavsett hur lärarna definierar begreppets innebörd. Vi vill ta reda på hur lärare på lågstadiet definierar begreppet historiemedvetande samt om det spelar någon roll vilken läroplanen som gällde när de deltagande lärarna utbildade sig. LÄS MER

 4. 4. Hur historiemedvetande definieras & tillämpas i forskning samt hur detta kan utveckla historieämnet?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :My Sirenius; Tobias Lundh; [2021]
  Nyckelord :HISTORIEMEDVETANDE; HISTORIEUNDERVISNING; HISTORIEÄMNET; HISTORIEDIDAKTIK;

  Sammanfattning : Vår kunskapsöversikt ämnade att undersöka och sammanställa forskning inom vårt problemområde och svara på vår frågeställning “Hur definieras och tillämpas historiemedvetande i forskning och hur menar forskningen att historieämnet kan utvecklas?”. I våra sökresultat fann vi olika vetenskapliga artiklar, studier och bokkapitel som var relevanta för frågeställningen. LÄS MER

 5. 5. När jag gick i skolan läste vi om : En kvalitativ intervjustudie om vad det undervisas om ihistorieundervisning för grundskolans senare år

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Andreas Pålsson; [2021]
  Nyckelord :Historiedidaktik; historieundervisnings teori; kursplaner i historia;

  Sammanfattning : Alla har vi någon gång gått i skolan och läst historia. Vi har alla även ett minne om vad det pratats om i historieundervisningen under skolgången. Men hur väl stämmer det överens med den för tiden gällande kursplanen eller med den historiedidaktiska forskningen. LÄS MER