Sökning: "Historiedidaktik"

Visar resultat 1 - 5 av 174 uppsatser innehållade ordet Historiedidaktik.

 1. 1. Lärarstudenters användning av historisk empati som verktyg för demokratifostran

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Judit Turesson Kathy; Charlotta Björkman; [2021]
  Nyckelord :Historisk empati; Demokratifostran; Historiedidaktik; Historisk kontextualisering; Historiskt perspektivtagande; Affektiva kopplingar till historien; Lärarstudenter;

  Sammanfattning : Skolinspektionen har i en rapport påvisat att lärare inte i tillräcklig utsträckning undervisar i linje med skolans demokratiseringsuppdrag. Rapporten framhåller behovet av att lärare besitter den kunskap och kompetens som krävs för att bedriva sådan undervisning. LÄS MER

 2. 2. Hur historiemedvetande definieras & tillämpas i forskning samt hur detta kan utveckla historieämnet?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :My Sirenius; Tobias Lundh; [2021]
  Nyckelord :HISTORIEMEDVETANDE; HISTORIEUNDERVISNING; HISTORIEÄMNET; HISTORIEDIDAKTIK;

  Sammanfattning : Vår kunskapsöversikt ämnade att undersöka och sammanställa forskning inom vårt problemområde och svara på vår frågeställning “Hur definieras och tillämpas historiemedvetande i forskning och hur menar forskningen att historieämnet kan utvecklas?”. I våra sökresultat fann vi olika vetenskapliga artiklar, studier och bokkapitel som var relevanta för frågeställningen. LÄS MER

 3. 3. Eurocentrismens konsekvenser för historieundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Felicia Alexandersson; Stephanie Johansson; [2021]
  Nyckelord :Eurocentrism; hegemoni; historiedidaktik; historiemedvetande; identitetsutveckling; interkulturalitet; kanon; marginalisering;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt syftar till att ta reda på eurocentrismens konsekvenser inom skola och utbildning och de konsekvenser det kan få på elever. Vidare undersöks hur dessa konsekvenser påverkar elevernas identitetsutveckling med hänsyn till etnisk tillhörighet i synnerhet. LÄS MER

 4. 4. Historisk film som historiedidaktiskt verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Philip Larsson; Jacob Titze; [2021]
  Nyckelord :historiedidaktik; historisk film; historieförmedling; historieundervisning; historiemedvetande; verktyg; ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : Filmens legitimitet som historieförmedlare har diskuterats och debatterats av historiker sedan mediet slog igenom. Sedan 1980-talet har akademiska diskussioner även förts angående filmens roll i skolan, där dess användning ökat i takt med dess genomslagskraft i övriga samhället. LÄS MER

 5. 5. Primärkällor i historieundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Jennifer Baquedano; Cristian Cullborn; [2021]
  Nyckelord :historia; källkritik; källor; primärkällor; undervisning;

  Sammanfattning : Kunskapsöversikten undersöker forskning om hur primärkällor arbetas med i historieundervisningen samt möjliga förklaringar till detta. Frågeställningen till kunskapsöversikten vilar på syftet att undersöka hur lärare och elever arbetar med primärkällor i svensk historieundervisning. LÄS MER