Sökning: "grundskola"

Visar resultat 1 - 5 av 2193 uppsatser innehållade ordet grundskola.

 1. 1. Response to intervention (RTI) i grundskolan. En systematisk litteraturstudie kring förutsättningar och hinder för implementering i motsvarande svenskt lågstadiet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Åsa Sundström; [2024-02-20]
  Nyckelord :grundskola; stödinsatser; RTI; Implementering; specialpedagog;

  Sammanfattning : Särskilt stöd sätts fortfarande in för sent i Sveriges grundskolor och mycket tyder på att skolor har svårt att hitta fungerande rutiner för detta arbete. Response to intervention är ett ramverk för stödinsatser som utarbetats i USA för att säkerställa tidig identifiering och stöd för elever som riskerar svårigheter i sin kunskapsutveckling. LÄS MER

 2. 2. “Det beror helt och hållet på läraren” -om elever med hörselnedsättning och deras uppfattningar om skolans lärmiljö. En fenomenologisk undersökning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Nancy Lundström; Marie Ambecker; [2024-02-19]
  Nyckelord :inkludering; hörselnedsättning; tillgänglig lärmiljö;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka hur elever med hörselnedsättning uppfattar sin lärmiljö i skolan samt vilka faktorer de beskriver som avgörande för en tillgänglig och stimulerande lärmiljö. Två olika praktiker för eleverna har undersökts, en skola som är inriktad för elever med hörselnedsättning eller som är döva samt en där eleverna går inkluderande med normalhörande elever. LÄS MER

 3. 3. Assisterande teknik i anpassad grundskola : Några lärares åsikter om användande av assisterande teknik i anpassad grundskola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Pontus Johannesson; [2024]
  Nyckelord :Assisterande teknik; anpassad grundskola; intellektuell funktionsnedsättning; läs- och skrivsvårigheter och special undervisning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Faktorer som främjar eller hindrar differentiering i ämnet matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Fatima Krayem; [2024]
  Nyckelord :Differentiering; matematik; undervisning; grundskola; förmågasgrupper;

  Sammanfattning : Ett av de kärnämnena i grundskolan är matematik. Lärare har uppgiften att organisera sinundervisning på ett sätt som passar alla i klassen, oavsett elevernas förmågor och förutsättningar. Detta uppnås genom differentierad undervisning. LÄS MER

 5. 5. Hemläxor för flerspråkiga elever i ämnet svenska : En intervjustudie med sex lärare i årskurs 4-6

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Isabella Rinca; Vlora Feka; [2024]
  Nyckelord :Homework; multilingualism; translanguaging; teacher; elementary school; language; Hemläxor; flerspråkighet; transspråkande; lärare; grundskola; språk;

  Sammanfattning : Studiens syfte är dels att undersöka hur lärare och skolor arbetar med hemläxor i ämnet svenska för flerspråkiga elever i årskurs 4–6, dels att tolka hur arbetet med hemläxor förhåller sig till sociokulturell teori. Materialet är insamlat med semistrukturerade intervjuer med sex grundskollärare och därefter analyserats utefter innehållet. LÄS MER