Sökning: "Implementering"

Visar resultat 1 - 5 av 5286 uppsatser innehållade ordet Implementering.

 1. 1. Vägen mot en likvärdig och stärkt sexualundervisning - Lärares perspektiv på det nya läroplansändringarna gällande sexualitet, samtycke och relationer i årskurs F-3

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Jennie Carlsson; [2023-01-18]
  Nyckelord :Sexualitet; samtycke och relationer; läroplan; årskurs F-3; ramfaktorer;

  Sammanfattning : Det sker läroplansändringar inför 2022 gällande kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer där årskurserna F-3 blir berörda. Syftet med följande studie är därför att undersöka hur grundskolelärare inom F-3 definierar sexualitet, samtycke och relationer samt vilka faktorer som påverkar grundskolelärares implementering av kunskapsområdet. LÄS MER

 2. 2. Återbruk av betongpelare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Oscar Palmqvist; [2023]
  Nyckelord :Återbruk; Betongkonstruktioner;

  Sammanfattning : Sverige har tillsammans med samtliga medlemsstater i FN ingått i vad som benämns Agenda 2030. Målet med Agenda 2030 är att leda världen mot en mer rättvis och hållbar framtid genom 17 globala delmål. Ett av dessa delmål beaktar klimatförändringar och de åtgärder som krävs för att minska dess utveckling. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors attityd till HPV-självtest : En tvärsnittsstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Erika Keinvall; Sofia Johansson; [2023]
  Nyckelord :Attitude; cervical cancer; HPV; HPV self-sampling; screening; Attityd; cervixcancer; HPV; HPV-självtest; screening;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cervixcancer orsakas av human papillomavirus. WHO:s mål är utrotning av cervixcancer, för att nå målet krävs högt deltagande i vaccination- och screeningprogrammet för cervixcancer. Kvinnor som sällan deltar i screening hade störst risk för cervixcancer, därför planeras HPV-självtest att erbjudas. LÄS MER

 4. 4. Främjar digitala verktyg skrivandet i tidig ålder och i så fall hur?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Edith Economou OIsson; Fridery Emma; [2023]
  Nyckelord :digitala verktyg; grundskolans tidigare år; motivation; skrivundervisning; skrivutveckling; utmaningar;

  Sammanfattning : Kursplanen i svenska nämner att eleverna ska få möta olika former av digitala verktyg i undervisningen. Efter den verksamhetsförlagda utbildningen väcktes ett intresse hos oss kring att undersöka digitala lärmiljöer i samband med skrivutveckling. LÄS MER

 5. 5. “Men vi har ju en policy!” En kvalitativ fallstudie av anställdas upplevelser av ett medieföretags interna jämställdhetsarbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Bågenholm; Helén Elofsson; [2022-02-16]
  Nyckelord :jämställdhet; mångfald; intersektionalitet; policy; implementering; diskrepans;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats utgår från en kvalitativ studie där anställdas uppfattningar och upplevelser av jämställdhet har undersökts inom ett medieföretag i Göteborg. Författarna har utgått från en abduktiv ansats och gjort en tematisk analys av insamlad data. LÄS MER