Sökning: "kollegialt samarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 211 uppsatser innehållade orden kollegialt samarbete.

 1. 1. Tänka, resonera och räkna – ett examensarbete om lärares upplevelser av en ny undervisningsmodell i matematik.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Madeleine Hertz Felin Marie Berglund; [2024-02-09]
  Nyckelord :TRR; matematiksatsning; matematikundervisning; undervisningsmodell; kollegialt samarbete;

  Sammanfattning : Skolverket rapporterar att det finns en matematikängslan bland svenska elever och vi ser också ett dalande resultat i den nya PISA-undersökningen. Man kan fråga sig om detta har att göra med vår statiska matematikundervisning i lärobok som tidigare forskning beskriver. LÄS MER

 2. 2. Att tvingas kompromissa med barnmorskeprofessionens värdegrund – en systematisk litteraturöversikt över barnmorskans etiska dilemman

  Magister-uppsats,

  Författare :Lina Pollnow Appell; Camilla Skyldeberg; Rebecka von Zweigbergk; [2024-02-02]
  Nyckelord :barnmorska; barnmorskestudent; etiskt dilemma; moralisk stress; organisatoriska begränsningar; maktbalans; hierarki; känslor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Etiska dilemman är en del av barnmorskans vardag inom förlossningsvård. Ett etiskt dilemma uppstår när motstridiga värden kolliderar och det föreligger en svårighet att bedöma vilket värde som bör ges företräde. Barnmorskans etiska kod är vägledande i beslutet men i slutändan är det barnmorskan själv som avgör. LÄS MER

 3. 3. “Det finns ju hallar och det finns ju hallar…” : Idrottslärares upplevelser om att bedriva en likvärdig undervisning utifrån skilda materiella förutsättningar.

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Simon Rosshagen; Karl-Viktor Söderquist; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Purpose and questions: The purpose of the study is to analyze physical education teachers' experiences of teaching with varying material conditions. Additionally, the study aims to explore how various material conditions are managed to ensure equivalent education. LÄS MER

 4. 4. Repslagning - samarbete och aktionsforskning i skolslöjden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Sabina Antonsson; [2023-04-18]
  Nyckelord :slöjd; grundskola; samarbete i slöjden; repslagning; ramfaktorer; aktionsforskning;

  Sammanfattning : Denna studie belyser slöjdlärares resonemang vid samarbete mellan slöjdens olika materialinriktningar med repslagning som gemensamt arbetsområde. Studien undersöker även på vilka sätt elever upplever slöjdämnet vid arbete med repslagning i skolslöjden före respektive efter detta arbetsområde. LÄS MER

 5. 5. Inkluderande undervisning - Ja, men hur får vi till det? : En intervjustudie med grundskollärare utifrån en specialpedagogisk infallsvinkel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Tanja Sandström; Lina Ullerstam; [2023]
  Nyckelord :fokusgruppsamtal; gemenskap; gemenskapsorienterad inkludering; inkludering; samarbete;

  Sammanfattning : För att alla elever ska känna sig delaktiga i skolan behöver undervisningen vara inkluderande. Syftet med studien var att, genom fokusgruppsamtal, undersöka hur några lärare berättar om sitt arbete med inkluderande undervisning, och hur undervisningen skulle kunna utvecklas mot en gemenskapsorienterad inkludering. LÄS MER