Sökning: "etiskt dilemma"

Visar resultat 1 - 5 av 118 uppsatser innehållade orden etiskt dilemma.

 1. 1. Att tvingas kompromissa med barnmorskeprofessionens värdegrund – en systematisk litteraturöversikt över barnmorskans etiska dilemman

  Magister-uppsats,

  Författare :Lina Pollnow Appell; Camilla Skyldeberg; Rebecka von Zweigbergk; [2024-02-02]
  Nyckelord :barnmorska; barnmorskestudent; etiskt dilemma; moralisk stress; organisatoriska begränsningar; maktbalans; hierarki; känslor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Etiska dilemman är en del av barnmorskans vardag inom förlossningsvård. Ett etiskt dilemma uppstår när motstridiga värden kolliderar och det föreligger en svårighet att bedöma vilket värde som bör ges företräde. Barnmorskans etiska kod är vägledande i beslutet men i slutändan är det barnmorskan själv som avgör. LÄS MER

 2. 2. Munvård inom palliativ vård : En allmän litteraturöversikt ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Anna Nygren; [2024]
  Nyckelord :allmän litteraturöversikt; erfarenheter; munvård; munhälsa; palliativ vård; sjuksköterskor.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter som vårdas palliativt får inte alltid den munvård som krävs för att upprätthålla god munhälsa. Det kan leda till komplikationer i munhålan såsom inflammationer, sår, smärta och muntorrhet hos patienterna. LÄS MER

 3. 3. Barnsjuksköterskans hälsofrämjande arbete i relation till övervikt och obesitas : En strukturerad litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Lovisa Segerbank Lång; Elin Hallenberg Haraldsson; [2023]
  Nyckelord :Barnsjuksköterska; övervikt och obesitas; barn och ungdomar; hälsofrämjande arbete; delaktighet; erfarenhet; föräldrastödjande samtal; kommunikation;

  Sammanfattning : Övervikt och obesitas hos barn har ökat de senaste åren. Barnsjuksköterskor följer barnen från att de föds och skrivs in i barnhälsovården och sedan vidare till elevhälsan. Det är där barnsjuksköterskorna kan uppmärksamma och fånga upp barnen som börjat närma sig övervikt eller obesitas. LÄS MER

 4. 4. Att tvingas anmäla sina patienter : om vårdens attityder gentemot anmälningsplikt mot papperslösa

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Matilda Lundberg; Elin Simak; [2023]
  Nyckelord :Papperslösa; vård av papperslösa; migrationslagstiftning inom vården; anmälningsplikt; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka svensk vårdpersonals tankar och attityder inför ett potentiellt införande av anmälningsplikt mot papperslösa. Studien handlar därtill om hur vårdpersonal och papperslösa patienter kan påverkas av anmälningsplikt i hälso-och sjukvården. LÄS MER

 5. 5. Demokratins vårdare? : En kvalitativ studie om protesterande sjukvårdspersonal och förvaltningsetik

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Helena Avermark; [2023]
  Nyckelord :public ethics; moral dilemma; professional ethics; public values; public servant; protest; street-level bureaucrats; health care; förvaltningsetik; etiskt dilemma; professionsetik; offentligt etos; offentligt anställd; protest; närbyråkrat; hälso- och sjukvård;

  Sammanfattning : Offentligt anställda förväntas agera i enlighet med förvaltningsetiken och implementera politiskt fattade beslut. Att rollen kan uppleva förvaltningsetikens krav som oförenliga med deras yrkesetik har aktualiserats efter riksdagsvalet 2022. LÄS MER