Sökning: "munhälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade ordet munhälsa.

 1. 1. Har du borstat tänderna? : Vårdpersonalens uppfattningar av munvård hos äldre

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jessica Raikunen; Frida Skånbeck; [2019]
  Nyckelord :litteraturöversikt; munhygien; munhälsa; perception; särskilt boende;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Syresättning hos kaniner under anestesi vid vård av munhålan : ventral respektive dorsal positionering med oxygentillförsel via syrgasgrimma

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Johanna Berglund; Nadya Blom; [2019]
  Nyckelord :kanin; munhälsa; anestesi; syresättning; hypoxemi; oxygentillförsel; syrgasgrimma; ventral position; dorsal position;

  Sammanfattning : En av de vanligaste orsakerna till att sällskapskaniner är i behov av veterinär-medicinsk vård är problem i munhålan. För att kunna genomföra kliniska undersök-ningar och behandlingar i munhålan på kaniner krävs ofta generell anestesi. Den spe-cifika anatomin och fysiologin hos kaniner kan göra anestesi till ett riskfyllt moment. LÄS MER

 3. 3. Förebyggande arbete med munhälsa inom äldreomsorg. : Ett förbättringsarbete och fallstudie kring preventivt arbete inom kommunal hälso- och sjukvård.

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

  Författare :Pernilla Johansson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Förebyggande folkhälsoarbete avseende munhälsa - En litteraturstudie om interventioner och teoretiska utgångspunkter för att förebygga karies hos barn och unga

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Maria Menike; [2018-09-17]
  Nyckelord :Folkhälsa; munhälsa; karies; levnadsvanor; socioekonomi; promotion; prevention; Public health; oral health; caries; living habits; socio-economy; promotion; prevention;

  Sammanfattning : Background: Dental health in Sweden is relatively good, but caries is a growing problem in groups of lower socio-economic status. Dental health care for children and adolescents is free in Sweden and it is of great importance to implement good dental hygiene early on in life. LÄS MER

 5. 5. Evidensbaserad munvård inom intensivvård. En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sara Selin Strand; Liza Herold; [2018]
  Nyckelord :munhälsa; munvård; intensivvårdspatient; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: God munvård är under intensivvårdsperioden viktigt ur flera aspekter. Det handlar dels om patientens välbefinnande och rätt att få munvården väl utförd utifrån evidensbaserad omvårdnad. Det handlar också om att en otillräcklig munvård kan leda till bland annat muntorrhet, bakterietillväxt och ventilatorassocierad pneumoni. LÄS MER