Sökning: "hund"

Visar resultat 1 - 5 av 864 uppsatser innehållade ordet hund.

 1. 1. Sambandet mellan fysisk aktivitet och hull hos hund : en jämförelse av enkätsvar, kroppshull och registrerad fysisk aktivitet med accelerometer samt pedometer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Beatrice Lindehag Oja; [2021]
  Nyckelord :accelerometer; aktivitetsmätning; enkät; hund; hull; fysisk aktivitet; pedometer;

  Sammanfattning : Fysisk aktivitet utgör en viktig del av en hunds liv. Samband mellan hull och fysisk aktivitet har identifierats i ett flertal studier, och då överhull har kopplats till diverse hälsoproblem, är det av vikt att ur ett djurvälfärdsperspektiv vidare utreda sambandet mellan hull och fysisk aktivitet hos hund. LÄS MER

 2. 2. ”Det handlar om att skapa interaktion” : En kvalitativ studie kring behandlares erfarenheter av djurassisterad terapi med hund och/eller häst och hur den kan upplevas för ungdomar med psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Belinda Johannesson; Hanna Lundqvist; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Ultraljudsmätning av benens muskulatur : reliabilitet av tvärsnittsmätning hos häst

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Tina Hansen; [2021]
  Nyckelord :muskulatur; häst; ultraljud; tvärsnitt; repeterbarhet; reproducerbarhet; intrareliabilitet; interreliabilitet; ICC; rehabilitering;

  Sammanfattning : Att mäta muskelutveckling kan vara användbart exempelvis för att monitorera hypertrofi i samband med prestationshöjande träning eller utvärdera muskelutveckling i samband med rehabilitering efter skada. Ultraljudsmätning har visats vara en snabb, enkel, repeterbar och tillförlitlig metod för att mäta muskulatur på människa och hund. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhet hos kemiska metaboliter i hundurin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Petra Andersson; [2021]
  Nyckelord :hund; urin; kemiska metaboliter; hållbarhet; förvaring;

  Sammanfattning : Urinprover kan behöva skickas till externa laboratorium för analys. Om ämnet, som ska analyseras, inte är stabilt under transport kan förseningar leda till felaktiga eller missvisande resultat. Av den orsaken är det viktigt att undersöka vilka förändringar som sker i urinprover under olika temperaturförhållanden vid olika tidpunkter. LÄS MER

 5. 5. UCII® och Cartrophen vet. som behandlingsalternativ vid osteoartrit hos hund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Elsa Alkelin; [2021]
  Nyckelord :UCII; Cartrophen vet.; osteoartrit; hund; tryckmätningsmatta; hälta; CMI; CBPI; HCPI; kosttillskott; smärta;

  Sammanfattning : Osteoartrit (OA) är en utbredd sjukdom hos hund som affekterar drygt en femtedel av hela populationen. Sjukdomen är kronisk och självdrivande, där fokus inom dagens veterinärmedicin ligger på smärtlindring och där det är möjligt kirurgiskt åtgärda eventuellt primär bakomliggande leddefekt. LÄS MER