Sökning: "valda"

Visar resultat 1 - 5 av 4493 uppsatser innehållade ordet valda.

  1. 1. Rektorers sätt att organisera det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan : och anställdas uppfattning av uppdraget

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

    Författare :Alexandra Bylund; Terese Mårtensson; [2021]
    Nyckelord :Förskola; förskollärare; kvalité; rektor; systematiskt kvalitetsarbete; uppdrag; yrkesroll;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att få förståelse för hur rektorerna organiserar det systematiska kvalitetsarbetet och hur de anställda förstår detta arbete relaterat till sin yrkesroll. Det systematiska kvalitetsarbetet är någonting som kontinuerligt och systematiskt ska genomföras i förskolan. LÄS MER

  2. 2. Dokumentationen spelar roll! : En litteraturstudie rörande förskolans dokumentation och det systematiska kvalitetsarbetet

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik

    Författare :Emma Björk Matkoski; [2021]
    Nyckelord :Didactics; Documentation; Literature review; Meaning-making; Preschool; Quality; Systematic quality work; Didaktik; Dokumentation; Förskola; Information; Kvalitet; Litteraturstudie; Meningsskapande; Praktik; Reflektion; Systematiskt kvalitetsarbete; Verksamhet;

    Sammanfattning : Det systematiska kvalitetsarbetet grundar sig i dokumentation av förskolans verksamhet och syftar till att säkerhetsställa förskolans måluppfyllelse. Syftet är att undersöka vad tidigare forskning framställer som betydelsefullt för systematiskt kvalitetsarbete i förskolan, utifrån dokumentation om den dagliga praktiken. LÄS MER

  3. 3. Plankning och transkribering : Influenser för solospel på trumset

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

    Författare :Rasmus Tholin; [2021]
    Nyckelord :Jazz; improvisation; trumset; Max Roach; plankning; transkribering;

    Sammanfattning : Att härma och hitta inspiration från förebilder har varit vardaglig praxis under jazzhistorien. Genom att appropriera (Säljö, 2014), lägger individer beslag på andra individers kunskap och omvandla det till egen kunskap. Senare i externaliseringen (Bruner, 2002) synliggörs kunskapen i handling. LÄS MER

  4. 4. Motivation : Hur lärare motiverar inaktiva/lågaktiva barn i skolan till rörelse under lektionerna i idrott och hälsa

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

    Författare :Leyli Lisa Almali; [2021]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Syfte och frågeställning Syftet med denna uppsats är att undersöka hur man som idrottslärare kan motivera inaktivasamt lågaktiva barn till fysisk rörelse under idrottstimmar. Frågeställningar: • Vilka strategier använder idrottslärare för att motivera inaktiva elever till att delta iundervisningen? • Hur fungerar dessa strategier? Metod Studien har en kvalitativ ansats och består av intervjuer och observationer, detta för att hittasvar på studiens frågeställningar. LÄS MER

  5. 5. This shit gonna get real heavy - A quantitative study on the use of African-American Vernacular English in The Wire and The Princess and the Frog. : This shit gonna get real heavy - En kvantitativ studie om hur afroamerikansk engelska används i The Wire och Prinsessan och grodan.

    L3-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

    Författare :Viktor Everstam; [2021]
    Nyckelord :African-American Vernacular English; AAVE; English; entertainment; linguistics;

    Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how the spoken variety African-American VernacularEnglish (AAVE) is used in entertainment. This is performed by comparing the spoken language oftwo fictional characters from two different sources of entertainment who are depicted as AAVEspeakers. LÄS MER