Sökning: "mödraskap"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet mödraskap.

 1. 1. Surrogatmodern och den mänskliga värdigheten : En diskursanalys av den statliga utredningen om surrogatmoderskap, ur ett kritiskt postkolonialt feministiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Diana Zanzi Ferrando; [2019]
  Nyckelord :surrogacy; surrogate; Commissioning Parents; pregnancy; pride; gay rights; gay; Deepak; Deomampo; Gondouin; Gupta; Lugones; Mendes; Lau; Wilson; Bacchi; WPR; Bauman; Goodwin; Mills; Lewis; Chavez; Sittirak; adoption; structural adjustment program; sap; population control; pregnant; surrogate mother; the coloniality of power; pregnancy risks; fertility tourism; parental order; surrogacy arrangements; pregnancy risk; intended mother; assisted reproductive technologies; surrogat; surrogatmödraskap; SOU 2016:11; avreglering; fertilitet; Insemination; IVF; provrörsbefruktning; donator; spermdonator; biologiska barn; infertilitet; Assisterad befruktning; livmoder; mamma; mamma barn; barnlöshet; Olika vägar till föräldraskap: Slutbetänkande av Utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet; ofrivillig barnlöshet; pride; Deepak; Deomampo; Gondouin; Gupta; Lugones; Mendes; Lau; Wilson; Bacchi; WPR; Bauman; Goodwin; Mills; Lewis; Chavez; Sittirak; surrogatmödrarna; de nya surrogatmödrarna; sexuella övergrepp mot barn; barn; barnkonventionen; europakonventionen; eu; konstruering; diskurs; tilltänkta föräldrar; surrogatmor; surrogatmamma; biologiskt band; svensk exceptionalism; fertilitet; adoption; klass; ras; etnicitet; kön; stratifierad reproduktion; fertilitetsturism; sap; Sexindustri; sexturism; Malthusianism; strukturer; värdmödraskap; moderskap; maktförhållanden; makt; värderingar; mäns våld mot kvinnor; kritiskt; kritik; kritiskt postkolonialt perspektiv; perspektiv; feministiskt perspektiv; reproduktiv hälsa; mödraskap; varat och varan; barns rättigheter; föräldraskap; hälsa; kvinnors hälsa; barnets bästa; kommersialisering; kvinnors rättigheter; Olika vägar till föräldraskap; altruistiskt surrogatmödraskap; fritt val; det fria valet; frihet; surrogatmoderskap; utredning; mänsklig värdighet; mänskliga rättigheter; den mänskliga värdigheten; kommersiellt surrogatmödraskap; altruistiskt surrogatmoderskap; sexuella övergrepp; handel med barn; barnhandel; statlig utredning; värdmoderskap; feminism; feministisk teori; postkolonial; postkolonial teori; rasism; jämställdhet; sexuella rättigheter; tredje världen; utvecklingsstudier; utveckling; livmoder; livmodershyra; hyra livmoder; rätt till sin kropp; reproduktiva organ; reproduktiva rättigheter; graviditet; riskfylld graviditet; exploatering; sexuell exploatering; globala syd; globala nord; emotionalitet; subjektsposition; lagstiftning; koloniala idéer; kolonialism; vientre de alquiler;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur ”SOU 2016:11 Olika vägar till föräldraskap” formulerar problemet med surrogatmoderskap, vilka subjektspositioner som kan urskiljas i utredningen och analyserar den ut ett kritiskt postkolonialt feministiskt perspektiv.   Utredningen utgår ifrån mänsklig värdighet, autonomi och barnets bästa vilket uppsatsen belyser får konsekvenser för hur problemet med surrogatarrangemang porträtteras olika beroende på om surrogatmodern och barnet är från det globala syd eller det globala nord. LÄS MER

 2. 2. Mödraskapets subjektspositioner: Förutsättningar för aktiva förhållningssätt i relation till omgivningens påverkan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Tess Ryft Waltenburg; [2016]
  Nyckelord :Mödraskap; amning; subjektsskapande.; förlossning; vård; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att med utgångspunkt i kvinnors egna upplevelser studera hur kvinnor kan tänkas påverkas av och förhålla sig till normer och föreställningar relaterade till graviditet, förlossning och föräldraskap. Hur påverkas kvinnornas subjektspositioner då de utsätts för andra aktörers försök att utöva auktoritet och hur förhåller sig kvinnorna till sin omvärld, sitt föräldraskap och de förväntningar som ställs på dem? Med hjälp av ett fenomenologiskt perspektiv som tar sin utgångspunkt i Sara Ahmeds teori om orientering och Simone de Beauvoirs diskussion kring subjektspositioner analyseras hur kvinnorna påverkas av och förhåller sig till sin omvärld. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelser av missfall

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ruth Axelsson; Hulda Lind Eyjolfsdottir; [2014]
  Nyckelord :Missfall; transition; lidande; stöd och tystnad; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Missfall beskrivs medicinskt som en spontan abort fram till och med graviditetsvecka 22+6. Tidigare studier visar att uppemot 50% av alla kvinnor drabbas av ett missfall. För att beskriva kvinnans förändring in i moderskapet används ordet transition i denna litteraturstudie. LÄS MER

 4. 4. Berättelser om livet, mödraskap och gruppen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan;

  Författare :Emma Öhrn Sinnerstad; Christina Nordenfeldt; [2010]
  Nyckelord :Narrative; interaction; intervention; group;

  Sammanfattning : In 2007 the Prevention Unit at Södermalm in Stockholm started a group activity for parents and children. The group activity’s intention is to offer families support in their early interaction. This study is a part of providing knowledge about this intervention. LÄS MER

 5. 5. Taxöron, EMO-kloner och batcavegother -att vara online bland blommor och volanger : Fem studier om ungdomars livsvillkor och identitetsskapande

  L2-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Linda Lundberg; Zlatko Dolic; Emma Cederberg; Kajsa Danielsson; Emma Hasselrot; [2008]
  Nyckelord :Identitet; livsvillkor; ungdom; subkultur; musik; Internet; mödraskap; genus.;

  Sammanfattning : Vi kommer i denna antologi belysa ungdomars livsvillkor och identitetsskapande i dagens samhälle. De olika bidragen har sin grund i ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, där vi utgår ifrån att vi skapar vår identitet i interaktion med andra. LÄS MER