Sökning: "sexuell exploatering"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden sexuell exploatering.

 1. 1. Protection from refoulement for victims of human trafficking - An analysis of the principles under the Refugee Convention and the ECHR

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erica Leufstedt; [2019]
  Nyckelord :Human Trafficking; non-refoulement; refugee status; ECHR; migration; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Being a victim of trafficking for sexual purposes could mean being subject to the most flagrant human rights violations there is, such as forced prostitution, rape, physical violence and sexual enslavement. After escaping captivity, the victim needs both social and medical assistance. LÄS MER

 2. 2. Happy ending? En studie i sexuell exploatering på thaimassagesalonger i Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Helena Bodis; Josefina Zadig; [2019]
  Nyckelord :arbetstillstånd; prostitution; sexuell exploatering; thailändska kvinnor; thaimassagesalong; uppehållstillstånd; residency; sexual exploitation; Thai massage parlours; Thai women; work permit;

  Sammanfattning : Flera olika källor har fastställt att många av Malmös thaimassagesalonger erbjuder sexuella tjänster mot betalning. Syftet med denna studie har varit att dels undersöka hur omfattande den påstådda problematiken är samt att tydliggöra vilken utsatthet en del av kvinnorna på salongerna lever i. LÄS MER

 3. 3. Surrogatmodern och den mänskliga värdigheten : En diskursanalys av den statliga utredningen om surrogatmoderskap, ur ett kritiskt postkolonialt feministiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Diana Zanzi Ferrando; [2019]
  Nyckelord :surrogacy; surrogate; Commissioning Parents; pregnancy; pride; gay rights; gay; Deepak; Deomampo; Gondouin; Gupta; Lugones; Mendes; Lau; Wilson; Bacchi; WPR; Bauman; Goodwin; Mills; Lewis; Chavez; Sittirak; adoption; structural adjustment program; sap; population control; pregnant; surrogate mother; the coloniality of power; pregnancy risks; fertility tourism; parental order; surrogacy arrangements; pregnancy risk; intended mother; assisted reproductive technologies; surrogat; surrogatmödraskap; SOU 2016:11; avreglering; fertilitet; Insemination; IVF; provrörsbefruktning; donator; spermdonator; biologiska barn; infertilitet; Assisterad befruktning; livmoder; mamma; mamma barn; barnlöshet; Olika vägar till föräldraskap: Slutbetänkande av Utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet; ofrivillig barnlöshet; pride; Deepak; Deomampo; Gondouin; Gupta; Lugones; Mendes; Lau; Wilson; Bacchi; WPR; Bauman; Goodwin; Mills; Lewis; Chavez; Sittirak; surrogatmödrarna; de nya surrogatmödrarna; sexuella övergrepp mot barn; barn; barnkonventionen; europakonventionen; eu; konstruering; diskurs; tilltänkta föräldrar; surrogatmor; surrogatmamma; biologiskt band; svensk exceptionalism; fertilitet; adoption; klass; ras; etnicitet; kön; stratifierad reproduktion; fertilitetsturism; sap; Sexindustri; sexturism; Malthusianism; strukturer; värdmödraskap; moderskap; maktförhållanden; makt; värderingar; mäns våld mot kvinnor; kritiskt; kritik; kritiskt postkolonialt perspektiv; perspektiv; feministiskt perspektiv; reproduktiv hälsa; mödraskap; varat och varan; barns rättigheter; föräldraskap; hälsa; kvinnors hälsa; barnets bästa; kommersialisering; kvinnors rättigheter; Olika vägar till föräldraskap; altruistiskt surrogatmödraskap; fritt val; det fria valet; frihet; surrogatmoderskap; utredning; mänsklig värdighet; mänskliga rättigheter; den mänskliga värdigheten; kommersiellt surrogatmödraskap; altruistiskt surrogatmoderskap; sexuella övergrepp; handel med barn; barnhandel; statlig utredning; värdmoderskap; feminism; feministisk teori; postkolonial; postkolonial teori; rasism; jämställdhet; sexuella rättigheter; tredje världen; utvecklingsstudier; utveckling; livmoder; livmodershyra; hyra livmoder; rätt till sin kropp; reproduktiva organ; reproduktiva rättigheter; graviditet; riskfylld graviditet; exploatering; sexuell exploatering; globala syd; globala nord; emotionalitet; subjektsposition; lagstiftning; koloniala idéer; kolonialism; vientre de alquiler;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur ”SOU 2016:11 Olika vägar till föräldraskap” formulerar problemet med surrogatmoderskap, vilka subjektspositioner som kan urskiljas i utredningen och analyserar den ut ett kritiskt postkolonialt feministiskt perspektiv.   Utredningen utgår ifrån mänsklig värdighet, autonomi och barnets bästa vilket uppsatsen belyser får konsekvenser för hur problemet med surrogatarrangemang porträtteras olika beroende på om surrogatmodern och barnet är från det globala syd eller det globala nord. LÄS MER

 4. 4. Är resolution 2272 tillräcklig utifrån mänskliga rättigheternas tillhörande kärnprinciper?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Erik Alendal; [2018]
  Nyckelord :FN; fredsbevarande uppdrag; sexuell exploatering; resolution 2272; Distributing Responsibilities; Human Rights Based Approach; ansvarighet och rättsstatsprincipen; icke-diskriminerande och jämlikhet; upprättelse; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker och analyserar hållbarheten i resolution 2272 som antogs av FN:s säkerhetsråd. Den har syftet att förhindra att sexuell exploatering ska uppstå bland FN:s fredsbevarande styrkor i landet där de genomför sin fredsbevarande operation och att styrkorna ska kunna hållas ansvariga för dessa brott, om de ändå sker. LÄS MER

 5. 5. Skydda det som skyddas kan? - En granskning av utformningen av bestämmelserna om människohandel och människoexploatering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna Hardvik Åkerström; [2018]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; människohandel; människoexploatering; kriminalisering; human trafficking; human exploitation; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats tar utgångspunkt i hur och varför kriminalisering sker och undersöker vad som blivit resultatet av detta i fråga om människohandel och det för 2018 nya brottet människoexploatering. Uppsatsen tar avstamp i den exploatering som förekommer i samhället och gör detta från ett perspektiv som är mån om att se kvinnan. LÄS MER