Sökning: "socialkonstruktionism."

Visar resultat 1 - 5 av 508 uppsatser innehållade ordet socialkonstruktionism..

 1. 1. Gränsen mellan barnet och miljön : Konstruktioner och diskurser om tidiga insatser i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Ida Kristine Mortensen; [2023]
  Nyckelord :Diskurs; Kategorisering; Makt; Tidiga insatser; Subjektspositioner;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Mortensen, Ida Kristine (2022). Gränsen mellan barnet och miljön – konstruktioner och diskurser om tidiga insatser i förskolan. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Barns inflytande och delaktighet i förskolans undervisning : - En intervjustudie om förskollärares och förskolebarns beskrivningar om barns inflytande och delaktighet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sofia Wamsler; Matilda Kiander; [2022]
  Nyckelord :Barnperspektiv; barns perspektiv; delaktighet; förskolebarn; förskollärare; inflytande; kommunikation; kontroll; maktpositioner; undervisning;

  Sammanfattning : Föreliggande studie har två syften. Det första syftet är att undersöka hur förskollärare och förskolebarn beskriver förskollärares förhållningssätt till makt, kontroll samt kommunikation för att möjliggöra barns inflytande och delaktighet i förskolans undervisning. LÄS MER

 3. 3. Förskolan som lärande organisation från rektorers perspektiv på samt uppfattningar om språk & flerspråkighetsutvecklande arbetssätt.

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Petra Karlqvist; Sana Hafeez; [2022]
  Nyckelord :multilingualism; language development; preschool; leadership role; theoretical perspective on learning organizations; principal; educators; working methods; social constructionism.; flerspråkighet; språkutveckling; förskola; ledarroll; lärande organisationer; rektor; pedagoger; arbetssätt; socialkonstruktionism.;

  Sammanfattning : The study is based on the pre-schools principal's descriptions of their work with language and the multilingualism's developing working methods in learning organizations to promote multilingualism and the language development of and for children in preschool. Social constructionism and Theoretical perspective on learning organizations are the theories in which the study is based, empirical data were collected via four semi-structured interviews. LÄS MER

 4. 4. Från inget arbete till inget hem : En studie av hemlöshet i statens offentliga utredningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Carl Alwehammar; Karin Huss; [2022]
  Nyckelord :homelessness; Swedish government official reports; social constructionism; claims; hemlöshet; statens offentliga utredningar; socialkonstruktionism; anspråk;

  Sammanfattning : Hemlöshet är ett mångfacetterat begrepp och socialt problem som funnits i århundraden, trots detta finns ingen samsyn kring fenomenets orsaker eller lösningar. Denna studie har ämnat bredda kunskapen kring konstruktioner av hemlöshet och särskilt inriktat sig på svenska statens syn på, och anspråk om, personer i hemlöshet och hemlöshet som socialt problem. LÄS MER

 5. 5. Mellanförskap en ambivalens mellan kultur, estetik och konst : En postkolonial studie av mellanförskapserfarenheter inomkonstnärliga högskolor.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Atorina Adam; [2022]
  Nyckelord :Mellanförskap; postkolonialism; socialkonstruktionism; vita blicken; estetiska preferenser;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att belysa upplevelser av att leva i ett s.k. mellanförskap och därtill attstudera vid konstnärliga utbildningar. Detta analyseras med stöd av postkolonial teori. LÄS MER