Sökning: "socialkonstruktionism"

Visar resultat 1 - 5 av 536 uppsatser innehållade ordet socialkonstruktionism.

 1. 1. Digitalisering av kulturarv och dess roll i Halland : En kvalitativ studie om kulturarvsaktörers förståelse kring digitalisering av kulturarv kopplat till Hallands kulturplaner

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Tilda Wahlström; Marcus Anderson; [2024]
  Nyckelord :Digitalisering; kulturarv; tillgänglighet; socialkonstruktionism; diskurs; tematisk analys;

  Sammanfattning : I denna studie undersöker vi hur individer som är verksamma inom kulturarvssektorn i Halland beskriver och förstår digitalisering av kulturarv i jämförelse med vad som står om digitalisering av kulturarv i Hallands fyra befintliga kulturplaner. För att undersöka detta gjordes kvalitativa intervjuer med nio kvinnliga personer som är verksamma inom kulturarvssektorn i Halland. LÄS MER

 2. 2. You're (Not) On Your Own, Kid. Görandet av fandom bland swifties

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Kelly Roadson; [2024]
  Nyckelord :fandom; Taylor Swift; swifties; parasociala relationer; kändiskultur; socialkonstruktionism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen syftar till att undersöka fandomen bland så kallade “swifties”, det vill säga Taylor Swift-fans. Taylor Swift är en av världens största artister och är i skrivande stund den mest streamade artisten på musikplattformen Spotify. LÄS MER

 3. 3. Icke-vetande, men hur? En mikroanalys av icke-vetande position i praktiken

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lina Abrahamsson; Björn Lönnberg; [2023-11-28]
  Nyckelord :Icke-vetande position; socialkonstruktionism; psykoterapi; co-speech gestures; microanalysis in face-to face dialogues; mikroanalys;

  Sammanfattning : Den icke-vetande positionen inom psykoterapin har väckt många diskussioner och förbryllat många terapistudenter och terapeuter. Delar av den familje- och systemteoretiska psykoterapin bygger på en socialkonstruktionistisk kunskapssyn. LÄS MER

 4. 4. “Jag önskar att det var som på förskolan, att någon kom fram och sa, Hej Leo!”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Daniel Ren; Sandra Lund; [2023-10-23]
  Nyckelord :Fritidshem; NPF; Vårdnadshavare; Välbefinnande; Samverkan;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att identifiera vilka diskurser som skildras av vårdnadshavare till barn med Neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF) i relation till fritidshemmet. Arbete utgår från tre olika forskningsfrågor: Vilka diskurser konstrueras av vårdnadshavare till barn med NPF om barnens välbefinnande i fritidshemmet?, vilka diskurser kring samverkan mellan vårdnadshavare och fritidshemmet konstrueras av vårdnadshavare? samt vilka subjektspositioner görs möjliga för vårdnadshavare genom deras diskurser om samverkan med fritidshemmet? Barnets välbefinnande inom fritidshem konstrueras och även samverkan mellan vårdnadshavare och lärare i verksamheten. LÄS MER

 5. 5. “Alla årskurser har olika problem”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Emilia Zeijlemaker; Ronja Valdemarsson; [2023-10-19]
  Nyckelord :Normkritik; fritidshem; fritidspedagogisk undervisning; situationsstyrd undervisning; sexualitet; samtycke; relationer;

  Sammanfattning : Sedan benämningen för “sex- och samlevnad” ändrades till “sexualitet, samtycke och relationer”, har ämnet fått en mer betonad del i skolans uppdrag samt blivit en tydligare del av skolans värdegrund. Syftet med denna mindre empiriska studie är att undersöka hur lärare talar om sin roll i skolans uppdrag gällande sexualitet, samtycke och relationer, samt hur lärare beskriver sin undervisning kring området i fritidshemmet. LÄS MER