Sökning: "socialkonstruktionism"

Visar resultat 1 - 5 av 431 uppsatser innehållade ordet socialkonstruktionism.

 1. 1. Elever med beteendeproblem – en kvalitativ studie kring lärares resonemang om elever som ryms inom kategorin

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Linnéa Mattsson; Jeanette Beckman; [2020-03-04]
  Nyckelord :beteendeproblem; lärare; specialpedagogik; systemteori; socialkonstruktionism; kategoriskt perspektiv; relationellt perspektiv; dilemmaperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka hur lärare resonerar kring elever med beteendeproblem i skolan med särskilt fokus på följande frågeställningar:Hur beskriver lärare elever med beteendeproblem?Hur förklarar lärare elevers beteendeproblem?Hur resonerar lärare kring arbetetför att stödja elever med beteendeproblem ?Metod: Studien är kvalitativ och utgår från åtta semistrukturerade intervjuer med lärare i årskurs 3–6. Diskursanalys har använts som metodologi. LÄS MER

 2. 2. VEM ÄR HON? En kvalitativ studie om kvinnliga sexualförbrytare som förgriper sig på barn

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Maja Åberg; Katarina Gutic; [2020-02-21]
  Nyckelord :barn; sexuella övergrepp; kvinnliga sexualförbrytare; kön; diskurs;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att öka förståelse för kvinnliga sexualförbrytare som begår övergrepp mot barn då detta är en ouppmärksammad grupp i både media och forskning. Vi önskar med denna uppsats att öppna upp för samtal och forskning kring detta tabubelagda ämne, för att således också kunna bredda samhällets sätt att tänka kring detta fenomen. LÄS MER

 3. 3. Fyra förskollärares perspektiv på pedagogisk dokumentation - En kvalitativ studie inriktad på dokumentationens roll i verksamheterna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Martina Ivansson; Simona Mitrevska; [2020]
  Nyckelord :Förskola; Pedagogisk dokumentation; Kommunikation; Socialkonstruktionism;

  Sammanfattning : Pedagogisk dokumentation är idag ett centralt begrepp inom förskolan och något som många pedagoger arbetar med i verksamheten. Forskning visar att pedagogisk dokumentation är ett dokumentationsverktyg som främjar barns lärande och som kan leda till en utveckling av verksamheten. LÄS MER

 4. 4. Hållbara förskollärare : Yrkesverksamma resonerar kring förskolläraryrkets hållbarhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Roxina Möller; Rebecka Nordin; [2020]
  Nyckelord :förskollärare; rektor; psykisk hälsa; social hållbarhet; professionsutveckling; socialkonstruktionism; diskurspsykologi;

  Sammanfattning : Följande kvalitativa studie avser att finna arbetssätt som främjar förskollärarprofessionens sociala hållbarhet. Det eftersom en stor del rapporter vittnar om ett ohållbart klimat i förskollärarens yrkesroll med allt fler sjukskrivningar. LÄS MER

 5. 5. Barns intressen bidrar till undervisningssituationer utomhus : En kvalitativ studie om förskollärares diskurser kring  undervisning på förskolans gård.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Evelina Palmlund; Sara Karlsson; [2020]
  Nyckelord :diskursanalys; förskolans gård; förskollärare; konstruera; socialkonstruktionism; undervisning; utomhusmiljö.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att synliggöra förskollärares diskurser kring hur de bedriver undervisning tillsammans med barn, i relation till utomhusvistelsen som sker på förskolans gård. För att besvara syftet är frågeställningarna: Hur beskriver förskollärarna förutsättningar att bedriva undervisning på förskolans gård? Och Hur beskriver förskollärarna att undervisning bedrivs tillsammans med barnen på förskolans gård? Socialkonstruktionism och diskursteorin utgör studiens teoretiska utgångspunkt. LÄS MER