Sökning: "estetik"

Visar resultat 1 - 5 av 1265 uppsatser innehållade ordet estetik.

 1. 1. När hem blir till museum - atmosfärer för en patisk estetik. Axel Munthes Villa San Michele & Jacques d'Adelswärd Fersens Villa Lysis

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

  Författare :Anna Wickström; [2021]
  Nyckelord :Pathic aesthetics; phenomenology; atmospheres; felt-body; Capri; Anacapri; Italy; Axel Munthe; Villa San Michele; Jacques d’Adelswärd Fersen; Villa Lysis; Villa Fersen; architecture; museums; homes; turn-of-the-century homes; writers; The Story of San Michele.; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Villa San Michele and Villa Lysis, formerly homes to Swedish doctor Axel Munthe and baron Jacques d’Adelswärd Fersen, now stand as two museums in Capri, Italy. The essay investigates their current state through a phenomenological tour, complying with Tonino Grifferos’s theory of a neo-phenomenological and philosophic “pathic aesthetic”. LÄS MER

 2. 2. Istället verka de ofta skadligt och förråande : Kunskapsanspråk gällande behovet av förhandsgranskning av film under tidigt 1900-tal

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Fredrik Odhammar; [2021]
  Nyckelord :film censorship; knowledge claim; moral assumption; knowledge legitimacy; youth development; parliamentary motion; film media;

  Sammanfattning : During the beginning of the cinema media era around the turn of 20th century, a debate prevailed in Sweden about the film’s harmful and negative moral impact on children and young people. This study aims to investigate the debaters’ knowledge claims regarding a preview of a publicly shown film and if it is related to their morality. LÄS MER

 3. 3. Inhemska perenner : vad finns tillgängligt och hur kan de användas?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Lisa Nyman Svensson; [2021]
  Nyckelord :inhemska perenner; ekologi; naturalistiska planteringar; rödlistan;

  Sammanfattning : Som oinsatt i den svenska floran och med en begränsad kunskap om inhemska arter kan det vara svårt att förstå deras roll i ett anlagt sammanhang. Hur inhemska arters status i naturen ser ut och hur vår påverkan på naturmiljöer hotar dessa arters överlevnad är ett problem. LÄS MER

 4. 4. Relationen mellan designkvalitet och designintention : En tillämpning av design quality evaluation (DQE) i påbyggnadsprojekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Emanuel Johansson; [2021]
  Nyckelord :Architecture; design intention; design quality; design quality evaluation DQE ; vertical extensions of buildings; Arkitektur; designintention; designkvalitet; design quality evaluation DQE ; påbyggnation;

  Sammanfattning : Påbyggnation är en typ av hållbar stadsutveckling som blir allt vanligare i Sverige. Ett av de gemensamma målen vid påbyggnation, likt andra byggprojekt, är att uppnå en viss förbestämd kvalitet. Designkvalitet kan ses som en del av kvalitetsmålet. LÄS MER

 5. 5. Olika takmaterial utifrån ett hållbarhetsperspektiv

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Marc Björnlund; [2021]
  Nyckelord :Takmaterial; skalskydd; hållbarhet; gröna tak; solceller; klimatförändringar;

  Sammanfattning : I den här studien har författaren valt att undersöka om yttertaket kan användas som ett verktyg för att möta en del av de klimatförändringar som förväntas ge oss ett alltmer extremt klimat med längre perioder av torka och kraftiga vindar som följd.Vilket takmaterial lämpar sig bäst utifrån ett hållbarhetsperspektiv och vilket takmaterial lämpar sig bäst för montage av solceller är några av de frågeställningarna som författaren ställt sig. LÄS MER