Sökning: "August Strindberg"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden August Strindberg.

 1. 1. LÄKARE I LITTERATUREN -EN STUDIE AV LÄKARROLLEN IVERK AV STRINDBERG, TJECHOVOCH IBSEN

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Ludvig Faye-Wevle; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Från 1850-talet fram till sekelskiftet 1900 gjordes en rad medicinska framstegsom förbättrade vård och behandling av patienter. Narkosen introducerades genomanvändning av eter och likaså ökade förståelsen för vikten av sterilitet vid kirurgiska ingrepp,något som minskade antalet postoperativa infektioner. LÄS MER

 2. 2. August Strindberg och "den så kallade Kvinnosaken" : En undersökning av August Strindbergs bidrag till sedlighetsdebatten genom Giftas I och II

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Emelie Fredriksson; [2021]
  Nyckelord :Strindberg; sedlighetsdebatten; genus; genuskontrakt; manlig backlash;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Att materialisera en dröm – på besök i en hjärna med öppen planlösning : En designprocess och möbel inspirerad av August Strindbergs Ett Drömspel

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Malmstens Linköpings universitet

  Författare :Jon Dahlström; [2021]
  Nyckelord :möbeldesign; designprocess; teater; August Strindberg; Ett Drömspel; skåp; design; möbelsnickeri; malmstens; Carl Malmsten;

  Sammanfattning : Detta examensarbete tar med er på en resa genom en designprocess. Den började i enenkel fråga om hur jag går tillväga för att utifrån en pjäs göra en möbel, men blev till en djupdykning i mitt eget sätt att arbeta och en psykologisk analys av någon som inte finns. LÄS MER

 4. 4. Ensamheter och gemenskaper : Läsningar av det moderna genombrottets litteratur

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Diana Vallsten; [2021]
  Nyckelord :modern breakthrough; nordic literature; loneliness; communities; discourse; gender; 19th century; marriage; nuclear family; Ibsen; Jacobsen; Tavaststjerna; Benedictsson; Strindberg; Fairclough; det moderna genombrottet; nordisk litteratur; ensamhet; gemenskap; diskurs; kön; 1800-tal; äktenskap; kärnfamilj; Ibsen; Jacobsen; Tavaststjerna; Benedictsson; Strindberg; Fairclough;

  Sammanfattning : In this essay I perform readings of five influential literary works of the Modern Breakthrough in Nordic literature: Et dukkehjem (1879) by Henrik Ibsen, Niels Lyhne (1880) by Jens Peter Jacobsen, Barndomsvänner (1886) by Karl August Tavaststjerna, Fru Marianne (1887) by Victoria Benedictsson, and Ensam (1903) by August Strindberg. My aim is to identify and analyze discourses of loneliness and community. LÄS MER

 5. 5. Har Strindberg en plats i dagens klassrum?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Rebecka Hillman; Erica Holmqvist; [2021]
  Nyckelord :August Strindberg; feministisk litteraturteori; feministisk pedagogik; genus; genusmedveten läsning; litteraturundervisning; litterär kanon; normkritisk pedagogik.;

  Sammanfattning : Med denna kunskapsöversikt har vi haft för avsikt att undersöka vad forskningen säger om hur kanoniserade verk kan läsas på ett genusmedvetet sätt för att främja en reflekterande undervisning på högstadiet och gymnasiet. I undersökningen av detta område har vi identifierat fyra teman, som alla kopplats till genusmedvetenhet, i vilka vi tagit avstamp för att besvara arbetets frågeställning  Hur kan kanoniserade litterära verk läsas för att främja genusmedvetenhet?  Dessa fyra teman är genusmedvetenhet i förhållande till kanonbegreppet, teoribildning, pedagogiska strategier och förhållningssätt samt ett litterärt exempel i form av förankring i August Strindbergs Fröken Julie (1888). LÄS MER