Sökning: "August Strindberg"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden August Strindberg.

 1. 1. August Strindberg och "den så kallade Kvinnosaken" : En undersökning av August Strindbergs bidrag till sedlighetsdebatten genom Giftas I och II

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Emelie Fredriksson; [2021]
  Nyckelord :Strindberg; sedlighetsdebatten; genus; genuskontrakt; manlig backlash;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Har Strindberg en plats i dagens klassrum?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Rebecka Hillman; Erica Holmqvist; [2021]
  Nyckelord :August Strindberg; feministisk litteraturteori; feministisk pedagogik; genus; genusmedveten läsning; litteraturundervisning; litterär kanon; normkritisk pedagogik.;

  Sammanfattning : Med denna kunskapsöversikt har vi haft för avsikt att undersöka vad forskningen säger om hur kanoniserade verk kan läsas på ett genusmedvetet sätt för att främja en reflekterande undervisning på högstadiet och gymnasiet. I undersökningen av detta område har vi identifierat fyra teman, som alla kopplats till genusmedvetenhet, i vilka vi tagit avstamp för att besvara arbetets frågeställning  Hur kan kanoniserade litterära verk läsas för att främja genusmedvetenhet?  Dessa fyra teman är genusmedvetenhet i förhållande till kanonbegreppet, teoribildning, pedagogiska strategier och förhållningssätt samt ett litterärt exempel i form av förankring i August Strindbergs Fröken Julie (1888). LÄS MER

 3. 3. Leka, ljuga, trolla : En jämförande läsning av August Strindbergs och Ingmar Bergmans konstnärsporträtt i ”Den romantiske klockaren på Rånö”, I havsbandet, Vargtimmen samt Fanny och Alexander

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Marken Moa; [2020]
  Nyckelord :August Strindberg; Ingmar Bergman; Filmberättelser; Konstnärsporträtt; Psykoanalys; Sigmund Freud; Kjell Espmark; Konstnärsroman; künstlerroman; roman d artiste;

  Sammanfattning : In this essay, I study how the artist is portrayed in the works of August Strindberg and Ingmar Bergman. I compare Strindberg’s novels The Romantic Organist (1888) and By the Open Sea (1890) with Bergman’s The Hour of the Wolf (1968) and Fanny and Alexander (1982). LÄS MER

 4. 4. Är Strindberg ett geni? Om kön och genus i läromedel : En komparativ analys av fem läromedel i svenska 2

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Frida Jonasson; Caroline Bylund; [2020]
  Nyckelord :Läromedelsanalys; läromedel; kön; svenskämnet; August Strindberg; Victoria Benedictsson; Selma Lagerlöf; Vilhelm Moberg; litteraturhistoria; jämställdhet; hierarki; genus;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att utföra en komparativ analys av fem läromedel i svenska 2 i gymnasieskolan. Vi besvarar en frågeställning som rör hur fördelningen mellan kvinnliga och manliga författare ser ut i läromedlen. LÄS MER

 5. 5. Finns konverb i svenska? : En korpusstudie av s-participen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Erik Hidmark; [2019]
  Nyckelord :conjunctive participle; converb; corpus; s-participle; Swedish; conjunctive participle; konverb; korpus; s-particip; svenska;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att analysera frekvensen av den svenska s-participen i skönlitteraturgenren och att jämföra dess användningar med en lista på kriterier för ”konverbskap”. Definitionen av konverb är baserad på källor som Haspelmath 1995 och Nedjalkov 1990. LÄS MER