Sökning: "regler sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 1427 uppsatser innehållade orden regler sverige.

 1. 1. Redovisning av biologisk mångfald i skogsbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Frida Olsson; Lovisa Andersson; [2024-02-20]
  Nyckelord :Biologisk mångfald; SCA; Sveaskog; Skogsbranschen; GRI; Intressenter; Redovisningskommunikation; Hållbarhetsredovisning; Integrerad rapportering;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Hållbarhet har blivit allt mer relevant i dagens samhälle och inte minst för företag. En av branscherna i Sverige som påverkas mycket av hållbart tänkande och agerande är skogsbranschen på grund av dess storlek, betydelse och karaktär. LÄS MER

 2. 2. Varsamhetskravet och förvanskningsförbudet : Gällande rätt med utgångspunkt i MÖD 2019:25

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Anders Östling; [2024]
  Nyckelord :Rättsvetenskap;

  Sammanfattning : Plan- och bygglagstiftningen i Sverige är utformad för att värna om kulturvärden i byggnader och byggnadsområden. Detta ställer högre krav på fastighetsägare till dessa byggnader, då de omges av fler regler än konventionella byggnader och byggnadsområden. LÄS MER

 3. 3. INFORMATIONSSÄKERHET I SVENSKA KOMMUNER Utmaningar, brister och faktorer för ett framgångsrikt informationssäkerhetsarbete

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Alexander Martinsson; Andreas Fredrikson; Josef Gunnarsson; [2023-11-16]
  Nyckelord :Informationssäkerhet; Cybersäkerhet; Systematiskt informationssäkerhetsarbete; Ledningssystem för informationssäkerhet; Metodstöd; ISO 27000; MSB;

  Sammanfattning : Sverige är en av de ledande nationerna i EU när det kommer till digitalisering, men utvecklingen av cybersäkerhet har inte följt med i samma takt som den digitala utvecklingen och det finns allvarliga brister i informations- och cybersäkerheten inom offentlig sektor i Sverige. Denna studie syftar till att identifiera eventuella brister, utmaningar eller faktorer som leder till ett framgångsrikt informationssäkerhetsarbete i svenska kommuner. LÄS MER

 4. 4. ÄRRAD FÖR LIVET Hur redo är svensk vårdpersonal att möta könsstympade kvinnor?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Nellie Agfjord; Sara Nellie; [2023-06-26]
  Nyckelord :Kvinnlig könsstympning; kvinnlig omskärelse; sjuksköterska; kunskap; attityder; erfarenhet; medvetenhet; kliniskt utövande.;

  Sammanfattning : Bakgrund: 200 miljoner flickor och kvinnor världen över lever idag med någon form av könsstympning. Könsstympning betyder att flickors och kvinnors underliv skärs bort i olika grad utan någon medicinsk orsak. Detta förfarande orsakar ett stort lidande för personen. LÄS MER

 5. 5. Kvalificerade säkerhetsärenden. Om partsinsyn, sekretess & särskilda ombud. Artikel 1 tilläggsprotokoll 7

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Philip Holm; [2023-04-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Med terrorlagstiftningen menar man typiskt sett den samlade lagstiftningen mot terrorrelaterad brottslighet i sin helhet. Till den del man talar om de regler som straffbelägger terroristaktioner i sig finns de närmare bestämmelserna härom i terroristbrottslagen (2022:666). LÄS MER