Sökning: "MSB"

Visar resultat 1 - 5 av 112 uppsatser innehållade ordet MSB.

 1. 1. Utredning kring val av varaktighet vid skyfallskarteringar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Lina Skilberg; [2020]
  Nyckelord :Urban flood mapping; floodings; MIKE 21 Flow Model; rain duration; Skyfallskartering; översvämningar; översvämningsmodellering; 2D-hydraulisk modellering; MIKE 21 Flow Model; varaktighet;

  Sammanfattning : Marköversvämningar kan uppstå till följd av ytavrinning vid intensiva nederbördstillfällen. Risken för större översvämningsutbredning ökar i urbaniserade områden där det finns stor andel hårdgjorda ytor och ett minskat antal grönytor till följd av förtätningar som ett resultat av urbanisering. LÄS MER

 2. 2. Stormar, scenarier och smarta enheter – En retorisk analys av förberedande krisinformation

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Sara Tenor; [2020]
  Nyckelord :Myndigheten för samhällsskydd och beredskap; MSB; retorik; myndighetskommunikation; humor; katastroffilm; förberedande krisinformation; krisberedskap;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) använder retorik och humor på ett retoriskt sätt för att övertyga i tre olika krisförberedande informationsvideor från år 2019. Detta görs genom en kvalitativ retorisk analys med stöd av semiotik för att undersöka de tecken som bygger upp det retoriska budskapet genom apellformerna logos, ethos och pathos. LÄS MER

 3. 3. Hantering av informationssäkerhet: en studie om arbetet i praktiken

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Paul Welishe; [2020]
  Nyckelord :Social Engineering; Informationssäkerhet; MSB; Information Security Awareness; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Studien handlar om informationssäkerhet, den undersöker hur arbetet går till och de utmaningar som förekommer med de tillämpade arbetssätten som Lunds universitet använder sig av kopplat till Social Engineering. Detta undersöks genom litteratursökningar inom informationssäkerhet där även lagkrav är inkluderade. Bland annat behandlas C. LÄS MER

 4. 4. Intervjustudie gällande aspekter, brister och verktyg kopplat till brandutredningar i kommunal räddningstjänst

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Vicktor Riedel; [2020]
  Nyckelord :Brandutredningar; kommunal räddningstjänst; förebyggandeverksamhet; operativ verksamhet; MSB; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap; utbildning; intervjustudie; säkerhetsfunktionsanalys; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Accidents occur in the society daily which require the fire service to respond. The fires cause socio-economic cost estimated to the equivalent value of 7 billion SEK every year. One of the strategies used by the municipalities to reduce the effects of the accidents is to investigate the fires to be able to prevent similar fires in the future. LÄS MER

 5. 5. Viktig information till Sveriges papperskorgar : En omtolkning av broschyren ”Om krisen eller kriget kommer”

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Christian Eriksen; [2020]
  Nyckelord :Informationsdesign; Semiotik; Ikonicitet; Grafisk utformning; Broschyr;

  Sammanfattning : År 2018 mottog 4,8 miljoner svenska hushåll broschyren Om krisen eller kriget kommer. Denna utformades av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap [MSB] och ämnade göra svenska folket bättre förberett på följder från allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militära konflikter. LÄS MER