Sökning: "MSB"

Visar resultat 1 - 5 av 196 uppsatser innehållade ordet MSB.

 1. 1. Då, Idag och i Framtiden. WPR-analys om hur utrikespolitisk förändring återspeglas i Sverige

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan; Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Frida Eilertsson; [2024-01-26]
  Nyckelord :Utrikespolitisk förändring; Sverige; WPR; Problemframställning; Social konstruktionism; Säkerhetspolisen; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att bidra med ökad förståelse för hur utrikespolitisk förändring speglas i svenska myndigheters problemframställningar. Teori: Studien tar teoretiskt avstamp i social konstruktionism, vilket enligt Berger och Luckmann (1966) innebär att den förståelse vi har om sociala fenomen har vi skapat genom sociala interaktioner och processer. LÄS MER

 2. 2. När Karlstad blev till Venedig : En studie om den stora översvämningen i Karlstad 1916

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Freddy Bylund; [2024]
  Nyckelord :Översvämning Karlstad; översvämning 1916; översvämning Klarälven;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att ytterligare försöka belysa effekterna av 1916 års stora översvämning i Karlstad och vad den hade för effekter på staden och dess invånare, samt hur den mediala gestaltningen förändrats. Det gjordes med hjälp av undersökningsfrågorna:  §  Hur påverkades befolkningen i Karlstad under översvämningen och efterkommande år? §  På vilket sätt hjälpte Karlstad som stad de som drabbats av översvämningen? §  Vilken roll har översvämningen 1916 spelat i den massmediala gestaltningen av översvämningar under 1900-talet? Översvämningen som drabbar Karlstad och Klarälven i maj 1916 i är den största översvämningen under 1900-talet som även kommer hastigt och utan förvarning. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som påverkar bemanning på RiB-stationer : En studie av vilka faktorer som påverkar beredskapsgruppers storlek samt en undersökning av Jämtlands RiB-bemanning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Jennie Edström; [2024]
  Nyckelord :Deltidsbrandman; RiB; räddningstjänstpersonal i beredskap; räddningstjänst; RiB-bemanning; bemanning räddningstjänst; dimensionering av räddningstjänst;

  Sammanfattning : Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor ska skyddet mot olyckor i Sverige vara tillfredsställande och likvärdigt med hänsyn till lokala förhållanden. Kommuner är skyldiga att i ett handlingsprogram för räddningstjänst ange bland annat de risker för olyckor vilka finns i kommunen, förmågan att genomföra räddningsinsatser samt vilka resurser som finns för att upprätthålla den förmågan. LÄS MER

 4. 4. Spel och riskhantering – Utbildning, forskning och användning inom räddningstjänst

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI); Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Markus Nilsson; [2024]
  Nyckelord :Serious games; Spel; Träning; Övning; Färdigheter; Förmågor; Riskhantering; Räddningstjänst; Utbildning; Science General;

  Sammanfattning : The way education and learning are structured is constantly evolving. Today, education is taking on a more digital approach, with books, paper, and pen being phased out. This is largely due to technological advancements, which open up new ways of thinking about how education can be delivered. LÄS MER

 5. 5. INFORMATIONSSÄKERHET I SVENSKA KOMMUNER Utmaningar, brister och faktorer för ett framgångsrikt informationssäkerhetsarbete

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Alexander Martinsson; Andreas Fredrikson; Josef Gunnarsson; [2023-11-16]
  Nyckelord :Informationssäkerhet; Cybersäkerhet; Systematiskt informationssäkerhetsarbete; Ledningssystem för informationssäkerhet; Metodstöd; ISO 27000; MSB;

  Sammanfattning : Sverige är en av de ledande nationerna i EU när det kommer till digitalisering, men utvecklingen av cybersäkerhet har inte följt med i samma takt som den digitala utvecklingen och det finns allvarliga brister i informations- och cybersäkerheten inom offentlig sektor i Sverige. Denna studie syftar till att identifiera eventuella brister, utmaningar eller faktorer som leder till ett framgångsrikt informationssäkerhetsarbete i svenska kommuner. LÄS MER