Sökning: "MSB"

Visar resultat 1 - 5 av 102 uppsatser innehållade ordet MSB.

 1. 1. Utredning kring val av varaktighet vid skyfallskarteringar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Lina Skilberg; [2020]
  Nyckelord :Urban flood mapping; floodings; MIKE 21 Flow Model; rain duration; Skyfallskartering; översvämningar; översvämningsmodellering; 2D-hydraulisk modellering; MIKE 21 Flow Model; varaktighet;

  Sammanfattning : Marköversvämningar kan uppstå till följd av ytavrinning vid intensiva nederbördstillfällen. Risken för större översvämningsutbredning ökar i urbaniserade områden där det finns stor andel hårdgjorda ytor och ett minskat antal grönytor till följd av förtätningar som ett resultat av urbanisering. LÄS MER

 2. 2. Hantering av informationssäkerhet: en studie om arbetet i praktiken

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Paul Welishe; [2020]
  Nyckelord :Social Engineering; Informationssäkerhet; MSB; Information Security Awareness; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Studien handlar om informationssäkerhet, den undersöker hur arbetet går till och de utmaningar som förekommer med de tillämpade arbetssätten som Lunds universitet använder sig av kopplat till Social Engineering. Detta undersöks genom litteratursökningar inom informationssäkerhet där även lagkrav är inkluderade. Bland annat behandlas C. LÄS MER

 3. 3. Intervjustudie gällande aspekter, brister och verktyg kopplat till brandutredningar i kommunal räddningstjänst

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Vicktor Riedel; [2020]
  Nyckelord :Brandutredningar; kommunal räddningstjänst; förebyggandeverksamhet; operativ verksamhet; MSB; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap; utbildning; intervjustudie; säkerhetsfunktionsanalys; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Accidents occur in the society daily which require the fire service to respond. The fires cause socio-economic cost estimated to the equivalent value of 7 billion SEK every year. One of the strategies used by the municipalities to reduce the effects of the accidents is to investigate the fires to be able to prevent similar fires in the future. LÄS MER

 4. 4. Applicering och utvärdering av en konsekvensanalysmetod för beroenden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Emma Andersson; Daniel Carlström; [2020]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Dependencies between critical infrastructures are often complex by nature, which makes it hard to assess both their criticality and their impact level. These are the overarching reasons behind the development of a newly proposed KE-method at Lund University (at CenCIP) in cooperation with the Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) in 2018/19. LÄS MER

 5. 5. Brandrisker och skyddshöjande brandtekniska åtgärder för kabelutrymmen, lokaler för växelhuvudströmscentral och transformatorer inom vattenkraftverk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand; Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Torun Varg; Erica Oberholtzer; [2020]
  Nyckelord :Fire hazards; fire; cables; FDS; Vattenfall; hydropower plants; transformers; Brandrisker; brand; kablar; FDS; Vattenfall; vattenkraftverk; transformatorer;

  Sammanfattning : Dagens samhälle är beroende av el, allt från att få rent vatten i kranen till att kunna tanka bilen kräver el. Vattenkraftverk står för nästan 50% av dagens elproduktion i Sverige vilket medför att vattenkraft är en väsentlig verksamhet för att få samhället att fungera. LÄS MER