Sökning: "Metodstöd"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade ordet Metodstöd.

 1. 1. INFORMATIONSSÄKERHET I SVENSKA KOMMUNER Utmaningar, brister och faktorer för ett framgångsrikt informationssäkerhetsarbete

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Alexander Martinsson; Andreas Fredrikson; Josef Gunnarsson; [2023-11-16]
  Nyckelord :Informationssäkerhet; Cybersäkerhet; Systematiskt informationssäkerhetsarbete; Ledningssystem för informationssäkerhet; Metodstöd; ISO 27000; MSB;

  Sammanfattning : Sverige är en av de ledande nationerna i EU när det kommer till digitalisering, men utvecklingen av cybersäkerhet har inte följt med i samma takt som den digitala utvecklingen och det finns allvarliga brister i informations- och cybersäkerheten inom offentlig sektor i Sverige. Denna studie syftar till att identifiera eventuella brister, utmaningar eller faktorer som leder till ett framgångsrikt informationssäkerhetsarbete i svenska kommuner. LÄS MER

 2. 2. Analys av hur Kalix industrihotell AB styr sina byggprojekt

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Peder Nilsson; [2023]
  Nyckelord :Byggledning; byggstyrning; byggprocesser; byggherre; fastighetsförvaltare; fastighetsförvaltning;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att analysera hur Kiab som fastighetsägare och byggherre styr sina byggprojekt och lokalanpassningar. Målet är att examensarbetet ska bidra till att det finns tydliga rutiner och metodstöd för styrning av Kiabs byggprojekt och lokalanpassningar. LÄS MER

 3. 3. I riktning mot bästa praxis : En kvalitativ intervjustudie om ett lokalpolisområdes användning av evidensbaserade arbetsmetoder

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kriminologi och polisiärt arbete

  Författare :Danny Helenius; Oscar Flenninger Jacobsson; [2023]
  Nyckelord :Evidensbaserat polisarbete; EBP; polisarbete; evidensbaserad praktik; implementering; utvärdering; uppföljning; top-down; bottom-up.;

  Sammanfattning : Abstrakt Evidensbaserat polisarbete har förespråkats av forskare, politiker, samt inom Polismyndighetens styrdokument. Hur användningen faktiskt ser ut, samt hur de som är satta att använda evidensbaserat polisarbete upplever sina förutsättningar saknas det vidare undersökningar kring. LÄS MER

 4. 4. Studie- och yrkesvägledares roll vid skolavveckling och övergångar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Linda Granqvist; [2023]
  Nyckelord :Oro; trygghet; skolavveckling; studie- och yrkesvägledare; övergångar;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete var att undersöka om och hur studie- och yrkesvägledarprofessionen kan vara till stöd i att skapa trygghet för elever som upplever oro vid skolavveckling av skolan i undersökningen. Skolavveckling och de många förändringar som sker i samband med denna ses och benämns i detta arbete som övergång. LÄS MER

 5. 5. Distriktssköterskors erfarenheter av riktade hälsosamtal med äldre : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Jessica Karlsson; Ulrika Olsson; [2023]
  Nyckelord :Distriktssköterska; prevention; primärvård; riktade hälsosamtal; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Med en befolkning som blir allt äldre är det betydelsefullt att försöka bevara en god hälsa och minska funktionsnedsättningar. Riktade hälsosamtal är en svensk modell som syftar till att främja hälsa genom att kombinera hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande strategier. LÄS MER