Sökning: "Distriktssköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 534 uppsatser innehållade ordet Distriktssköterska.

 1. 1. Om alla gör det de ska, då fungerar det bra : En intervjustudie med distriktssköterskor om informationsöverföring vid utskrivnig av vuxen patient från slutenvård till kommunal hälso- och sjukvård

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Annika Pöls; Andrea Tafferner; [2023]
  Nyckelord :District nurse nurse; discharge planning; care planning; municipal healthcare; Distriktssköterska sjuksköterska; utskrivningsplanering; vårdplanering; kommunal hälso- och sjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Informationsöverföring från slutenvården är viktigt för att kunna säkerställa patientsäkerheten i kommunal hälso- och sjukvård. Det används olika journalsystem i regionen och i kommunerna och därför är det av stor vikt att informationsöverföringen dem emellan fungerar optimalt för att distriktssköterskan ska få fullständig rapport om patienten när denne skrivs ut från slutenvården. LÄS MER

 2. 2. Covid-19 pandemin förändrade förutsättningarna för de basala hygienrutinerna i primärvården : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Jennifer Kulin; Maria Strömberg; [2023]
  Nyckelord :basic hygiene routines; Covid-19; district nurse; pandemic; primary health care; basala hygienrutiner; covid-19; distriktssköterska; pandemi; primärvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Basala hygienrutiner är en av grundstenarna inom omvårdnad och brister inom följsamheten leder till ökad smittspridning och ohälsa. När världen drabbades av covid-19 pandemin i början av 2020 påverkades både vårdpersonalens arbetsmiljö och välbefinnande negativt. LÄS MER

 3. 3. Robotdjurens plats i vardagen hos personer med kognitiv sjukdom : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Maria Arne; Lasse Simensen; [2022]
  Nyckelord :Robotics; dementia; nursing homes; person-centered care; community health nursing; Elektroniska terapidjur; kognitiv sjukdom; äldreboende; personcentrerad vård; distriktssköterska;

  Sammanfattning : Introduktion: Antalet äldre personer ökar vilket kräver anpassning av hälso- och sjukvården. Robotdjur är elektroniska gosedjur som är utvecklade för att likna sällskapsdjur och används som en omvårdnadsåtgärd hos äldre personer med kognitiv sjukdom. LÄS MER

 4. 4. Distriktssköterskans hälsofrämjande arbete med personer med ett riskbruk av alkohol : En litteraturöversikt

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sofia Luna Saavedra; Hanna Gillvander; [2022]
  Nyckelord :Alkohol; Distriktssköterska; Hälsofrämjande arbete; Riskbruk;

  Sammanfattning : Bakgrund: En av distriktssköterskans uppgifter är att arbeta hälsofrämjande och personers levnadsvanor är en viktig faktor som påverkar hälsa. Riskbruk av alkohol är en av de levnadsvanor som ger upphov till ett flertal folkhälsosjukdomar och distriktssköterskan har en betydelsefull roll i att uppmärksamma och arbeta med patientens alkoholkonsumtion för att i ett tidigt skede fånga upp och åtgärda problematiken. LÄS MER

 5. 5. Att möta och stödja personer med psykisk ohälsa till hälsosamma levnadsvanor – distriktssköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Signe Mellberg; Linn Åstrand; [2022]
  Nyckelord :Mental illness; lifestyle; primary health care; district nurse; views; experiences; Psykisk ohälsa; levnadsvanor; primärvård; distriktssköterska; upplevelse; erfarenheter;

  Sammanfattning :   Bakgrund: Personer med psykisk ohälsa löper större risk att drabbas av somatiska sjukdomar till följd av ohälsosamma levnadsvanor. Var tredje person som besöker primärvården i Sverige lider av psykisk ohälsa. LÄS MER