Sökning: "distriktssköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 528 uppsatser innehållade ordet distriktssköterska.

 1. 1. Robotdjurens plats i vardagen hos personer med kognitiv sjukdom : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Maria Arne; Lasse Simensen; [2022]
  Nyckelord :Robotics; dementia; nursing homes; person-centered care; community health nursing; Elektroniska terapidjur; kognitiv sjukdom; äldreboende; personcentrerad vård; distriktssköterska;

  Sammanfattning : Introduktion: Antalet äldre personer ökar vilket kräver anpassning av hälso- och sjukvården. Robotdjur är elektroniska gosedjur som är utvecklade för att likna sällskapsdjur och används som en omvårdnadsåtgärd hos äldre personer med kognitiv sjukdom. LÄS MER

 2. 2. Distriktssköterskans hälsofrämjande arbete med personer med ett riskbruk av alkohol : En litteraturöversikt

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sofia Luna Saavedra; Hanna Gillvander; [2022]
  Nyckelord :Alkohol; Distriktssköterska; Hälsofrämjande arbete; Riskbruk;

  Sammanfattning : Bakgrund: En av distriktssköterskans uppgifter är att arbeta hälsofrämjande och personers levnadsvanor är en viktig faktor som påverkar hälsa. Riskbruk av alkohol är en av de levnadsvanor som ger upphov till ett flertal folkhälsosjukdomar och distriktssköterskan har en betydelsefull roll i att uppmärksamma och arbeta med patientens alkoholkonsumtion för att i ett tidigt skede fånga upp och åtgärda problematiken. LÄS MER

 3. 3. Distriktssköterskans upplevelse av att stärka unga patienters autonomi : En intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Cecilia Sandbeck; Theresia Hassel Hedihn; [2022]
  Nyckelord :Autonomy. District nurse. Vascular catheters. Work together. Young patients.; Arbeta tillsammans. Autonomi. Distriktssköterska. Kärlkateter. Unga patienter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det råder idag en brist på verksamma distriktssköterskor i Sverige samtidigt som befolkningen ökar. Ett resultat av detta är att mer ansvar läggs på de få distriktssköterskor som finns. LÄS MER

 4. 4. Distriktssköterskans erfarenhet av att möta kvinnor i klimakteriet

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Nedzada Hamzic; Ylva Nordblom; [2022]
  Nyckelord :Distriktssköterska; empowerment; erfarenhet; klimakteriet; kunskap; kvinnor; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Klimakteriet är en fas som drabbar kvinnor mitt i livet med varierande symtom. Kvinnorna upplever klimakteriet olika beroende på kvinnans bakgrund, erfarenhet, kultur och sociala kontext. LÄS MER

 5. 5. Skolsköterskans erfarenheter av meningsfulla hälsosamtal med elever på högstadiet

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Malena Högman; Josefine Johansson; [2022]
  Nyckelord :School nurse; school health; health dialogue; meaningful; experience; Skolsköterska; elevhälsa; hälsosamtal; meningsfullt; erfarenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Skolsköterskan är enligt skollagen ålagd att regelbundet erbjuda alla elever hälsobesök. I hälsobesöket ingår ett hälsosamtal som syftar till att kartlägga, vägleda och ge eleverna stöd och förutsättningar för hälsofrämjande levnadsvanor. LÄS MER