I riktning mot bästa praxis : En kvalitativ intervjustudie om ett lokalpolisområdes användning av evidensbaserade arbetsmetoder

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för kriminologi och polisiärt arbete

Sammanfattning: Abstrakt Evidensbaserat polisarbete har förespråkats av forskare, politiker, samt inom Polismyndighetens styrdokument. Hur användningen faktiskt ser ut, samt hur de som är satta att använda evidensbaserat polisarbete upplever sina förutsättningar saknas det vidare undersökningar kring. Syftet med uppsatsen är således att undersöka hur användningen av evidensbaserat polisarbete ser ut inom ett svenskt lokalpolisområde och hur såväl ledningsfunktioner som utförarfunktioner upplever sina förutsättningar för att använda det. Studien är en kvalitativ intervjustudie där intervjuer har hållits med poliser verksamma inom det undersökta lokalpolisområdet. Resultatet har därefter analyserats framför allt genom implementeringsteori, top-down och bottom-up. De slutsatser som kan dras är att det undersökta lokalpolisområdet till del använder sig av evidensbaserat polisarbete, men att det föreligger organisatorisk resursbrist som förhindrar effektivt och metodenligt praktiserande ur både ett utförar- samt ledningsperspektiv. Resultatet antyder även att ledning och utförare enhälligt upplever behov av utbildning, metodstöd och utvärdering för att använda evidensbaserat polisarbete. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)