Sökning: "implementering"

Visar resultat 1 - 5 av 5860 uppsatser innehållade ordet implementering.

 1. 1. VEDLEVANDE SKALBAGGAR I ANSLUTNING TILL IPS TYPOGRAPHUS L. I PRODUKTIONSSKOG OCH NATURSKOG

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Instiutionen för biologi och miljövetenskap

  Författare :Tekla Borgcrantz; [2023-10-30]
  Nyckelord :Ips typographus; vedlevande skalbaggar; produktiv skog; artdiversitet; avsatt skog;

  Sammanfattning : Granbarkborren (Ips typographus L.) har under de senaste decennierna orsakat stora förluster i virkesproduktion för svenska skogsägare. Till följd av torka och ökande global temperatur riskerar förlusterna att öka, då I. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares implementering av likabehandlingsplanen - En kvalitativ intervjustudie med 6 förskollärare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Hedvig Fjellström; Duygu Sahin; Michelle Bolvede; [2023-10-19]
  Nyckelord :Likabehandlingsplan; förskollärare; förskola; tolkning; översättning och performativ styrning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. FÖRSKOLLÄRARES TANKAR OM SIN DIGITALA KOMPETENS OCH IMPLEMENTERING AV DIGITALISERING I YNGRE BARNS UNDERVISNING Att utveckla digital kompetens i förskolans verksamhet

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Yomna Ibrahim; [2023-10-12]
  Nyckelord :Digital kompetens; Digitala verktyg; Förskollärare; Undervisning; Styrdokument och Policydokument; Implementering;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna empiriska studie undersöka förskollärarnas tankar om sin digitala kompetens och möjligheter samt utmaningar att implementera styrdokument och policydokuments rekommendationer om användning av digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten. Teori: Det teoretiska ramverket för studien är Bronfenbrenners ekologiska systemteori, teorins utgångspunkt kretsar och tydliggör den interaktion som sker mellan individ och omgivning, utifrån olika nivåer som individen samspelar med i samhället. LÄS MER

 4. 4. Redovisningsregelverk i mindre byggföretag. En kvantitativ studie om mindre byggföretags tillämpning av K2 eller K3

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karl Bertilsson; Victor Ivarsson; [2023-10-05]
  Nyckelord :K-regelverk; redovisningsregelverk; mindre byggföretag; Bokföringsnämnden; Positive Accounting Theory; Institutionell Teori;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Bokföringsnämnden har under de senaste åren genomfört en utvärdering av K-regelverken och ändringar i vilka företag som får lov att använda sig av respektive regelverk tillämpas från och med slutet av 2024. Mindre företag i byggbranschen är företag som kommer att påverkas av de nya reglerna och de samband som finns idag mellan olika faktorer och företagens val av regelverk, kan förändras när de nya reglerna träder i kraft. LÄS MER

 5. 5. Organisatorisk förändring i respons till CSRD - En casestudie av ett globalt industribolag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Axel Slunga; Fredrik Staffas; [2023-09-25]
  Nyckelord :Hållbarhetsrapportering; Organisatorisk förändring; CSRD;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med detta arbete är att med fokus på hållbarhetsrapportering undersöka vilka organisatoriska förändringar sker inom ett stort multinationellt företag (SKF) i respons till en ny reglering. Metod: Kvalitativ metod genom en fallstudie, datainsamling genomfördes genom totalt tre semistrukturerade djupgående intervjuer, med ytterligare information inhämtad genom dokument och annan offentlig information. LÄS MER