Sökning: "specialpedagog"

Visar resultat 1 - 5 av 1177 uppsatser innehållade ordet specialpedagog.

 1. 1. Etik i specialpedagogers praktik. 22 specialpedagogers erfarenheter av och reflektioner kring etiska konflikter och dilemman i grundskolan

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Hanna Karlgren; [2023-11-08]
  Nyckelord :etiska konflikter och dilemman; professionsteori; etiska principer; yrkesetik; moralisk stress;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med föreliggande studie är att undersöka vilka yrkesspecifika villkor och förhållanden som ger upphov till etiska konflikter och dilemman i den specialpedagogiska praktiken, för att såväl beakta behovet av en explicitgjord yrkesetik liksom undersöka fenomenet moralisk stress i relation till yrkesrollens funktion och uppdrag. Syftet preciseras genom följande forskningsfrågor: Vilka etiska konflikter och dilemman möter specialpedagoger i den dagliga praktiken? Vilka etiska principer ställs mot varandra? Vilka yrkesspecifika villkor och förhållanden ger upphov till etiska konflikter och dilemman i den specialpedagogiska praktiken? Teori: Studiens teoretiska utgångspunkter är etisk teori samt professionsteori och för studien relevanta begrepp inom detta forskningsfält; jurisdiktion, auktorisation och autonomisering. LÄS MER

 2. 2. Barn i låg- och mellanstadiets trafiksäkerhet till och från busshållplatsen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tobias Lorentzon; Magnus Ryberg; [2023-09-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Allt fler barn åker buss till skolan idag. Lagstiftning medför att kommunerna behöver erbjuda eleverna skolskjuts. Där krav ställs på en säker miljö mellan skola och busshållplats. LÄS MER

 3. 3. "Man kan inte rodda i det själv..." En kvalitativ studie om samarbete och ansvar för elevers matematiklärande i årskurs F-3.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :David Brunhage; [2023-08-07]
  Nyckelord :jurisdiktion; matematiksvårigheter; speciallärare; specialpedagog; samarbetskultur;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om hur klasslärare och specialresurser samarbetar kring elever i matematiksvårigheter inom årskurs F-3. Specialresurs används i texten som ett begrepp som inte gör skillnad på yrkesgrupperna speciallärare och specialpedagog. LÄS MER

 4. 4. Relationskompetens. En etnografiskt inspirerad studie om några specialpedagogers relationer till lärare

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Pia Lindedahl; Hanna Torsson; [2023-07-04]
  Nyckelord :relationskompetens; kommunikativ kompetens; differentieringskompetens; socioemotionell kompetens; specialpedagog;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur några specialpedagogers relationer till lärare avseende samtal och praktiska göromål tar sig uttryck i två grundskolor. Forskningsfrågan som fungerat som utgångspunkt handlar om vad som kännetecknar några specialpedagogers relationskompetens i förhållande till lärare. LÄS MER

 5. 5. Barns psykiska hälsa i förskolan. En kvalitativ studie med fenomenografisk ansats om hur några förskollärare uppfattar sina kunskaper, pedagogiska verktyg och medvetna förhållningssätt i sitt arbete

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Jenny Ekdahl; Jenny Millander; [2023-02-28]
  Nyckelord :psykisk hälsa; barn; förskola; anknytning; relationer; samspel;

  Sammanfattning : Rapporter visar att det skett en ökning av antalet inskrivna barn i förskolans utbildning under de senaste åren, samtidigt som forskning visar på en ökad psykisk ohälsa i samhället, framförallt ångestsyndrom och depression är det som utmärker sig. I rapporten från Skolverket (2019) be skrivs det att det finns ett utvecklingsområde i skolor och förskolor med en tydligare koppling i undervisningen av det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. LÄS MER