Sökning: "specialpedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 2303 uppsatser innehållade ordet specialpedagogik.

 1. 1. Förskollärares uppfattningar om specialpedagogiskt arbete i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Sofia Enander; Alexandra Larsson; [2024-02-27]
  Nyckelord :specialpedagogik; insatser; stöd; förskollärare; intervju;

  Sammanfattning : I enlighet med ”Läroplanen för förskolan” (2018) ska förskolan särskilt uppmärksamma de barn som av olika skäl har behov av mer ledning och stimulans eller särskilt stöd. Vidare ska de barn som har behov av mer stöd och stimulans få detta anpassat utifrån sina individuella behov och förutsättningar. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares uppfattningar om TAKK i förskolan - En fenomenografiskt studie -

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Maja Lundgren; Emilia Månsson; Ida Ringhage; [2024-02-26]
  Nyckelord :TAKK Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation ; förskola; förskollärare; fenomenografi;

  Sammanfattning : Under vår förskollärarutbildning har vi tillägnats många nya kunskaper. Under en kurs om specialpedagogik fick vi upp intresset för TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation) och hur det kan användas i förskolan. LÄS MER

 3. 3. Response to intervention (RTI) i grundskolan. En systematisk litteraturstudie kring förutsättningar och hinder för implementering i motsvarande svenskt lågstadiet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Åsa Sundström; [2024-02-20]
  Nyckelord :grundskola; stödinsatser; RTI; Implementering; specialpedagog;

  Sammanfattning : Särskilt stöd sätts fortfarande in för sent i Sveriges grundskolor och mycket tyder på att skolor har svårt att hitta fungerande rutiner för detta arbete. Response to intervention är ett ramverk för stödinsatser som utarbetats i USA för att säkerställa tidig identifiering och stöd för elever som riskerar svårigheter i sin kunskapsutveckling. LÄS MER

 4. 4. “Det beror helt och hållet på läraren” -om elever med hörselnedsättning och deras uppfattningar om skolans lärmiljö. En fenomenologisk undersökning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Nancy Lundström; Marie Ambecker; [2024-02-19]
  Nyckelord :inkludering; hörselnedsättning; tillgänglig lärmiljö;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka hur elever med hörselnedsättning uppfattar sin lärmiljö i skolan samt vilka faktorer de beskriver som avgörande för en tillgänglig och stimulerande lärmiljö. Två olika praktiker för eleverna har undersökts, en skola som är inriktad för elever med hörselnedsättning eller som är döva samt en där eleverna går inkluderande med normalhörande elever. LÄS MER

 5. 5. Nivåer av konkretisering. Lärares mediering i matematik

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ulrika Ashcroft; Marie Forsberg; Therése Johansson; [2024-02-16]
  Nyckelord :matematik; konkretisering; laborativt material; undervisning; specialpedagogik; mediering;

  Sammanfattning : ästan en fjärdedel av alla vuxna har så låga matematikfärdigheter att det påverkar deras för måga att genomföra vardagliga uppgifter enligt en studie av Parsons och Bynner (1997, 2005) refererad i Dowker (2019). Forskning har visat att matematiksvårigheter har stor inverkan på livskvalitén, kanske större än läs- och skrivsvårigheter. LÄS MER