Sökning: "laborativt material"

Visar resultat 1 - 5 av 299 uppsatser innehållade orden laborativt material.

 1. 1. Nivåer av konkretisering. Lärares mediering i matematik

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ulrika Ashcroft; Marie Forsberg; Therése Johansson; [2024-02-16]
  Nyckelord :matematik; konkretisering; laborativt material; undervisning; specialpedagogik; mediering;

  Sammanfattning : ästan en fjärdedel av alla vuxna har så låga matematikfärdigheter att det påverkar deras för måga att genomföra vardagliga uppgifter enligt en studie av Parsons och Bynner (1997, 2005) refererad i Dowker (2019). Forskning har visat att matematiksvårigheter har stor inverkan på livskvalitén, kanske större än läs- och skrivsvårigheter. LÄS MER

 2. 2. Begreppsinlärning i matematik hos andraspråkselever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Aysha Alismail; Abdul Rahman Hanin; [2024]
  Nyckelord :andraspråkselever; begreppsinlärning; matematik;

  Sammanfattning : Detta självständiga arbete fokuserar på begreppsinlärning hos andraspråkselever i matematik. Metoden som har använts i kunskapsöversikten är systematisk sökning i databaserna ERIC och ERC. Genom dessa sökningar har vetenskapliga artiklar med flera relevanta studier identifierats vilka svarat på våra frågeställningar. LÄS MER

 3. 3. Interprofessionellt samarbete – viktigt för elever i behov av särskilt stöd i matematik som växlar mellan olika undervisningssituationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Jörgen Klippmark; Malin Simonsson; [2023]
  Nyckelord :collaboration teachers; learning difficulties; matematik; math anxiety; math difficulties; perspektiv; samarbete; shared teaching; speciallärare;

  Sammanfattning : Elever som hamnar i matematiksvårigheter ska, utöver ledning och stimulans, genom extra anpassningar och/eller särskilt stöd få det stöd som krävs för att de ska kunna nå utbildningens mål. Elever erbjuds i en del fall, utöver stöd från ämneslärare i helklass, särskilt stöd av speciallärare, specialpedagoger eller lärare med specialpedagogisk kompetens. LÄS MER

 4. 4. Inte bara en byggkloss : En intervjustudie om lärares användning av laborativt material i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Linnéa Hjelmstedt; Alva Virén; [2023]
  Nyckelord :didaktik; matematikundervisning; laborativt material; konkret material; årskurs 4–6;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur tre verksamma matematiklärare säger sig arbeta med laborativt material i matematikundervisningen, för årskurs 4–6, eftersom läraren har stor påverkan på utfallet av användandet av laborativt material för matematisk förståelse. Det är även av intresse att utifrån lärarnas yrkeskunskap och praktik belysa möjligheter och hinder i att använda laborativt material i matematikundervisningen. LÄS MER

 5. 5. Laborativt material i matematikundervisningen inom grundsärskolan : En studie om hur och varför lärare i grundsärskolan använder laborativt material

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Madeleine Vikgren; [2023]
  Nyckelord :Laborativt material; grundsärskola; matematikundervisning; intellektuell funktionsnedsättning;

  Sammanfattning : Syftet med denna intervjustudie är att erhålla djupare förståelse för betydelsen av att använda laborativt material vid undervisning i matematik inom grundsärskolan. Undersökningen gjordes med kvalitativa semistrukturerade intervjuer där sex lärare som undervisar i matematik på grundsärskolan deltog. LÄS MER