Sökning: "laborativt material"

Visar resultat 1 - 5 av 237 uppsatser innehållade orden laborativt material.

 1. 1. NUMICON - ETT TAKTILT OCH VISUELLT LABORATIVT MATERIAL FÖR ATT FRÄMJA ANTALSUPPFATTNING - en interventionsstudie om fyra elever i specifika matematiksvårigheter

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Lillian Greek; Sairah Hasan; [2020-01-16]
  Nyckelord :Numicon; antalsuppfattning; specifika matematiksvårigheter; dyskalkyli; akalkyli; interventionsstudie;

  Sammanfattning : Syfte:Studiens syfte är att pröva Numicon, ett interventionsmaterial som är framtaget för att stödja elever i matematiksvårigheter utvecklingen av antalsuppfattning samt utveckla ny specialpedagogisk och didaktisk kunskap kring antalsuppfattning som är betydelsefull för vår blivande roll som speciallärare. Nedanstående forskningsfrågor utforskar hur interventionen tar sig uttryck i undervisningen:• Hur tar sig eleverna an materialet?• Vilka möjligheter och hinder visar sig i interventionen?• Vilka erfarenheter utvecklar vi som speciallärare av att genomföra denna interventionsstudie?Studien omfattade 4 elever i specifika matematiksvårigheter, två elever i årskurs 3 och två elever i årskurs 9. LÄS MER

 2. 2. Styrkor och svagheter med laborativ & digital matematikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sebastian Hall Ling; Simon Lundqvist; [2020]
  Nyckelord :Digitalisering; Laborativt; Konkret; Matematik;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie har som syfte att ta reda på vad forskning säger om styrkor och svagheter gällande laborativ matematikundervisning respektive digital matematikundervisning under de yngre skolåren. Syftet med arbetet har således inte varit att finna något nytt utan belysa vad som redan beskrivits med hjälp av bland annat avhandlingar och artiklar angående matematikundervisning med hjälp av laborativa material och digitala hjälpmedel. LÄS MER

 3. 3. Laborativt material, vad ska det vara bra för? : En kvalitativ undersökning om hur laborativt material kan användas i undervisningen om multiplikation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Emilia Lindgren; Linda Ohlsson; [2020]
  Nyckelord :Laborativt material; multiplikation; kommutativa lagen; kommunikation; lärarens betydelse; artefakter; mediering och scaffolding.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra hur laborativt material kan användas i undervisning med multiplikation i årskurs två. Utifrån syftet formulerades frågeställningen: Hur använder sig lärare av laborativt material för att synliggöra det matematiska innehållet multiplikation? Studiens syfte och frågeställning besvaras genom en kvalitativ studie med intervjuer och observationer som metod. LÄS MER

 4. 4. Konsekvenserna av laborativa arbetssätt i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Elin Nilsson; Michelle Nilsson; [2020]
  Nyckelord :laborativt arbetssätt; matematikundervisning; laborativt material; grundskolans tidigare år;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt har varit att med hjälp av adekvat forskning studera vilka konsekvenser ett laborativt arbetssätt får för lärare och elever i årskurs F-3. Detta har besvarats med hjälp av följande frågeställning: På vilka sätt påverkar ett laborativt arbetssätt elever och lärare i årskurs F-3? Metoden har utgått från systematiska sökningar i olika databaser och sökmotorer. LÄS MER

 5. 5. Laborativa aktiviteter : En analys av läromedel i matematik för årskurs fyra.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Louise de Jongh; [2020]
  Nyckelord :Laboratory activities; teaching materials; sociocultural perspective; theory of variation; grade four; Laborativa aktiviteter; läromedel; sociokulturellt perspektiv; variationsteori; årskurs fyra;

  Sammanfattning : Studien syftar till att bidra med kunskap om, i vilken utsträckning läromedel i matematik föreslår laborativa aktiviteter. Forskning visar att det är gynnsamt för elever att arbeta laborativt. Metoden som valdes är en kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER