Sökning: "Nancy Lundström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nancy Lundström.

  1. 1. “Det beror helt och hållet på läraren” -om elever med hörselnedsättning och deras uppfattningar om skolans lärmiljö. En fenomenologisk undersökning

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

    Författare :Nancy Lundström; Marie Ambecker; [2024-02-19]
    Nyckelord :inkludering; hörselnedsättning; tillgänglig lärmiljö;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka hur elever med hörselnedsättning uppfattar sin lärmiljö i skolan samt vilka faktorer de beskriver som avgörande för en tillgänglig och stimulerande lärmiljö. Två olika praktiker för eleverna har undersökts, en skola som är inriktad för elever med hörselnedsättning eller som är döva samt en där eleverna går inkluderande med normalhörande elever. LÄS MER