Tänka, resonera och räkna – ett examensarbete om lärares upplevelser av en ny undervisningsmodell i matematik.

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Sammanfattning: Skolverket rapporterar att det finns en matematikängslan bland svenska elever och vi ser också ett dalande resultat i den nya PISA-undersökningen. Man kan fråga sig om detta har att göra med vår statiska matematikundervisning i lärobok som tidigare forskning beskriver. Enligt kursplanen i matematik ska matematikämnet vara en kreativ och reflekterande aktivitet som bör diskuteras. Tänka, resonera och räkna (TRR) är en ny undervisningsmodell som fokuserar på just kommunikation och resonemang mellan elever, mellan elever och lärare, men också mellan lärare i ett kollegialt samspel. I brist på forskning kring detta område var syftet att undersöka hur lärare upplever arbetet och undervisningen kring TRR och dessutom belysa skillnader i förhållande till rådande traditionell matematikundervisning med en matematikbok som undervisningsmaterial. Svar från tio lärare i denna kvalitativa intervjustudie har analyserats genom teman och kopplats till den sociokulturella teorin. Analys av resultat visar på hur en implementering av en ny undervisningsmodell som TRR kräver en stor insats av alla inblandade lärare både enskilt men fram för allt kollegialt. Trots en viss osäkerhet kring undervisningsmodellen visar resultatet att ju längre lärarna arbetat med TRR desto tryggare blir de i att hantera det och undervisa i matematikämnet. Lärarna anpassar och ändrar i materialet vilket visar på att lärarnas kunskaper och autonomi är av betydelse. Slutsatserna är att TRR bidrar till utvecklande kunskap hos både elever och lärare. Det ska dock inte ses som en rådande undervisningsmodell utan en kombination med TRR och traditionell matematikundervisning är att föredra.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)