Sökning: "frågeställningar mobbning"

Visar resultat 1 - 5 av 99 uppsatser innehållade orden frågeställningar mobbning.

 1. 1. ”Någon som bryr sig” En kvalitativ enkätstudie om elevers uppfattningar om vad som kan vara orsaker till skolfrånvaro samt hur skolor kan arbeta förebyggande och åtgärdande

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Charlotta Bohlén; Elisabeth Ågren; [2020-01-16]
  Nyckelord :Skolfrånvaro; school absenteeism; digitala medier; digital medias; systemteori;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka elevers uppfattningar om faktorer som kan orsaka skolfrånvaro och vad de anser skolan skulle kunna göra för att öka närvaron. Då orsakerna till frånvaro kan vara flera har studien valt att särskilt belysa digitala mediers eventuella påverkan. LÄS MER

 2. 2. Stallet - En emotionellt laddad miljö : En kvalitativ studie om ridskoleryttares och privatryttares emotioner i stallet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Mikaela Jakobsson; Sofie Heinered; [2019]
  Nyckelord :Stable culture; community; interaction; emotions; authority; roles; human animal studies; Stallkultur; gemenskap; interaktioner; emotioner; makt; roller; human animals studies;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur människor emotionellt påverkas av att befinna sig i stall utifrån de relationer och interaktioner som förekommer där, både människor emellan men också mellan människa-häst. Som en del av syftet jämförs ridskoleryttare och privatryttares emotioner. LÄS MER

 3. 3. Elever med bristande förmåga till socialt samspel : Hur professionsutövare inom elevhälsan beskriver arbetet med och resonerar kring elevgruppen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Emma Malmquist; [2018]
  Nyckelord :mobbning; bristande förmåga till socialt samspel; samspelsproblematik; skolmisslyckande; specialpedagogik; elevhälsa; elevhälsoteam; specialpedagog; förebyggande elevhälsoarbete;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur representanter ur den samlade elevhälsan beskriver arbetet för elever med bristande förmåga till socialt samspel och den utsatthet som finns kring kränkningar, utanförskap och mobbning. De aktuella frågeställningar som ligger till grund är följande: Hur beskriver professionsutövare inom elevhälsan att de arbetar med elever med bristande förmåga till socialt samspel? Hur resonerar professionsutövare inom elevhälsan kring det förbyggande och åtgärdande arbetet för elever med bristande förmåga till socialt samspel? Vika insatser beskriver professionsutövare inom elevhälsan att de vidtar för elever med bristande förmåga till socialt samspel när mobbning och utanförskap är problembeskrivningen?    Föreliggande studie har utgått från en konstruktivistisk grundad teori med tydliga rötter i den symboliska interaktionismen. LÄS MER

 4. 4. Mobbning i förskolan : En kvalitativ intervjustudie om hur förskollärare reflekterar kring begreppet mobbning och hur de arbetar för att motverka mobbning i barngruppen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Therese Söderlund; Jennifer Lindqvist; [2018]
  Nyckelord :Mobbning; förskollärares arbete mot mobbning; förskollärares perspektiv på mobbning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka förskollärares erfarenheter av och perspektiv på mobbning samt beskrivningar av arbetet med att motverka detta i förskolan. Symbolisk interaktionism utgjorde studiens teoretiska utgångspunkter. För att få svar på studiens syfte och frågeställningar genomfördes semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. ”Ett hot är ett hot, även på nätet” En studie av våld och kränkningar på två högstadieskolor

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Kristina Hunehäll Berndtsson; [2017-06-22]
  Nyckelord :diskursanalys; skola; klass; makt; fallstudie; kränkningar; våld;

  Sammanfattning : Studien syftade till att belysa kränkningar och våld på högstadiet samt skolpersonals åtgärdsstrategier. Studiedesignen var en fallstudie bestående av två skolor (årskurs 6-9 respektive 7-9) valda för att de representerade demografiska ytterligheter ifråga om samhällsklass. LÄS MER