Sökning: "frågeställningar mobbning"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade orden frågeställningar mobbning.

 1. 1. En skola fri från verbal mobbning. En studie av gymnasieskolans specialpedagogers perspektiv om förebyggande arbete mot verbal mobbning.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Sara Pejman; [2020-04-01]
  Nyckelord :verbal mobbning; förebyggande arbete och åtgärder; specialpedagoger;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om verbal mobbning i två gymnasieskolor. Mer precist beskrivs fyra specialpedagogers syn på det förebyggande arbetet som sker mot verbal mobbning. LÄS MER

 2. 2. ”Någon som bryr sig” En kvalitativ enkätstudie om elevers uppfattningar om vad som kan vara orsaker till skolfrånvaro samt hur skolor kan arbeta förebyggande och åtgärdande

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Charlotta Bohlén; Elisabeth Ågren; [2020-01-16]
  Nyckelord :Skolfrånvaro; school absenteeism; digitala medier; digital medias; systemteori;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka elevers uppfattningar om faktorer som kan orsaka skolfrånvaro och vad de anser skolan skulle kunna göra för att öka närvaron. Då orsakerna till frånvaro kan vara flera har studien valt att särskilt belysa digitala mediers eventuella påverkan. LÄS MER

 3. 3. "Vart jag än gick följde de efter mig" : - En Kvalitativ studie av tre självbiografier om mobbning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Ann-Lorin Chabo; Nagehan Pek; [2020]
  Nyckelord :mobbning; skola; förövare; offer; självbiografi;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate the victim’s descriptions of the perpetrators actions based on three autobiographies. The autobiographies Ni vann aldrig (2018), Jag finns (2010) and En mobbads minnen (2006) are based on the authors' subjective experiences of the bullying in school. LÄS MER

 4. 4. Stallet - En emotionellt laddad miljö : En kvalitativ studie om ridskoleryttares och privatryttares emotioner i stallet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Mikaela Jakobsson; Sofie Heinered; [2019]
  Nyckelord :Stable culture; community; interaction; emotions; authority; roles; human animal studies; Stallkultur; gemenskap; interaktioner; emotioner; makt; roller; human animals studies;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur människor emotionellt påverkas av att befinna sig i stall utifrån de relationer och interaktioner som förekommer där, både människor emellan men också mellan människa-häst. Som en del av syftet jämförs ridskoleryttare och privatryttares emotioner. LÄS MER

 5. 5. Elever med bristande förmåga till socialt samspel : Hur professionsutövare inom elevhälsan beskriver arbetet med och resonerar kring elevgruppen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Emma Malmquist; [2018]
  Nyckelord :mobbning; bristande förmåga till socialt samspel; samspelsproblematik; skolmisslyckande; specialpedagogik; elevhälsa; elevhälsoteam; specialpedagog; förebyggande elevhälsoarbete;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur representanter ur den samlade elevhälsan beskriver arbetet för elever med bristande förmåga till socialt samspel och den utsatthet som finns kring kränkningar, utanförskap och mobbning. De aktuella frågeställningar som ligger till grund är följande: Hur beskriver professionsutövare inom elevhälsan att de arbetar med elever med bristande förmåga till socialt samspel? Hur resonerar professionsutövare inom elevhälsan kring det förbyggande och åtgärdande arbetet för elever med bristande förmåga till socialt samspel? Vika insatser beskriver professionsutövare inom elevhälsan att de vidtar för elever med bristande förmåga till socialt samspel när mobbning och utanförskap är problembeskrivningen?    Föreliggande studie har utgått från en konstruktivistisk grundad teori med tydliga rötter i den symboliska interaktionismen. LÄS MER