Sökning: "frågeställningar mobbning"

Visar resultat 1 - 5 av 112 uppsatser innehållade orden frågeställningar mobbning.

 1. 1. Unga vuxna utanför arbetsmarknaden : -En narrativ studie om NEET ungdomars upplevelse av sina förutsättningar och möjligheter att etableras på arbetsmarknaden

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Angelina Nilsson; [2023]
  Nyckelord :NEET; unga vuxna; arbetslöshet; uppväxtvillkor;

  Sammanfattning : Sammanfattning Tidigare forskning visar att unga vuxna i NEET gruppen med tiden blir mer passiva och tappar motivationen i förhållande till att söka arbete (Brynner & Parsons, 2002, 299–307). Chelsom Vogt et al. LÄS MER

 2. 2. Unga immigranters upplevelser av inkludering/exkludering i svensk gymnasieskola

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Mari Khoshaba; Enna Pezo; [2023]
  Nyckelord :Immigrants; Inclusion; Exclusion; School environment; Classmates; Teachers; Swedish as a second language SVA ; Ordinary class; Immigranter; Inkludering; Exkludering; Skolmiljö; Klasskamrater; Lärare; Svenska som andraspråk SVA ; Ordinarieklass;

  Sammanfattning : Tidigare undersökningar påvisade i sina resultat att immigranter upplever någon form av social inkludering i introduktionsklass, och social exkludering i ordinarieklass. Mot bakgrund i tidigare forskning visades det pågå en samhällsdiskussion om detta ämne, vilket är inspirationen till denna studies forskningsområde. LÄS MER

 3. 3. Trygghetsteamets perspektiv om implementeringen av anti-mobbningsmodeller i skolan : Två fokusgruppsintervjuer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Hilal Cetin; Ashti Farshadi; [2023]
  Nyckelord :Anti-bullying programme; metoder mot mobbning; trygghetsteam; skola;

  Sammanfattning : Sammanfattningsvis handlar studiens syfte om att undersöka implementeringen av antimobbningsmodeller i två olika skolor. Våra frågeställningar fokuserar på varför denvalda modellen används, hur trygghetsteamet arbetar med implementeringen av denvalda modellen, vilka faktorer och perspektiv betonar trygghetsteamet vidimplementeringen av anti-mobbningsmodeller i skolorna, samt hur faktorerna påverkartrygghetsteamets arbete. LÄS MER

 4. 4. Lärares förebyggande arbete mot mobbning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Khatol Mohammad Zaman; [2022-12-14]
  Nyckelord :Mobbning; Mobbare; förebyggande arbete; lärare; skola;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om det förebyggande arbetet mot mobbning i skolan. Syftet är därmed att belysa hur några lärare engagerar sig i och förebygger mobbning i skolan. LÄS MER

 5. 5. "Fantomen har tusen ögon och tusen öron", det borde skolan också ha : Effektiva preventiva och behandlande insatser mot mobbning i skolmiljö

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Björn Bergstrand; Johan Jonasson; [2022]
  Nyckelord : Bullying ; Anti-bullying ; School ; Effect ; Program ;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vilka preventiva och behandlande effektiva insatser det finns för att motverka mobbning i skolmiljö. Redan under tidigt 70-tal började mobbning betraktas som ett socialt problem. Än idag är mobbning i svenska skolan ett återkommande problem där allt fler upplever att de är utsatta. LÄS MER