Sökning: "frågeställningar mobbning"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade orden frågeställningar mobbning.

 1. 1. Elever med bristande förmåga till socialt samspel : Hur professionsutövare inom elevhälsan beskriver arbetet med och resonerar kring elevgruppen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Emma Malmquist; [2018]
  Nyckelord :mobbning; bristande förmåga till socialt samspel; samspelsproblematik; skolmisslyckande; specialpedagogik; elevhälsa; elevhälsoteam; specialpedagog; förebyggande elevhälsoarbete;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur representanter ur den samlade elevhälsan beskriver arbetet för elever med bristande förmåga till socialt samspel och den utsatthet som finns kring kränkningar, utanförskap och mobbning. De aktuella frågeställningar som ligger till grund är följande: Hur beskriver professionsutövare inom elevhälsan att de arbetar med elever med bristande förmåga till socialt samspel? Hur resonerar professionsutövare inom elevhälsan kring det förbyggande och åtgärdande arbetet för elever med bristande förmåga till socialt samspel? Vika insatser beskriver professionsutövare inom elevhälsan att de vidtar för elever med bristande förmåga till socialt samspel när mobbning och utanförskap är problembeskrivningen?    Föreliggande studie har utgått från en konstruktivistisk grundad teori med tydliga rötter i den symboliska interaktionismen. LÄS MER

 2. 2. Mobbning i förskolan : En kvalitativ intervjustudie om hur förskollärare reflekterar kring begreppet mobbning och hur de arbetar för att motverka mobbning i barngruppen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Therese Söderlund; Jennifer Lindqvist; [2018]
  Nyckelord :Mobbning; förskollärares arbete mot mobbning; förskollärares perspektiv på mobbning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka förskollärares erfarenheter av och perspektiv på mobbning samt beskrivningar av arbetet med att motverka detta i förskolan. Symbolisk interaktionism utgjorde studiens teoretiska utgångspunkter. För att få svar på studiens syfte och frågeställningar genomfördes semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. ”Ett hot är ett hot, även på nätet” En studie av våld och kränkningar på två högstadieskolor

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Kristina Hunehäll Berndtsson; [2017-06-22]
  Nyckelord :diskursanalys; skola; klass; makt; fallstudie; kränkningar; våld;

  Sammanfattning : Studien syftade till att belysa kränkningar och våld på högstadiet samt skolpersonals åtgärdsstrategier. Studiedesignen var en fallstudie bestående av två skolor (årskurs 6-9 respektive 7-9) valda för att de representerade demografiska ytterligheter ifråga om samhällsklass. LÄS MER

 4. 4. Intervjuer med fritidspersonal om mobbning och hantering

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Athena-Stephanie Olsson; [2017]
  Nyckelord :Farstametoden; Fitidshem; Mobbning; Ljungström; Olweus; Olweusmodellen; Åtgärder;

  Sammanfattning : Fritidshemspersonals syn på mobbning och hur det kan hanteras. Syftet med detta arbete är att undersöka vad forskning säger om mobbning och hur det kan hanteras, samt även undersöka fritidspersonals syn på detta problem och hur de hanterar mobbning på fritidshemmet. LÄS MER

 5. 5. "Jag upplever.. att de själva valt om man väljer att inte vara med" : En studie om huruvida pedagogers beskrivningar av barns sociala samspel visar på förekomst av mobbning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Camilla Norberg; [2017]
  Nyckelord :Socialt sampel; inkludering; exkludering; pedagogens roll;

  Sammanfattning : Studien gäller barns sociala samspel med inriktning mot mobbning. Det berör också pedagogernas arbetssätt och roll kring barns sociala samspel. Syftet med studien är att utifrån pedagogers beskrivningar av barns sociala samspel urskilja om det sker uteslutningar som kan liknas vid mobbning. LÄS MER