Sökning: "frågeställningar mobbning"

Visar resultat 1 - 5 av 102 uppsatser innehållade orden frågeställningar mobbning.

 1. 1. En skola fri från verbal mobbning. En studie av gymnasieskolans specialpedagogers perspektiv om förebyggande arbete mot verbal mobbning.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Sara Pejman; [2020-04-01]
  Nyckelord :verbal mobbning; förebyggande arbete och åtgärder; specialpedagoger;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om verbal mobbning i två gymnasieskolor. Mer precist beskrivs fyra specialpedagogers syn på det förebyggande arbetet som sker mot verbal mobbning. LÄS MER

 2. 2. ”Någon som bryr sig” En kvalitativ enkätstudie om elevers uppfattningar om vad som kan vara orsaker till skolfrånvaro samt hur skolor kan arbeta förebyggande och åtgärdande

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Charlotta Bohlén; Elisabeth Ågren; [2020-01-16]
  Nyckelord :Skolfrånvaro; school absenteeism; digitala medier; digital medias; systemteori;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka elevers uppfattningar om faktorer som kan orsaka skolfrånvaro och vad de anser skolan skulle kunna göra för att öka närvaron. Då orsakerna till frånvaro kan vara flera har studien valt att särskilt belysa digitala mediers eventuella påverkan. LÄS MER

 3. 3. Får jag vara med? –En analys av hur mobbning gestaltas i två bilderböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Patricia Fagerlund Larsson; [2020]
  Nyckelord :Mobbning; bilderbok; skola; barnlitteratur; Elin Bisander; Carina Wilke; text och bild;

  Sammanfattning : Detta är en analys av hur mobbning gestaltas i två bilderböcker. Skolverket (2019) skriver att skolan ska se till att ingen människa blir utsatt för diskriminering, förtryck eller kränkande behandling och ett hjälpmedel läraren kan använda sig av i klassrummet för att förebygga mobbning är bilderboken (s.10). LÄS MER

 4. 4. Elevers syn på omklädningsrummet i samband med lektioner i idrott och hälsa : En kvalitativ studie med fokusgruppsintervjuer

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Victor Johansson; Julia Luzzana; [2020]
  Nyckelord :omklädningsrum; omklädningsrummet; ombyte i skolan; ombyte; idrottsundervisning; skolan; gymnastik; idrott och hälsa; trygghet i skolan; trygghet omklädningsrum; idrott och hälsa omklädningsrum; duschtvång; mobbning; sociala medier; skönhetsideal i skolan; sociala medier i skolan; mobbing;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar  Syftet med studien har varit att undersöka elevers erfarenheter och upplevelser av omklädningsrummet i samband med lektioner i idrott och hälsa. Frågeställningarna som studien varit avsedd att svara på är:  Vad har elever för upplevelser av omklädningsrummet? Vad anser eleverna kan skapa en trygg miljö i samband med ombyte och dusch? På vilket sätt upplever elever att lärare arbetar för en trygg miljö i omklädningsrummet? Metod  För att besvara studiens syfte och frågeställningar har en kvalitativ intervjumetod använts. LÄS MER

 5. 5. "Vart jag än gick följde de efter mig" : - En Kvalitativ studie av tre självbiografier om mobbning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Ann-Lorin Chabo; Nagehan Pek; [2020]
  Nyckelord :mobbning; skola; förövare; offer; självbiografi;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate the victim’s descriptions of the perpetrators actions based on three autobiographies. The autobiographies Ni vann aldrig (2018), Jag finns (2010) and En mobbads minnen (2006) are based on the authors' subjective experiences of the bullying in school. LÄS MER