Trygghetsteamets perspektiv om implementeringen av anti-mobbningsmodeller i skolan : Två fokusgruppsintervjuer

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Sammanfattningsvis handlar studiens syfte om att undersöka implementeringen av antimobbningsmodeller i två olika skolor. Våra frågeställningar fokuserar på varför denvalda modellen används, hur trygghetsteamet arbetar med implementeringen av denvalda modellen, vilka faktorer och perspektiv betonar trygghetsteamet vidimplementeringen av anti-mobbningsmodeller i skolorna, samt hur faktorerna påverkartrygghetsteamets arbete. I helhet lyfter vi fram olika avsnitt i arbetet. Uppsatsensdisposition ger en övergripande bild av anti-mobbningsprogram och hur de kan varaförebyggande. I avsnittet om tidigare forskning jämför vi till en början olika artiklar ochavhandlingar i anknytning till implementeringen om olika anti-mobbningsmodeller. Vitar även upp en översikt av forskning om mobbning, anti-mobbningsmodeller i Sverigeoch internationellt. I avsnittet om teoretiskt perspektiv och centrala begrepp har vi utgåttifrån både ramfaktorsteorin och läroplansteorin. Vi har även lyft fram centrala begreppsom ramfaktorer. I vår metoddel har vi gått till väga genom att vi har använt oss av enkvalitativ metod. Följande rubriker presenterar vi i metodavsnittet. Fokusgrupper,målstyrt urval och kedjeurval, genomförande, etiska överväganden, reliabilitet ochvaliditet och slutligen utgår vår analysmetod ifrån en tematisk analys. I Resultatdelenpresenterar vi våra intervjuer med trygghetsteamen. Resultaten är uppdelade i olikateman. I tema 1 beskriver vi trygghetsteamets bakgrund och sammansättning. I tema 2belyser vi rapportering av mobbningsfall. I tema 3 lyfter vi fram förändringar imobbning. I tema 4 diskuterar vi Gävlemodellen och arbetssätt. Slutligen tar vi upplikvärdighet och inkludering i tema 5. I vår diskussionsdel knyter vi ihop säcken genomatt vi har kopplat samman alla delar från uppsatsen för att skapa en röd tråd. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)