Sökning: "NEET"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet NEET.

 1. 1. Unga individers återgång till sysselsättning : En studie utifrån anhörigas och en professionell persons uppfattning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Sara Asplund; Ida Önsten; [2020]
  Nyckelord :NEET; return; Ecological systems theory; Hemmasittare; återgång; Ekologisk systemteori;

  Sammanfattning : Då unga individer varken arbetar, studerar eller erhåller annan likvärdig sysselsättning skapas problem på olika nivåer eftersom såväl samhälle, familj och individ påverkas. Vidare saknas anhörigas perspektiv vilket kan problematiseras utifrån att kunskap kring unga individers återgång till sysselsättning är av betydelse och deras anhöriga kan tänkas besitta kännedom om ämnet. LÄS MER

 2. 2. Myndighet, skola och hemmasittande : hur samspelet mellan skola och familj påverkat hemmasittandet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Jesper Parment; Simon Sjödin; [2020]
  Nyckelord :Hemmasittare. NEET. Skola. Hikikomori. UVAS. Insatser;

  Sammanfattning : Studiens första del undersöker det långvariga hemmasittandes orsaker. Den andra delen handlar om vilka insatser de beviljats för hemmasittandet och vilka insatser de önskat ta del av. LÄS MER

 3. 3. Unga vuxna som varken arbetar eller studerar : Inifrånperspektiv om vägar till sysselsättning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :David Fernström; Julia Carlsson; [2020]
  Nyckelord :NEET; System theory; Categorizing; Hikikomori; VI-project; UVAS; Systemteori; Kategorisering; Hikikomori; VI-projektet;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to explore and provide the social work field with testimonies about experienced factors of success using interviews with people who previously were not in education, employment or training (NEET). NEETs were classified into five categories to identify themes in their experienced factors of success. LÄS MER

 4. 4. Skolan och framtidens utmaningar : En kvalitativ studie om unga vuxna utanför arbete eller studier

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Armoon Zahroon; [2020]
  Nyckelord :school drop-out; NEET; differential association; anomie theory; Hemmasittare; Unga Vuxna utanför arbete eller studier; differential association;

  Sammanfattning : Unga Vuxna utanför arbete eller studier är ett fenomen som växer både nationellt- och internationellt vilket gör att det därmed krävs mer forskning för att skapa bättre åtgärder för dessa grupper. Denna studie har visat att konsekvenser som psykisk ohälsa i form av depression och svårigheter med att etablera sig på arbetsmarknaden är förekommande konsekvenser för Unga vuxna utanför arbete eller studier. LÄS MER

 5. 5. Problematisk skolfrånvaro : En systematisk litteraturstudie kring fenomenet hemmasittare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Theres Farcher; [2020]
  Nyckelord :Nyckelord: Hemmasittare; problematisk skolfrånvaro; frånvaro; truancy; hikikomori; neet;

  Sammanfattning : Detta examensarbete som omfattar 15hp och är en systematisk litteraturstudie. Syftet med denna litteraturstudie var att sammanställa modern, interantionell och nationell forskning kring fenomenet ”hemmasittare”, för att synliggöra faktorer som påverkar individers tendens att avvika från skolan, och försöka utröna verktyg att bemöta denna elevgrupp som är på olika stadier i sin frånvaro genom att besvara frågeställningarna ”Hur kan skolan arbeta förebyggande mot hög skolfrånvaro hos eleverna?” och ”Hur kan elever med hammasittarproblematik hjälpas tillbaka till skolan?”. LÄS MER