"Jag ser mig inte som arbetslös, jag skulle aldrig säga att jag var arbetslös" : - En kvalitativ studie om unga NEET

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Sammanfattning: Denna studie har fokuserat på arbetslösa ungdomar, unga vuxna som globalt fått ett eget trademark och samlas under begreppet NEET´s. studien har undersökt hur dessa unga uppfattar sin vardag, verklighet och de normativa förväntningar som ställs på denna specifika samhällsgrupp. Under arbetets gång har ett flertal strategier framträtt som dessa unga arbetslösa använder sig av i sin vardag, i en omvärld som är i förändring och som inte ger alla utrymme till lönearbete. Studien använder sig övervägande av begreppet NEET, som är ett internationellt samlingsnamn och som står för Not in Employment, Education or training. Vidare har studien kopplats till teorier som berör begreppen individualism, stigma, prekariat, stämpling, social konstruktion och genus. Arbetet med studien har utgått från en metod baserad på konstrutionism och hermeneutik, med en induktiv och kvalitativ ansats. I studiens resultat framkommer de strategier som studiens ungdomar använder sig av.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)