Sökning: "Hög personalomsättning"

Visar resultat 1 - 5 av 163 uppsatser innehållade orden Hög personalomsättning.

 1. 1. Ett hållbart ledarskap : en litteraturstudie om ledarskapets påverkan på sjuksköterskors intentioner att lämna sin arbetsplats

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Camilla Liljeqvist; Monica Djurfeldt; [2021]
  Nyckelord :ledarskapsegenskaper; personalomsättning; sjuksköterskans intentioner att säga upp sig; hälso- och sjukvård;

  Sammanfattning : Rapporter visar på att det saknas sjuksköterskor inom vården idag och att det i framtiden kommer fortsätta vara så. Sjuksköterskor uppger att arbetssituationen är ohållbar och att där finns brister på flera plan. LÄS MER

 2. 2. Attityder till arbetet inom revisionsyrket : En kvalitativ studie med fokus på generationer, kön och livssituationer

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Ida Larsson; Linn Pettersson; [2021]
  Nyckelord :Auditing; auditor; attitudes; work attitudes; generations; gender; life situation.; Revision; revisor; attityder; attityder till arbetet; generationer; kön; livssituation.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att skapa en djupare förståelse kring varför attityder till arbetet inom revisionsyrket skiljer sig mellan människor i olika generationer, kön och livssituationer. Studien avser även att beskriva och förstå på vilket sätt dessa skillnader manifesterar sig. LÄS MER

 3. 3. Den andra sidan? : En kvalitativ studie om varför auktoriserade revisorer väljer att lämna yrket

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Elisabet Blomdahl; Emma Backén; [2021]
  Nyckelord :Auktoriserad revisor; personalomsättning; revisorsyrket; karriär;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom revisorsyrket är personalomsättningen hög vilket har medfört att antalet kvalificerade revisorer i Sverige har minskat med 23 procent sedan år 2009. Branschorganisationen varnar för att en brist på revisorer kommer uppstå om trenden inte vänder. LÄS MER

 4. 4. Personalomsättning som affärsmodell : En kvalitativ studie med fokus på före detta revisorsassistenter

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Matilda Lind; Lina Larsson; [2021]
  Nyckelord :audit assistant; audit profession; expectations; perceptions; motive to leave; employee turnover; revisorsassistent; revisorsprofession; förväntningar; uppfattningar; motiv att lämna; personalomsättning;

  Sammanfattning : Titel Personalomsättning som affärsmodell - En kvalitativ studie med fokus på före detta revisorsassistenter  Författare Lina Larsson och Matilda Lind   Handledare Pernilla Broberg  Bakgrund Många nyexaminerade ekonomer lockas av revisorsprofessionen men cirka 50% väljer att sluta sin anställning inom tre år. Forskare menar att en anledning till den höga personalomsättningen inom revisionsbranschen kan vara att revisorsassistenter väljer att lämna yrket. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans upplevelse av att vara verksam inom palliativ vård i den sena palliativa fasen inom hospice : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Emil Näsman; Josefine Lindh; [2021]
  Nyckelord :hospice; palliativ vård; personcentrerad vård; sen palliativ fas; sjuksköterska; upplevelse.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det har skett stora framsteg på forskningsfronten inom palliativ vård för patienter och dess närstående, men det behövs mer kunskap om sjuksköterskans perspektiv. Den palliativa vården inom hospice har hög personalomsättning och en orsak kan vara en bristfällig eller felaktig bild av vad den palliativa vården innebär. LÄS MER