Sökning: "Hög personalomsättning"

Visar resultat 1 - 5 av 143 uppsatser innehållade orden Hög personalomsättning.

 1. 1. "Mår inte medarbetarna bra mår inte huset bra" : En studie om hur man får sina medarbetare att trivas och stanna kvar

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Ebba Ståhl; Angelica Wickström; [2020]
  Nyckelord :behålla medarbetare; employee retention; företagstillhörighet; ledarskap; medarbetartrivsel; talent management;

  Sammanfattning : De senaste åren har präglats av högkonjunktur vilket har medfört en stor rörlighet på arbetsmarknaden. En hög personalomsättning är resurskrävande för arbetsgivare i form av både tid och pengar. För att möta dessa utmaningar implementerar företag olika strategier för att få sin personal att trivas och stanna kvar i organisationen. LÄS MER

 2. 2. Akademins dolda sida : En kvalitativ studie om allmän visstidsanställning och dess påverkan på social arbetsmiljö samt sociala relationer och interaktioner.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Clara Smedberg; Desirée Halvarsson; [2020]
  Nyckelord :Social arbetsmiljö; Sociala relationer; Sociala interaktioner; Allmän visstidsanställning;

  Sammanfattning : Uppsala universitet är en organisation med hög personalomsättning. Universitet anställer ofta individer på tidsbegränsade kontrakt för att behålla en flexibilitet och anpassningsbarhet gentemot den oförutsedda kvantiteten studenter. LÄS MER

 3. 3. Den traditionella aspekten Behålla : Utmanas av "det nya arbetet"

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Jonna Jonsson; Belinda Moore; [2020]
  Nyckelord :retain; “new work”; turnover; organization; behålla; ”det nya arbetet”; personalomsättning; organisation;

  Sammanfattning : Då människors syn på arbete kommit att förändras i takt med ”det nya arbetet” har det kommit att bli en mer utmanande process för organisationer att på den traditionella aspekten Behålla personal. Att arbetstagare byter jobb allt oftare är positivt för samhällets utveckling, då det kan skapa värdefulla effekter i form av kunskapsspridning och konkurrenskraft. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans arbetsplatslärande på kirurgisk vårdavdelning : En intervjustudie med kvalitativ inriktning

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Katharina Buchta; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Arbetsplatslärande har betydelse för samhället, organisationen/företaget och den enskilde individen, och tillmäts allt större betydelse för utvecklingen av den kompetens som behövs i yrkesutövningen. Sjuksköterskans arbete i en kunskapsintensiv och föränderlig verksamhet förutsätter gedigen yrkeskompetens. LÄS MER

 5. 5. Hur skiljer sig olika myndigheters förmåga att bibehålla personal : en studie i hur högrespektive låg retention skapas i det offentliga Sverige

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Johan Thorselius; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning I denna studie har myndigheters förmåga att bibehålla personal analyserats, först genom att kvantitativ jämföra myndigheters personalomsättning under åren 2014–2018 för att sedan genomföra kvalitativa intervjuer med de myndigheter som har låg respektive hög retention. Fokus för studien har varit att titta på huruvida det finns samband eller olikheter och hur det påverkar effekten av HR-arbetet inom teoretiska områden som human resources, organisationskultur och employee value proposition. LÄS MER