Sökning: "Hög personalomsättning"

Visar resultat 1 - 5 av 113 uppsatser innehållade orden Hög personalomsättning.

 1. 1. Belöningssystem –En studie om individers värdesättning av belöningar inom bankbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Memed; Jacob Jebrael; [2019-02-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Personalomsättning är en svårighet för många företag. En hög personalomsättning kostar inte bara mycket pengar men det kostar även mycket tid till att anställa nytt folk. LÄS MER

 2. 2. Personlighet som prediktor för organisationslojalitet : En kvantitativ studie om sambanden mellan femfaktormodellenoch organisationslojalitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Julia Andreasson; Paulina Samuelsson; [2019]
  Nyckelord :Personality; Five Factor Model; Organizational Commitment; personlighet; femfaktormodellen; organisationslojalitet;

  Sammanfattning : Studier på personlighetsområdet har genomförts i många år där resultat vittnar om att personlighet spelar roll för olika livsutfall. Däremot har få studier på området undersökt sambanden mellan personlighet och organisationslojalitet. LÄS MER

 3. 3. SMED samt effektivisering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Pontus Lundholm; [2019]
  Nyckelord :SMED; efficiency; quality; wastes; SMED; effektivitet; kvalitet; slöserier;

  Sammanfattning : Rullprofil i Örebro AB tillverkar i huvudsak rullformade profiler till användning inom byggnadsindustrin. Flytten av verksamheten år 2016 har inneburit en hög personalomsättning för företaget, och detta har lett till att de inre ställtiderna mellan produkter som ska tillverkas i dagsläget är högre än vad företaget strävar efter. LÄS MER

 4. 4. Personalomsättningen inom revisionsbyråer – Ett problem? : En studie om personalomsättning på stora och små revisionsbyråer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Emma Fransson; Felicia Vikström; [2019]
  Nyckelord :audit profession; turnover; management; external factors; effects and audit firms.; revisionsprofessionen; personalomsättning; ledning; externa faktorer; effekter samt revisionsbyråer;

  Sammanfattning : Att ha en viss grad av personalomsättning är nödvändigt för organisationens fortsatta lönsamhet. Personalomsättningen inom revisionsbranschen beskrivs däremot som ett problem. Tidigare studier har undersökt olika aspekter av personalomsättningen på individnivå. LÄS MER

 5. 5. Feedback, förtroende & arbetstillfredsställelse : En kvantitativ studie om arbetsledarens betydelse för medarbetaren inom ett varuhus i detaljhandeln

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Linnea Forsberg; Terese Hällgren; [2019]
  Nyckelord :Arbetstillfredsställelse; personalomsättning; feedback; ledarskap; förtroende; detaljhandeln;

  Sammanfattning : Att det förekommer hög personalomsättning inom detaljhandeln är ingen nyhet. Det är både kostsamt och bidrar till ett försämrat arbetsklimat för de anställda. LÄS MER