Sökning: "Schultz"

Visar resultat 1 - 5 av 116 uppsatser innehållade ordet Schultz.

 1. 1. ”Jag kan skapa bokstäver i lera” : Åtta pedagogers syn på estetiska uttrycksformer i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Lina Sofia Gabrielsson; Christina Schultz; [2019]
  Nyckelord :estetiska uttrycksformer; positiv lärandeidentitet; förskola;

  Sammanfattning : Inledning Examensarbetet handlar om estetiska uttrycksformer och vilken roll de har i barns lärande. Tidigare forskning visar att de estetiska formerna både är ett lärande i sig men också att de ibland kan vara som ett hjälpmedel till att lära sig saker utifrån en form som känns trygg för barnet. LÄS MER

 2. 2. "Lyft luren och diskutera problematiken"

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Ricarda Schultz; [2019]
  Nyckelord :allvarliga körskador; den femte disciplinen; den lärande organisationen; entreprenörskap; fallstudie; organisationsstruktur;

  Sammanfattning : Allvarliga körskador i samband med en skogsåtgärd är ett allmänt problem och en utmaning för skogsbruket i stort. Allvarliga körskador kan innebära grav påverkan på miljön som exempelvis urlakning av giftiga ämnen som kvicksilver i vattendrag där de utgör stor risk för människors hälsa (SLU, u.å.). LÄS MER

 3. 3. Ramverk för holistiskt beslutsfattande vid hantering av outsourcad aktivitet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Andreas Schultz; Sara Romvall; [2019]
  Nyckelord :Outsourcing; Backsourcing; Framework; Decision-making;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats har fokuserat på att utforma ett holistiskt ramverk för beslutsfattande relaterat till outsourcing för ett internationellt företag beläget i Sverige. Studien initierades då fallföretaget upplevde brister inom kvalitet och höga kostnader för en aktivitet de i dagsläget outsourcar till en extern leverantör. LÄS MER

 4. 4. Anestesisjuksköterskans preventiva åtgärder för att förebygga perioperativ hypotermi En systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Nathalie J. Pettersson; Ellinor Schultz; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Gruppdynamik i idrott & hälsa : En kvalitativ studie av lärarens arbetssätt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Axel Petersson; [2019]
  Nyckelord :Grupparbete; Gruppdynamik; Gruppindelning; Idrott och Hälsa.;

  Sammanfattning : Grupparbeten och arbete i par är en vanlig arbetsmetod i skolans värld. I ämnet idrott och hälsa är det till och med framskrivet som ett kunskapskrav (Skolverket, 2017a) för elever, exempelvis att delta i lekar och spel samt rörelse till musik. LÄS MER