Sökning: "Karin Pernmyr"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Karin Pernmyr.

  1. 1. Att behålla bankanställda - En kvalitativ studie om employee retention utifrån ett identitetsperspektiv

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Karin Pernmyr; Sanina Salihovic; [2024-02-13]
    Nyckelord :employee retention; social identitetsteori; social identitet; professionell identitet; organisationsidentitet;

    Sammanfattning : Svenskar byter jobb allt oftare och denna rörlighet på arbetsmarknaden är kostsam för arbetsgivarna. Då det har visat sig att frivillig personalomsättning i många fall skulle kunnat kunnat motverkas av arbetsgivaren är det relevant att utforska hur organisationer kan arbeta med bibehållandet av personal. LÄS MER