Sökning: "Teckna"

Visar resultat 1 - 5 av 202 uppsatser innehållade ordet Teckna.

 1. 1. ”Skulle jag inte tänka att en tvååring kan teckna fågelns rörelse då skulle jag ju inte be dem göra det” : - Förskollärares tankar om planerad undervisning med de yngsta barnen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Yeshamine Nilsson; Anna Forsberg; [2022]
  Nyckelord :Planerad undervisning; de yngsta barnen; förskollärare;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur planerad undervisning med de yngsta förstås av förskollärare. En kvalitativ ansats med sju semistrukturerade intervjuer används som metod för att samla in empiri. Begreppen det kompetenta barnet samt barnet som being och becoming tillämpas som analysverktyg. LÄS MER

 2. 2. Det är så här vi vill rulla - en kvalitativ studie av cyklingens utopier och proto-praktiker

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Fredrik Björklund; [2022]
  Nyckelord :mobilitet; cykling; social practice theory; utopisk sociologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Att det finns ett behov av ett nytt transportsystem som ej bygger på (den fossildrivna) bilen är nästintill konsensus i större delen av den moderna världen idag. Det är också konsensus att cykeln kommer att vara en viktig del i denna omställning. LÄS MER

 3. 3. Sustainable logistics service providers : A qualitative case study of future technology and IT solutions attributes for 3PL clients

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Amanda Skärbo Jonsson; [2022]
  Nyckelord :logistics; third-party logistics; inter-organizational relationship; key performance indicators; sustainable balanced scorecard; technical warehouse solution; sustainability; attribute; logistik; tredjepartslogistik; interorganisatoriska relationer; resultatindikationer; hållbart balanserat styrkort; teknisk lagerlösning; hållbarhet; attribut;

  Sammanfattning : The growing demand for commerce has disrupted the market's supply chains. To manage the customer demands, contracting a third-party logistics (3PL) can help make the chain more resource efficient. Actions such as implementing sustainable technology and IT infrastructure are important to invest in. LÄS MER

 4. 4. Att sälja eller inte sälja koldioxidinbindning

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Axel Liljebäck; [2022]
  Nyckelord :koldioxidinbindning; kolinlagring; nuvärde; skogsägare;

  Sammanfattning : Skogens förmåga att binda koldioxid är sedan länge belagd. Detta arbete jämför tre fastigheters förutsättningar för att sälja tjänsten koldioxidinbindning med tre företags sätt att köpa tjänsten. LÄS MER

 5. 5. Ägarförbehåll och verksamhetsöverlåtelser - En utredning av möjligheten att förbehålla sig äganderätten till en verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johanna Bröme; [2021]
  Nyckelord :förmögenhetsrätt; sakrätt; säkerhetsrätt; krediträtt; ägarförbehåll; äganderättsförbehåll; förbehållsklausuler; företagsöverlåtelser; verksamhetsöverlåtelser; företagsförvärv; retention of title clause; business transfer; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In the market of capital goods, a retention of title clause is a common and easy way for a creditor to get security for the payment. The purpose of this thesis is to investigate the possibilities for a seller of a business to use a retention of title clause, and get indefeasible protection, when he or she sells the business. LÄS MER