Sökning: "Teckna"

Visar resultat 1 - 5 av 210 uppsatser innehållade ordet Teckna.

 1. 1. Strategier för plötsliga prisförändringar inom åkerinäringen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jalil Ahmadi; David Löf; [2023]
  Nyckelord :Resilience; sudden price increases; B2B partnership; SET; Relationships; Strategies; Adaptation; risk management; Resiliens; plötsliga prishöjningar; B2B partnerskap; SET; Relationer; Strategier; Anpassning; riskhantering;

  Sammanfattning : Gotlands geografiska läge gör att många behöver ta sig till och från fastlandet med båt eller flyg. För åkerinäringen som kör gods till och från Gotland är färjan det enda alternativet. Destination Gotland är den enda aktör som främjar resor till och från fastlandet. LÄS MER

 2. 2. TAKK för att främja barns språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Emma Engström; Emilia Fredin; [2023]
  Nyckelord :TAKK; AKK; kommunikation; gester; språkutveckling; språklig sårbarhet; inkludering;

  Sammanfattning : Då vi av erfarenhet har sett att många förskolor använder sig av TAKK, men även att många inte gör det trots att behovet finns föll beslutet på att syftet med vår studie var att belysa hur pedagoger arbetar med TAKK för att främja barns språkutveckling. Vi valde även att intervjua logopeder och specialpedagoger för att få deras perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Hur verkligt är verkligt värde? En studie om informationsasymmetri vid börsintroduktioner utifrån IFRS 13 värderingshierarki

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oskar Brunned; Simon Sandström; Jamal Shamma; [2023]
  Nyckelord :Underprissättning: Aktiekursens procentuella förändring efter den första handelsdagen Informationsasymmetri: Asymmetrisk tillgång till information mellan olika aktörer Proxyvariabel: En variabel som representerar ett ting som är omätbart i praktiken IFRS 13: En redovisningsstandard för värdering till verkligt värde utifrån nivåer av informationsasymmetri Verkligt värde: Det pris som vid värderingstidpunkten skulle erhållas vid försäljning av en tillgång eller betalas vid överlåtelse av en skuld genom en ordnad transaktion mellan marknadsaktörer. Indata på nivå 1: Noterade priser ojusterade på aktiva marknader för identiska tillgångar eller skulder som företaget har tillgång till vid värderingstidpunkten Indata på nivå 2: Annan indata än de noterade priser som ingår i nivå 1; vilka är direkt eller indirekt observerbara för tillgången eller skulden Indata på nivå 3: Icke observerbara indata för tillgången eller skulden Offer-size: Antalet utestående aktier multiplicerat med pris per aktie som börsintroduktionen genomfördes på Ankarinvesterare: Större investerare som inför en börsintroduktion förbinder sig att teckna en viss mängd aktier i utbyte mot en garanterad tilldelning Ägarstruktur: Uppsättningen av de aktörer som äger ett bolag NOSH: Antalet aktier mätt i procent som andel av antalet utestående aktier Underwriters: Finansinstitut som genomför börsintroduktioner för privata bolag Primärmarknad: Den marknad där äganderätter handlas innan en börsintroduktion Sekundärmarknad: Stockholmsbörsen OMXS och Nordic Growth Market NGM ; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Hur verkligt är verkligt värde? En studie om underprissättning vid börsintroduktioner Seminariedatum: 2 juni 2023 Kurs: FEKH69 – Examensarbete i redovisning på kandidatnivå Författare: Oskar Brunnéd, Simon Sandström, Jamal Shamma Handledare: Liesel Klemcke Syfte: Studien syftar till att undersöka ifall underprissättningen vid börsintroduktioner på Stockholmsbörsen och Nordic Growth Market skiljer sig före och efter införandet av IFRS 13 utifrån storlek, ägarstruktur och förekomsten av en ankarinvesterare. Vidare undersöks om underprissättningen, den beroende variabeln, kan härledas till dessa förklarande variabler, och informationsassymmetri. LÄS MER

 4. 4. Påverkar ägandet avkastningen? : En studie om sambandet mellan börsbolags ägarstrukturer vid IPO:er och dess avkastning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Elias Andhult; [2023]
  Nyckelord :Riskkapitalbolag; Grundare; Ankarinvesterare; Avkastning; Stockholmsbörsen; IPO;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker huruvida det finns signifikanta skillnader i avkastning hos bolag som noterats av riskkapitalbolag, samt huruvida det finns signifikanta skillnader i avkastning hos bolag som noterats av dess grundare. Vidare undersöker även uppsatsen huruvida det finns signifikanta skillnader i avkastning hos bolag där olika typer av ankarinvesterare åtagit sig att teckna aktier i samband med en IPO. LÄS MER

 5. 5. ”Skulle jag inte tänka att en tvååring kan teckna fågelns rörelse då skulle jag ju inte be dem göra det” : - Förskollärares tankar om planerad undervisning med de yngsta barnen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Yeshamine Nilsson; Anna Forsberg; [2022]
  Nyckelord :Planerad undervisning; de yngsta barnen; förskollärare;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur planerad undervisning med de yngsta förstås av förskollärare. En kvalitativ ansats med sju semistrukturerade intervjuer används som metod för att samla in empiri. Begreppen det kompetenta barnet samt barnet som being och becoming tillämpas som analysverktyg. LÄS MER