Sökning: "Teckna"

Visar resultat 1 - 5 av 196 uppsatser innehållade ordet Teckna.

 1. 1. Ägarförbehåll och verksamhetsöverlåtelser - En utredning av möjligheten att förbehålla sig äganderätten till en verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johanna Bröme; [2021]
  Nyckelord :förmögenhetsrätt; sakrätt; säkerhetsrätt; krediträtt; ägarförbehåll; äganderättsförbehåll; förbehållsklausuler; företagsöverlåtelser; verksamhetsöverlåtelser; företagsförvärv; retention of title clause; business transfer; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In the market of capital goods, a retention of title clause is a common and easy way for a creditor to get security for the payment. The purpose of this thesis is to investigate the possibilities for a seller of a business to use a retention of title clause, and get indefeasible protection, when he or she sells the business. LÄS MER

 2. 2. Emissionsgarantiavtals rättsliga verkan - Särskilt i ljuset av NJA 2016 s. 107 och förutsättningsläran

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alex Skepastianos; [2021]
  Nyckelord :associationsrätt; avtalsrätt; civilrätt; förmögenhetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Emissionsgarantiavtal är idag ett vanligt fenomen när svenska bolag genomför emissioner. Emissionsgarantin tillförsäkrar att emissionen tecknas fullt ut eller till viss grad. LÄS MER

 3. 3. Visar Dworkins teori om jämlika resurser lika hänsyn och respekt för alla medborgare? : En analys av Elizabeth S. Andersons kritik mot “luck egalitarianism”, applicerad på Dworkins teori om jämlika resurser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för praktisk filosofi

  Författare :Linus Wahlberg; [2021]
  Nyckelord :Dworkin; Ronald Dworkin; Elizabeth Anderson; equality of resources; luck egalitarianism; luck; egalitarianism; harshness objection; humiliation objection; brute luck; option luck;

  Sammanfattning : I uppsatsen presenterar jag “luck egalitarianism” och specifikt Dworkins teori om jämlika resurser. Målet med Dworkins teori är att sammanväva de två till synes motstridiga principerna om lika hänsyn och lika respekt. LÄS MER

 4. 4. Utom arbetsgivarens kontroll – en studie av arbetsmiljöansvaret och arbetsskadeförsäkringen då arbetstagaren arbetar hemifrån.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Veronica Westergård; [2021]
  Nyckelord :arbetsrätt; skadeståndsrätt; hemarbete; distansarbete; arbetsmiljö; arbetsmiljöansvar; arbetsplatsens utformning; arbetsskadeolycka; arbetsskadeförsäkring labour law; tort law; homework; telework; telecommuting; remote wor; employer’s responsibility for occupational safety and health; safety and health at workplace; work environment; formation of the workplace; workrelated injuries; occupational damage; occupational injury insurance; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Att arbeta hemifrån har de senaste åren blivit allt vanligare. Inför framtiden spås att den fysiska, ordinarie arbetsplatsen kommer att bli än mindre viktig och att fler kommer att vilja arbeta på distans helt eller delvis. LÄS MER

 5. 5. Lånad fantasi : Förskollärares uppfattning av barns bildskapande som språkfrämjandeverktyg i förskolans undervisning

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Malin Kedborn; [2021]
  Nyckelord :Barns bildskapande; barns språk; undervisning; samspel; fantasi; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur förskollärare uppfattar betydelsen av barns bildskapande (teckna, måla, lera mm.) för barns språkutveckling samt om och i så fall hur förskollärare använder sig av bildskapande som språkfrämjandeverktyg i sin undervisning. LÄS MER